5 mei


Psa. 139 - Het wonder van Gods volledige vertrouwdheid met elk leven.
Een psalm van David voor de koordirigent.

  HERE, U ziet alles van mij;
  U kent mij helemaal zoals ik ben.
  U weet het als ik zit en als ik weer opsta;
  vanuit de hemel weet U wat ik denk.
  U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen.
  Alles wat ik doe, is voor U bekend.
  Elk woord dat ik uitspreek
  kent U al, HERE.

  U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij.
  Uw hand rust op mij.
  Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen.
  Het is zo wonderlijk, zo hoog.

  Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor Uw Geest;
  waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten?
  Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar.
  Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten.
  Zelfs als ik vleugels had
  en ging wonen aan de andere kant van de zee,
  zou ik U daar ontmoeten.
  U zou mij vasthouden
  en Uw rechterhand zou mij stevig leiden.

  Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen,
  dan zou het nog licht om mij heen zijn.
  Ook de duisternis kan niets voor U verbergen.
  Voor U is de nacht net zo licht als de dag
  en duisternis betekent niets voor U.

  U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt?
  Mijn hele lichaam werd door U geweven.
  Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt.
  Alles wat U doet, is wonderbaarlijk.
  Alles in mij getuigt daarvan.
  U zag elk van mijn botten,
  terwijl zij in het verborgene werden gemaakt.
  U zag mij al toen ogen mij nog niet konden zien.
  Elke dag van mijn leven
  stond toen al in Uw boek opgeschreven.

  Wat betekenen Uw gedachten veel voor mij, mijn God.
  Zij zijn ontelbaar.
  Zelfs als ik zou proberen ze te tellen,
  blijken het er nog meer te zijn dan de zandkorrels.
  Ik ben voortdurend in Uw nabijheid.

  Mijn God, wilt U Uw tegenstanders doden?
  Moordenaars, blijf uit mijn buurt!
  Zij zeggen boosaardige dingen tegen U
  en gebruiken Uw naam voor hun leugens. Zij zijn Uw vijanden.

  Ik moet immers wel de mensen haten, die U haten, HERE?
  Ik heb een diepe afkeer van mensen die tegen U in opstand komen.
  Ik voel een diepe haat tegen hen
  en beschouw hen als mijn eigen vijanden.

  God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart.
  Toets mij. U mag alles weten wat in mij omgaat.
  Let op of ik soms de verkeerde weg opga.
  Leid mij op Uw weg, die naar Uw eeuwigheid voert.

Psa. 145 - Lof voor een trouwe, liefdevolle en rechtschapen God.
Een loflied van David.

  Mijn God, ik zal U groot maken. U bent mijn Koning.
  Uw naam wil ik mijn leven lang loven.
  Elke dag zal ik U eren
  en Uw naam prijzen zolang ik leef.

  De HERE is een grote God en Hem komt alle eer toe.
  Voor ons mensen is niet te begrijpen hoe groot Hij is.
  Van generatie op generatie zal men U prijzen om wat U doet.
  Men zal dan vertellen over Uw grote daden.

  Ik wil vertellen over Uw geweldige heerlijkheid
  en Uw machtige wonderen.
  Die gaan over Uw macht en roem.
  Ik wil vertellen hoe groot U bent.
  Laat Uw grote goedheid geroemd worden
  en juichende liederen worden gezongen over Uw rechtvaardigheid.

  De HERE geeft genade en ontfermt Zich liefdevol.
  Hij heeft een onmetelijk geduld en is groot in Zijn goedheid en liefde.
  De HERE is goed voor iedereen
  en vol liefde ontfermt Hij Zich over alles wat Hij heeft gemaakt.
  Alles wat U hebt gemaakt, prijst U, HERE.
  Ook allen die U liefhebt, zullen U loven.
  Zij vertellen over Uw goddelijk koningschap
  en over Uw grote macht.
  Zo zullen alle mensen horen over Uw grote daden
  en over de geweldige majesteit van Uw koningschap.
  Uw koningschap is eeuwig.
  U heerst over elke generatie.

  De HERE ondersteunt ieder die dreigt te vallen.
  Ieder die gebukt gaat, helpt Hij overeind.
  Alle ogen zijn op U gericht;
  U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.
  Als U Uw hand opendoet,
  maakt U iedereen gelukkig.

  De HERE is rechtvaardig in alles wat Hij doet.
  Zijn goedheid en liefde stralen af van alles wat Hij maakt.
  De HERE is dichtbij ieder die Hem aanroept
  met een zuiver hart.
  Mensen die ontzag voor Hem hebben, komt Hij tegemoet.
  Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.
  De HERE zorgt voor ieder die van Hem houdt,
  maar Hij vernietigt de ongelovigen.

  Zonder ophouden wil ik vertellen over de grootheid van de HERE.
  Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft Zijn heilige naam eren.

Psa. 148 - Alle schepselen prijzen de God van de schepping.

  Prijs de HERE!

  Geef eer aan de HERE in de hemel;
  prijs Zijn naam die hoog verheven is.
  Prijs Hem, engelen!
  Prijs Hem, hemelse legers!
  Prijs Hem, zon en maan!
  Prijs Hem, alle sterren, die zoveel licht geven!
  Prijs Hem, alle hemelen
  en al het water dat de hemel omspant!
  Laat alles de naam van de HERE prijzen!
  Want op Zijn bevel werd alles gemaakt.
  Hij heeft alles vastgesteld voor altijd.
  Hij gaf aan alles een wetmatigheid, die geen ervan overtreedt.

  Prijs de HERE op aarde!
  Prijs Hem, alle grote dieren in de zee en alle diepe zeebodems!
  Prijs Hem, vuur en hagel, sneeuw en mist;
  en ook u, stormen, die Zijn woord uitvoeren!
  Prijs Hem, bergen en heuvels,
  boomgaarden en cederbomen!
  Prijs Hem, wilde dieren en het vee,
  kruipende dieren en vogels!
  Prijs Hem, alle koningen op aarde en alle volken!
  Prijs Hem, alle heersers en machthebbers op aarde!
  Prijs Hem, jonge mannen en meisjes;
  jonge en oude mensen samen!

  Laat iedereen de naam van de HERE prijzen!
  Want alleen Zijn naam is waard geprezen te worden.
  Zijn macht en heerlijkheid strekken zich uit over hemel en aarde.
  Want Hij heeft Zijn volk een hoge positie gegeven:
  Ieder die Hem liefheeft, kan Hem prijzen.
  Alle IsraĆ«lieten, het volk dat Hij dicht nabij blijft.

  Prijs de HERE!

Psa. 150 - Een oproep aan alle schepsels om de Heer te prijzen.

  Prijs de HERE!

  Loof God in Zijn heilige hemel;
  prijs Hem om de machtige hemel die Hij maakte.
  Prijs Hem om de geweldige dingen die Hij heeft gedaan.
  Prijs Hem omdat Hij zo geweldig groot is!
  Prijs Hem met het schallen van de trompetten;
  prijs Hem met de harp en citer.
  Prijs Hem met reidans en tamboerijnen.
  Prijs Hem met fluiten en snaarinstrumenten.
  Prijs Hem met klinkende cimbalen;
  prijs Hem met schallende cimbaalslagen.

  Laat alles wat adem heeft, de HERE prijzen!

  Prijs de HERE!

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen