13 juni


De profetie van Joël

Het is duidelijk dat Juda in de eerste jaren van de heerschappij van Joas als kinderkoning getroffen wordt door een grote ramp. Hoewel het volk al eerder te maken heeft gehad met de dreiging van binnenvallende legers, zijn zij niet voorbereid op het leger van sprinkhanen dat over Juda uitzwermt en de gewassen en de voedselvoorraden volledig verwoest. De profeet grijpt deze gelegenheid aan om een levendige parallel te trekken met een andere invasie die nog zal plaatsvinden. Net als zoveel andere profetieën heeft deze profetie een primaire en een secundaire toepassing.
Aan de ene kant waarschuwt Joël het geestelijk tweeslachtige Juda dat een onvolledige toewijding aan de ene ware God onvermijdelijk tot straf zal leiden – namelijk, een invasie van en een vernietiging door aanvallers uit het noorden.
Aan de andere kant waarschuwt hij dat de dag van de Heer aanstaande is; de dag waarop God de hele mensheid voor de laatste keer ter verantwoording zal roepen voor hun levens en hun daden. De levendige illustraties in Joëls profetie zijn vergelijkbaar met die van latere profetieën die ook over die ontzagwekkende dag van het oordeel zullen spreken – de dag van de Heer.
Joël dringt er bij de mensen op aan om te bidden, te vasten en tot inkeer te komen om Gods oordeel af te wenden. Naast Joëls ernstige waarschuwingen bevat het boek ook de geruststelling dat God ooit Zijn Geest over alle volken zal uitgieten – een belofte van hoop die in herinnering zal worden geroepen wanneer de Messias komt en God Zijn Geest zendt in een bijzonder vertoon aan de volgelingen van die Messias. Joël begint zijn profetie met een verwijzing naar de recente invasie door de sprinkhanen.

Joël 1:1
VOORWOORD. Joël, de zoon van Pethuël, ontving deze boodschap van de HERE:

Joël 1:2-12
VERWOESTING DOOR SPRINKHANEN.

  Luister, leiders van mijn volk!
  Ja, laat iedereen luisteren!
  Hebt u ooit in uw leven
  of voor zover u zich uit de geschiedenis kunt herinneren,
  gehoord van wat Ik u nu ga vertellen?
  Vertel het in de toekomst aan uw kinderen.
  Geef dit vreselijke verhaal door van generatie op generatie.
  Nadat de knaagsprinkhanen uw gewassen hebben opgegeten,
  zullen de gewone sprinkhanen komen om de rest kaal te vreten.
  En na hen zullen de roofsprinkhanen komen!
  En daarna ook nog de veldsprinkhanen!

  Word wakker, dronkaards,
  want alle druiven zijn opgevreten
  en uw wijn is van u weggenomen.
  Een reusachtige zwerm sprinkhanen is neergestreken op het land.
  Het is een machtig, ontelbaar leger,
  met tanden zo scherp als die van een leeuw.
  Het heeft mijn wijnstok vernield
  en de schors van mijn vijgeboom afgestroopt.
  Alleen de stam en zijn naakte, witte ranken zijn nog over.

  Huil bittere tranen en trek rouwkleren aan
  als een bruid bij de dood van haar bruidegom.
  Wég zijn alle graanoffers en sprenkeloffers
  die voor de tempel van de HERE waren bestemd.
  De priesters komen om van de honger.
  Luister maar naar het hulpgeroep van deze dienaren van de HERE.
  De velden zijn verwoest.
  De aarde treurt,
  want al het koren is verdwenen,
  de jonge wijn opgedroogd
  en de voorraad olijfolie sterk geslonken.
  Die het land bewerken, mogen zich inderdaad verslagen voelen.
  Want de tarwe en de gerst, ja, de hele oogst is verloren gegaan.
  De wijngaardeniers mogen gerust hun tranen laten vloeien.
  De wijnstokken zijn verdord,
  de vijgebomen stervend.
  De granaatappelbomen en palmen verdrogen
  en de appels verschrompelen aan de boom.
  Alle vreugde is met hen verdord.

Joël 1:13-20
OPROEP TOT BEROUW.

  Priesters, trek uw rouwkleding aan. Dienaren van mijn God,
  ga de hele nacht huilend voor het altaar op de grond liggen.
  Want er zijn geen graan of sprenkeloffers meer voor u overgebleven.
  Roep een heilige vastentijd uit.
  Houdt een plechtige bijeenkomst.
  Verzamel de leiders en de hele bevolking
  in de tempel van de HERE, uw God,
  en roep Hem aan.

  Pas op,
  die vreselijke dag van de HERE komt dichterbij.
  De Almachtige stuurt bijna Zijn verwoesting.

  Ons voedsel zal voor onze ogen verdwijnen.
  Alle vertoon van blijdschap en vreugde in de tempel van God
  zal tot het verleden behoren.
  Het zaad ligt in de grond te verschrompelen,
  de voorraadschuren en graanopslagplaatsen zijn leeg
  en het koren op het veld is verdroogd.
  Hoor het vee eens jammeren van de honger!
  Kudden runderen dwalen rond,
  maar vinden nergens een weide.
  Zelfs de schapen hebben zwaar te lijden.

  HERE, help ons!
  Door de verzengende hitte zijn alle weiden vergeeld
  en alle bomen verschroeid.
  Zelfs de wilde dieren roepen tot U om hulp,
  want de beken liggen droog
  en alle weiden zijn verbrand.

Joël 2:1-11
DE DAG VAN DE HEER.

  Blaas op de trompet in Jeruzalem!
  Sla alarm op mijn heilige berg!
  Laat iedereen beven van angst,
  want de dag van de HERE komt dichterbij.
  Hij breekt bijna aan!
  Het is een dag van dikke duisternis,
  donkerheid en zwarte wolken.
  En wat een reusachtig leger!
  Het overdekt de bergen
  alsof het morgenrood zich erover verspreidt.
  Nog nooit heeft men zoiets gezien
  en zoiets zál ook nooit meer worden gezien
  in alle komende generaties op deze aarde!

  Vuur gaat voor hen uit
  en laait ook achter hen op.
  Vóór hen is het land zo mooi als de hof van Eden,
  maar na hun passeren ligt er niets dan een woestenij.
  Het is onmogelijk aan hen te ontsnappen.
  Zij zien eruit als paarden en rennen razendsnel.
  Zij maken een herrie als ratelende wagens
  die over de toppen van de bergen jakkeren.
  Zij bulderen als vuur dat een stoppelveld verteert.
  Zij lijken op een machtig leger dat in slagorde staat opgesteld,
  klaar voor de strijd.

  Bij hun naderen breekt alle volken het koude zweet uit
  en alle gezichten verbleken van angst.
  Deze 'soldaten' voeren charges uit als de infanterie.
  Zij beklimmen de muur als ervaren strijders.
  Zij gaan recht vooruit,
  zonder elkaar voor de voeten te lopen of te verdringen.
  Elk gaat zijn eigen weg.
  Geen wapen kan hen tegenhouden
  en in hun gelederen ontstaan geen openingen.
  Zij stormen op de stad aan,
  klimmen tegen de muren op
  en dringen door de vensters als een dief de huizen binnen.

  De aarde beeft voor hun komst
  en de hemel trilt van angst.
  De zon en de maan worden verduisterd
  en de sterren verbleken.
  De HERE laat Zijn stem horen.
  Hij trekt op aan de spits van Zijn leger.
  Het is een enorme troepenmacht
  en deze gehoorzaamt Zijn bevelen.
  De dag van de HERE zal een verschrikkelijke,
  huiveringwekkende dag zijn.
  Wie kan hem verdragen?

Joël 2:12-17
OPROEP TOT HERNIEUWDE TOEWIJDING. Daarom zegt de HERE:

  "Kom nu bij Mij terug, nu kan het nog.
  Geef Mij uw hele hart.
  Kom met vasten, tranen en in rouw.

  Scheur van verdriet uw hart,
  niet uw kleren!"
  Ga terug naar de HERE, uw God,
  want Hij is genadig en heeft medelijden.
  Hij is geduldig, vol liefde en goedheid
  en heeft berouw over de toegezegde straf.
  Wie weet of Hij niet op Zijn schreden terugkeert
  en berouw heeft en u zal zegenen.
  Misschien zal Hij u zo rijk zegenen dat er voldoende voedsel overblijft
  om de HERE uw God net als vroeger koren en wijn te offeren!

  Blaas op de trompet in Sion!
  Roep een heilige vastentijd uit.
  Laat een plechtige bijeenkomst houden.
  Verzamel iedereen,
  ouderen en jongeren,
  kinderen en zuigelingen.
  Laat de bruidegom uit zijn kamer komen
  en de bruid het bruidsvertrek verlaten.
  Het moet een heilige bijeenkomst zijn.
  Laat de priesters, de dienaren van de HERE,
  die tussen het volk en het altaar staan,
  onder tranen bidden: "O HERE, redt Uw volk.
  Geef het niet prijs aan de heidenen, want Uw volk is van U.
  Laat het niet het mikpunt van spot van de heidenen worden.
  Want zij zouden ons belachelijk maken door te zeggen:
  'Waar is nu hun God?"

Joël 2:12-17
Joël 2:18-27 BELOFTE VAN ZEGENING.

  Dan zal de HERE het opnemen voor Zijn land
  en medelijden hebben met Zijn volk.

Hij zal u antwoorden:

  "Luister, Ik zal u koren, jonge wijn en olijfolie geven,
  u zult meer dan voldoende hebben.
  Ik zal u niet meer overgeven aan andere volken en laten bespotten.

  Ik zal die legers uit het noorden verdrijven
  en hen wegjagen naar een dorre wildernis waar zij zullen sterven.
  De ene helft zal in de Dode Zee worden gedreven
  en de andere helft in de Middellandse Zee.
  Daar zal hun rottingslucht opstijgen.

  God heeft voor u een groot wonder gedaan."
  Wees niet bang, mijn volk, juich van vreugde.
  Want de HERE heeft grote dingen voor u gedaan.
  Laten de wilde dieren hun honger vergeten,
  want de weiden zullen weer groen worden
  en de bomen zullen weer uitbotten.
  De vijgeboom en de wijnstok zullen vrucht dragen, net als vroeger.
  Wees blij, inwoners van Jeruzalem,
  en verheug u in de HERE, uw God.
  Hij geeft u weer de heilzame regen als teken van Zijn vergeving.
  Net als vroeger zal Hij zowel de voorjaars- als de najaarsregens laten vallen.
  Het koren zal hoog liggen opgestapeld op de dorsvloeren
  en de perskuipen zullen overstromen van jonge wijn en olijfolie.

  "Ik zal u de oogsten vergoeden
  die de sprinkhanen al die jaren hebben opgegeten.
  U krijgt terug wat verloren ging
  door die grote legermacht die Ik op u had losgelaten.
  U zult weer ruimschoots voldoende voedsel hebben.
  Dan zult u de HERE, uw God, loven
  om de wonderen die Hij voor u heeft gedaan.
  En u zult weten dat Ik hier bij mijn volk Israël ben
  en dat Ik alleen de HERE, uw God, ben.
  Mijn volk zal nooit meer zo'n ramp als deze te verwerken krijgen.

Joël 2:28-32
BELOFTE VAN GODS GEEST.

  En daarna zal Ik op allen mijn Geest uitstorten.
  Uw zonen en dochters zullen Gods woord spreken.
  Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben
  en uw jonge mannen zullen visioenen krijgen.
  Ik zal mijn Geest óók uitstorten op uw slaven, mannen zowel als vrouwen
  en Ik zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel
  en op de aarde:
  bloed, vuur en rookzuilen.
  De zon zal veranderen in duisternis
  en de maan in bloed,
  voordat die grote en ontzagwekkende dag van de HERE aanbreekt.
  Ieder die dan de HERE aanroept zal worden gered,
  want de berg Sion en Jeruzalem zullen een toevluchtsoord zijn,
  zoals de HERE heeft beloofd.
  Want Hij, de HERE, zal enige mensen roepen,
  die zullen overleven."

Joël 3:1-8
BESTRAFFING VAN VIJANDEN.

  "In die tijd, wanneer Ik het lot van Juda en Jeruzalem verander",
          zegt de HERE,
  "zal Ik alle volken van de wereld verzamelen
  in het 'Dal waar de HERE oordeelt'.
  Ik zal daar een proces tegen hen aanspannen,
  omdat zij mijn volk kwaad hebben gedaan
  en mijn erfenis, Israël, over de hele wereld hebben verstrooid
  en mijn land onder elkaar hebben verdeeld.
  Zij hebben een deel van mijn volk tot slaaf gemaakt
  en verhandelden een jongen voor een prostituée
  en een meisje voor genoeg wijn om dronken van te worden.

Probeer niet tussenbeide te komen, Tyrus en Sidon! Wat? Willen jullie wraak op Mij nemen, steden van de Filistijnen? Pas op of Ik zal snel terugslaan en de wraak op jullie eigen hoofden laten neerkomen! Mijn zilver en goud en andere kostbare schatten hebben jullie weggenomen en naar de afgodentempels gebracht. Jullie hebben de inwoners van Juda en Jeruzalem verkocht aan de Grieken die hen meenamen, ver weg naar hun eigen land. Maar Ik zal hen weer terugbrengen uit al die plaatsen waarheen jullie hen hebben verkocht en Ik zal jullie je verdiende loon geven voor wat jullie hebben gedaan. Ik zal jullie zonen en dochters verkopen aan de mensen in Juda en zij zullen hen doorverkopen aan de Sabeeërs die ver weg wonen", zegt de HERE.

Joël 3:9-17
BELOFTE VAN OVERWINNING.

  Kondig dit wijd en zijd aan:
  Maak u klaar voor de oorlog!
  Laten de beste soldaten aantreden
  en mobiliseer het leger!
  Smelt uw ploegen en maak er zwaarden van.
  Van uw snoeimessen kunt u speren maken.
  Laten de zwakken dapper en sterk zijn.
  Maak u klaar en verzamel u,
  alle omringende volken.

  Ja, HERE, laat nú Uw dappere strijders daarheen afdalen.
  Laten alle volken zich verzamelen
  in het 'Dal waar de HERE oordeelt',
  want daar zal Ik zitten
  om hen allemaal te vonnissen.
  Sla de sikkel er nu in,
  want het is tijd om te oogsten.
  Vooruit, trap de druiven plat in de perskuip,
  want hij is boordevol
  en stroomt zelfs over
  van de goddeloosheid van die mensen.

  Massa's mensen wachten in het dal op hun vonnis.
  Want de dag van de HERE komt eraan
  in het 'Dal van het Oordeel'.
  De zon en de maan zullen worden verduisterd
  en de sterren zullen verbleken.
  De HERE brult uit Sion
  en laat Zijn stem in Jeruzalem weerklinken
  zodat de hemel en de aarde beven.
  Maar voor Zijn volk Israël zal de HERE een toevluchtsoord zijn,
  een veilige vesting.
  "Dan zult u eindelijk weten dat Ik, de HERE, uw God ben
  en mijn woonplaats is gevestigd op Sion, mijn heilige berg.
  Jeruzalem zal heilige grond zijn
  waarover geen vreemde legers meer zullen trekken.

Joël 3:18-21
HERSTEL VAN JUDA.

  Dan zal jonge wijn van de bergen druipen
  en melk van de heuvels vloeien.
  De droge beekbeddingen van Juda zullen weer boordevol water staan
  en er zal een bron ontspringen in de tempel van de HERE
  om het dal van Sittim van water te voorzien.
  Egypte zal veranderen in een woestenij
  en Edom in een dorre wildernis
  vanwege het geweld dat zij de Judeeërs hebben aangedaan.
  Want in deze landen zijn onschuldige mensen vermoord.
  Maar Juda zal welvarend zijn tot in eeuwigheid
  en Jeruzalem zal een bloeiende stad zijn voor altijd.
  Ik zal de moorden op mijn volk wreken.
  Ik zal de onderdrukkers niet ongestraft laten gaan.

  Want mijn woonplaats is in Jeruzalem, bij mijn volk."

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juniMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen