17 juli


Jes. 51:1-3
HOE ABRAHAM GEZEGEND WERD.

  Luister naar Mij, allen die naar gerechtigheid jagen,
  die de HERE zoeken!
  Denk aan de mijn waaruit u werd gedolven
  en aan de rots waaruit u werd gehakt!
  Ja, denk aan uw voorouders Abraham
  en Sara van wie u afstamt.
  U maakt zich zorgen omdat u met zo weinigen bent,
  maar Abraham was helemaal alleen toen Ik hem riep.
  En toen Ik hem zegende,
  groeide hij uit tot een machtig volk.
  Want de HERE zal Israël opnieuw zegenen
  en haar woestijnen laten bloeien.
  Haar troosteloze wildernis zal mooi worden als de tuin van Eden.
  Vreugde en blijdschap, dankbaarheid en heerlijke liederen
  zullen daar de boventoon voeren.

Jes. 51:4-8
REDDING IS OP KOMST.

  Luister naar Mij, mijn volk;
  luister, Israël,
  want van Mij gaat onderwijzing uit
  en de waarheid die Ik doe kennen, verlicht de volken.
  Mijn heil en gerechtigheid zijn in aantocht;
  uw redding is nabij.
  Ik zal de volken regeren;
  zij zullen op Mij wachten
  en met verlangen naar mijn komst uitkijken.
  Kijk omhoog naar de hemel
  en naar de aarde onder uw voeten,
  want de hemelen zullen als rook verdwijnen;
  de aarde verslijt als een kledingstuk
  en de aardbewoners zullen als vliegen sterven.
  Maar mijn redding geldt voor eeuwig;
  mijn rechtvaardig bewind zal nooit sterven of eindigen.

  Luister naar Mij, u die het verschil tussen goed en kwaad kent
  en die mijn wet in uw hart draagt.
  Wees niet bang voor verachting door de mensen
  of voor hun bespottingen.
  Want de mot zal hen vernietigen als kledingstukken;
  de worm zal hen opeten als wol;
  maar mijn gerechtigheid en heil zullen eeuwig duren,
  mijn reddend heil van generatie op generatie.

Jes. 51:9-11
HERSTEL VAN DE VRIJGEKOCHTEN.

  Toon op dit moment Uw kracht,
  o HERE.
  Laat U zien als in de dagen van weleer
  toen U Egypte, de draak van de Nijl, versloeg.
  Bent U vandaag niet dezelfde machtige God,
  Die de zee drooglegde
  en er een pad doorheen maakte
  voor hen die U had bevrijd?
  Zo zal er een tijd komen dat al Gods vrijgekochten weer thuis zullen komen.
  Zij zullen zingend naar Jeruzalem trekken,
  vervuld van blijdschap en eeuwigdurende vreugde;
  zorgen en rouw zullen tot het verleden behoren.

Jes. 51:12-16
GEEN REDEN OM BANG TE ZIJN.

  Ik, Ik ben het Die u troost en deze vreugde geeft.
  Waarom bent u bang voor gewone stervelingen?
  Die verdorren als gras en verdwijnen.
  Dat komt omdat u de HERE, uw maker, vergeet.
  Hij heeft de sterren over de hemel verspreid
  en de aarde gemaakt.
  Blijft u bang voor onderdrukking door mensen
  en leeft u de hele dag in angst voor hun woede?
  Binnenkort, al heel snel, zult u, gevangenen, worden vrijgelaten;
  de kerker, verhongering en dood zullen uw lot niet zijn.
  Want Ik ben de HERE uw God,
  de HERE van de hemelse legers.
  Die dwars door de zee voor u een pad maakte,
  een droge doorgang tussen de hoge golven.
  En Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd
  en Ik bracht u in veiligheid, geborgen in de holte van mijn hand.
  Ik plantte de sterren op hun plaats
  en vormde de hele aarde.
  Ik zeg tegen Israël: "U bent mijn volk!"

Jes. 51:17-23
GODS TOORN ZAL WORDEN WEGGENOMEN.

  Word wakker,
  word wakker, Jeruzalem!
  U hebt genoeg gedronken
  uit de beker van Gods grimmige toorn.
  U hebt hem tot de laatste druppel leeggedronken.
  Geen van haar zonen heeft het overleefd
  om haar te helpen
  of te vertellen wat zij moet doen.
  Deze twee dingen troffen u:
  Vertwijfeling en verwoesting. Ja, honger en het zwaard.
  Wie van uw vrienden is overgebleven?
  Wie zal u nu nog troosten?
  Want uw zonen zijn bezweken
  en liggen in de straten,
  hulpeloos als wilde geiten die in een valkuil zijn gelopen.
  De HERE heeft Zijn grimmige toorn
nbsp; en bestraffing over hen uitgegoten.

  Maar luister, onderdrukten
  (vol zorgen en wankelend, maar niet van de sterke drank)
  want dit zegt de HERE uw God,
  Die voor Zijn volk zorgt:
  "Kijk, Ik neem de vreselijke beker uit uw handen;
  u hoeft niet langer van mijn grimmige toorn te drinken,
  het is voorbij.
  Maar Ik zal die beker in handen geven van hen die u martelden
  en uw zielen in het stof vertrapten
  en die over u heen liepen."

Jes. 52:1,2
SCHOONHEID VAN HERSTEL.

  Word wakker, word wakker, Jeruzalem
  en bekleed u met de kracht van God.
  Doe uw mooiste kleren aan,
  o Sion, Heilige Stad;
  want zondaars (zij die zich van God afkeren)
  zullen niet langer door uw poorten naar binnen komen.
  Kom omhoog uit het stof, Jeruzalem;
  neem de slavenbanden van uw nek,
  gevangengenomen dochter van Sion.

Jes. 52:3-6
BALLINGSCHAP WEERZINWEKKEND IN GODS OGEN. Want de HERE zegt:

  Toen Ik u als ballingen verkocht, vroeg Ik geen geld van uw onderdrukkers;
  nu kan Ik u terugnemen zonder hun ook maar iets schuldig te zijn!
  Mijn volk werd zonder reden getiranniseerd door Egypte en Assur
  en Ik stond dat toe.

En nu, wat is dit? vraagt de HERE.

  Waarom is mijn volk weer slaaf en wordt het zonder reden onderdrukt?
  Zij, die het overheersen, roemen in hoogmoed
  en mijn naam wordt de hele dag gelasterd.

  Daarom zal Ik mijn naam aan mijn volk bekendmaken
  en het zal de kracht kennen, die in die naam schuilt.
  Dan zal het tenslotte ontdekken
  dat Ik tegen hen spreek.

Jes. 52:7-10
VREUGDE VAN HERSTEL.

  Wat heerlijk zijn op de bergen
  de voeten van de brengers van het goede nieuws
  van vrede en heil,
  het nieuws dat de God van Israël regeert.
  De wachtposten schreeuwen en zingen van blijdschap,
  want met hun eigen ogen zien zij hoe de HERE God
  Zijn volk weer naar huis terugbrengt.
  Laten de ruïnes van Jeruzalem uitbarsten in blij gezang,
  want de HERE heeft Zijn volk getroost.
  Hij heeft Jeruzalem verlost.
  Voor de ogen van alle volken
  heeft de HERE Zijn machtige arm ontbloot,
  de verste uithoeken van de aarde
  zullen het heil van onze God zien.

Jes. 52:11,12
REINHEID VAN HERSTEL.

  Ga uit, vertrek van daar, raak het onreine niet aan.
  Laat Babel en alles wat het belichaamt, ver achter u.
  Het is onrein voor u.
  U bent het heilige volk van de HERE;
  reinig uzelf, allen die vaten van de HERE naar Zijn huis dragen.
  U zult niet haastig vertrekken,
  rennend voor uw leven;
  want de HERE zal voor u uit gaan
  en Hij, de God van Israël, zal u van achteren beschermen.

Jes. 52:13-15
GLORIE VAN DE LIJDENDE DIENAAR.

  Kijk, mijn dienaar krijgt voorspoed,
  Hij zal hoog worden verheven.
  Zoals voorheen velen zich over Hem ontzetten,
  zelfs vorsten om Hem huiverden,
  omdat Zijn uiterlijk misvormd en niet meer menselijk was,
  zo staan nu vele volken verbaasd en sluiten koningen hun mond,
  omdat zij zien wat hun nog nooit was verteld
  en omdat zij aanschouwen wat nog nooit was gehoord.

Jes. 53:1-3
UITERLIJK VAN DE MESSIAS.

  Maar ach, wat zijn er weinig die het geloven! Wie zal luisteren?
  Aan wie zal God Zijn reddende macht openbaren?
  In Gods ogen was Hij een groene scheut,
  die groeide aan een wortel in droge en onvruchtbare grond.
  Maar in onze ogen had Hij niets aantrekkelijks.
  Niets dat maakte dat wij Hem graag wilden aanvaarden.
  Wij verafschuwden en verachtten Hem,
  een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet.
  Wij keerden Hem de rug toe en keken de andere kant op als Hij langs kwam.
  Hij werd veracht en dat deed ons niets.

Jes. 53:4-6
ZIJN LIJDEN VOOR ONZE ZONDEN.

  Maar het was ons leed dat Hij droeg,
  ons lijden drukte Hem neer.
  Wij dachten dat Zijn lijden een straf van God was
  voor Zijn eigen zonden!
  Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld
  terwille van onze zonden.
  Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben;
  Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!
  Wij zijn het, die als schapen afdwaalden!
  Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg.
  Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem!

Jes. 53:7-9
NEDERIGHEID VAN DE DOOD VAN DE MESSIAS.

  Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld,
  maar zei geen woord.
  Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid;
  zoals een schaap onder het scheren geen geluid maakt,
  stond ook Hij zwijgend voor degenen die Hem veroordeelden.
  Vanuit de angst en de benauwdheid werd Hij bevrijd.
  Wie zal Zijn leeftijd kunnen bepalen?
  Hij werd immers afgesneden van het leven?
  Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen
  dat het hun zonden waren, waarvoor Hij stierf?
  Dat Hij hun straf op Zich nam?
  Men had Hem als misdadiger willen begraven,
  maar Hij werd gelegd in het graf van een rijke;
  omdat Hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd
  en in Hem geen onrecht werd gevonden.

Jes. 53:10-12
TRIOMF VAN WEDEROPSTANDING.

  Maar het was de bedoeling van de HERE
  dat Hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen.
  Wanneer Hij Zijn leven heeft geofferd voor de zonde,
  zal Hij talloze nakomelingen krijgen; vele erfgenamen.
  Hij zal opnieuw leven en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn.
  En als Hij ziet wat allemaal is bereikt door Zijn zware lijden,
  zal Hij voldoening smaken.
  Door wat Hij heeft ondervonden,
  zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen rechtvaardig maken
  in de ogen van God,
  want Hij zal al hun zonden dragen.
  Daarom zal Ik Hem de eerbewijzen geven van iemand,
  die machtig is en hoog in aanzien staat;
  want Hij heeft zichzelf in de dood gegeven.
  Hij werd beschouwd als een zondaar,
  maar droeg de zonden van velen.
  Hij pleitte bij God voor overtreders.

Jes. 54:1-3
ONVRUCHTBAAR OM LEVEN TE HERBERGEN.

  Zing, kinderloze vrouw!
  Barst uit in luid en vrolijk gezang,
  u, die nooit moeder bent geworden.
  Want er zijn meer verlaten kinderen
  dan die welke nog een moeder hebben.

  Maak uw huis groter,
  bouw er stukken bij aan;
  breid uw huis uit!
  Want u zult uit uw voegen barsten!
  Uw nakomelingen zullen de steden in bezit nemen,
  die tijdens de ballingschap werden verlaten
  en zij zullen regeren over de volken
  die hun land in bezit namen.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen