24 maart


Micha en de Danieten

Zelfs wanneer God wonderen verricht door middel van Zijn bijzondere uitverkoren leiders, zijn er vele Israëlieten die nog steeds aangetrokken worden door heidense afgoden en gebruiken. Wat nu volgt is een verslag over één van die Israëlieten die de ware aanbidding van God compromitteert en verdraait en die er zelfs in slaagt om een Leviet over te halen om met hem mee te doen. Wellicht zit het grotere belang van dit verslag in het feit dat de zonde van een enkele man er uiteindelijk toe leidt dat een complete stam zich met heidense afgoderij bezighoudt. De macht van het individu om invloed uit te oefenen op een groep is bijzonder groot en komt in dit geval voort uit een op het eerste gezicht goed bedoelde en onschuldige afwijking van Gods aangewezen patroon.

Rich. 17:1-6 - Efraïm
MICHA MAAKT AFGODSBEELDEN. In de bergen van Efraïm woonde een man, die Micha heette. Op een dag zei hij tegen zijn moeder: "Die elfhonderd zilverstukken waarvan u dacht dat ze waren gestolen en waarover u zo hebt gevloekt, had ik gestolen!"
"De HERE zegene je, omdat je dat hebt bekend", antwoordde zijn moeder.
Daarop gaf hij haar het geld terug. "Ik wijd hierbij dit geld aan de HERE ten behoeve van jou", zei ze. "Ik zal daarvoor een houten beeld laten snijden en een beeld laten gieten."
Van het teruggegeven geld nam zij tweehonderd zilverstukken en gaf die aan een zilversmid, die er een gesneden en een gegoten beeld van maakte, die in Micha's huis werden neergezet.
Micha had namelijk een eigen tempel voor God in zijn huis waar hij ook een efod en enkele terafim had; één van zijn zonen had hij tot priester gewijd. In die tijd was er immers geen koning in Israël; iedereen deed wat hem het beste leek.

Rich. 17:7-13
MICHA HUURT LEVIET. Op een dag kwam een jonge Levitische priester uit de stad Bethlehem in Juda naar dit gebied van Efraïm, op zoek naar een geschikte plaats om te wonen. Hij kwam in het gebergte van Efraïm bij het huis van Micha aan.
"Waar komt u vandaan?" vroeg Micha.
"Ik ben een Levitische priester uit Bethlehem in Juda", antwoordde hij, "en ik zoek een geschikte plaats om te wonen."
"Blijf bij mij wonen", zei Micha, "dan kunt u mijn priester zijn. Ik zal u jaarlijks een vergoeding geven van tien zilverstukken en u voorzien van voedsel en kleding." De Leviet besloot daar te blijven en werd behandeld alsof hij Micha's eigen zoon was. Micha wijdde hem tot priester en hij nam bij hem zijn intrek. "Nu weet ik zeker dat de HERE mij zal zegenen", riep Micha uit. "Want nu heb ik hier een echte Leviet als priester."

Rich. 18:1-6
DANITISCHE SPIONNEN ONTMOETEN LEVIET. Ook de volgende geschiedenis had plaats in de tijd dat er geen koning in Israël was. De mannen van Dan zochten nog steeds een plek waar zij zich definitief konden vestigen, want hun was nog geen eigen grondgebied toegewezen zoals aan de andere stammen van Israël. Daarom werden vijf dappere mannen uit hun stam vanuit de steden Zora en Estaol erop uitgestuurd om als spionnen het land te verkennen, dat in bezit moest worden genomen. Toen de vijf spionnen in de bergen van Efraïm waren gekomen, overnachtten zij bij Micha.
Het viel hun op dat de jonge Leviet een accent had; daarom namen ze hem apart en vroegen: "Wie heeft u hierheen gebracht en wat doet u hier eigenlijk?"
De jongeman vertelde hun van zijn afspraak met Micha en dat hij bij hem in dienst was als priester.
"Dat komt goed uit", zeiden de spionnen. "Vraag God of we op deze tocht succes zullen hebben." "Ja, trek gerust verder", antwoordde de priester. "Want de tocht die u maakt, is naar de wil van de HERE."

Rich. 18:7-10
SPIONNEN BRENGEN GOED NIEUWS. Daarop gingen de vijf mannen naar de stad Laïs en het viel hun op hoe veilig iedereen zich daar voelde. De mensen leefden zoals de Sidoniërs in rust en vrede. Ook was er geen bevelhebber die om welke reden dan ook de mensen onderdrukte. Bovendien woonden zij ver van hun familie in Sidon en hadden weinig of geen contact met de mensen uit het omringende gebied.
Toen de spionnen bij hun stamgenoten in Zora en Estaol waren teruggekeerd, vroegen de mensen: "Vertel eens, wat hebben jullie gezien?"
De mannen antwoordden: "Breek op en laten wij direct aanvallen! Wij hebben het land verkend en kunnen het meteen innemen (een prachtland, ruim en vruchtbaar) waar het aan niets ontbreekt. De bevolking is niet eens op een aanval voorbereid. Vooruit, aarzel niet! God heeft het ons gegeven!"

Rich. 18:11-13
DANITISCHE STRIJDMACHT IN BEWEGING. Toen verlieten zeshonderd gewapende mannen van de stam Dan de steden Zora en Estaol. Zij rukten op tot een plaats ten westen van Kirjath-Jearim in Juda, waar zij hun kamp opsloegen. Daarom heet die plaats nog steeds Mahane-Dan (dit betekent: Kamp van Dan). Vandaar trokken zij door naar de bergen van Efraïm en passeerden onderweg het huis van Micha.

Rich. 18:14-20
MICHA'S AFGODSBEELDEN MEEGENOMEN. De vijf spionnen zeiden tegen de andere mannen: "Wist u dat zich in dat huis een efod, terafim en nog andere beelden bevinden? Het is duidelijk wat ons te doen staat!" Toen gingen de vijf mannen naar het huis, terwijl de grote groep gewapende mannen bij de poort bleef staan. De vijf gingen het huis binnen en vroegen de jonge priester hoe het met hem ging. Eenmaal binnengekomen namen zij de beelden, de efod en terafim weg. Op dat moment stond de priester bij de ingang van de poort, bij de zeshonderd gewapende mannen.
"Wat gaat u nu doen?" riep hij, toen hij zag dat de spionnen de beelden wegdroegen.
"Houd uw mond en ga met ons mee", zeiden ze. "Wees onze priester. Het is toch beter priester te zijn van een hele stam in Israël dan van slechts één man en zijn familie?" Dat vond de jonge priester een prachtig idee. Hij nam de efod, terafim en de gesneden afgodsbeelden en voegde zich bij de rest van de groep.

Rich. 18:21-26
POGING TOT TERUGNAME FAALT. De stoet zette zich weer in beweging, met de kinderen, het vee en alle huisraad voorop.
Ze waren al een heel eind van Micha's huis verwijderd, toen Micha met een groep buren hen inhaalde. Zij schreeuwden tegen de stoet dat men moest stoppen. De mannen van Dan draaiden zich om en vroegen: "Wat is er? Waarom komt u ons met zovelen achterna?"
"Wat bedoelt u met 'Wat is er'?" barstte Micha uit. "U bent er met al mijn goden en mijn priester vandoor gegaan; ik heb niets meer over!"
"Pas op uw woorden", waarschuwden de mannen van Dan dreigend, "anders wordt misschien iemand van ons zó kwaad dat hij u allemaal vermoordt." Daarop zetten zij de tocht voort. Omdat Micha zag dat zij sterker waren dan hij, maakte hij rechtsomkeert en ging naar huis.

Rich. 18:27-29 - Laïs
LAIS NU DAN GENOEMD. Daarna kwam de stam Dan met Micha's goden en zijn priester bij de stad Laïs aan en zij overvielen de stad. De bevolking was nergens op bedacht en daarom konden ze de stad ongehinderd binnengaan; zij doodden alle inwoners en staken de stad in brand. Niemand kwam de inwoners te hulp, want ze woonden ver van Sidon en er waren geen plaatselijke bondgenoten, want ze hadden met niemand iets te maken. Laïs lag in het dal van Beth-Rehob.
Toen herbouwden de mannen van Dan de stad en gingen daar wonen. Ze noemden de stad 'Dan', naar hun stamvader, een zoon van Jakob, maar vroeger heette de stad Laïs.

Rich. 18:30,31
AFGODSBEELDEN VEREERD. Zij zetten daar de afgodsbeelden neer en stelden Jonathan (de zoon van Gersom en kleinzoon van Mozes) en zijn zonen tot priesters aan. Deze familie bleef priester tot het volk in ballingschap werd weggevoerd. Zo werden Micha's afgodsbeelden door de stam Dan vereerd, zolang de tabernakel van God in Silo stond.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- maartMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen