28 september


De betekenis van het herstel

Haggaï's missie was de bouw van Gods tempel in Jeruzalem; Zacharia's missie is het leggen van het fundament van het geestelijke huis van Israël. Het is Zacharia's taak om het belang van hun werk te interpreteren en hen redenen te geven om te volharden. De tempel is nog steeds niet voltooid. Er is nog niet eens begonnen met de bouw van de stadsmuren. De buitengelegen steden en landelijke gebieden liggen nog steeds in puin. Maar het ergste is dat het religieuze leven van de mensen zich maar langzaam ontwikkelt na de jaren in ballingschap, waarin de uitoefening van hun godsdienst natuurlijk achteruit is gegaan.
Daarom geeft God Zacharia gelegenheid om zijn volk te bemoedigen, om de essentie van ware godsdienst uit te leggen en zo betekenis te geven aan de nobele onderneming waar zij aan begonnen zijn. Deze gelegenheid dient zich twee jaar na Zacharia's acht visoenen aan, wanneer de inwoners van Bethel Zacharia vragen stellen over het in acht nemen van bepaalde feestdagen. Gods boodschap via Zacharia is vergelijkbaar met de boodschap van de profeet Amos: ware godsdienst komt tot uitdrukking in eerbare levens en sociale gerechtigheid.

Zach. 7:1-3 (518 v.C.)
VRAGEN UIT BETHEL. In het vierde regeringsjaar van koning Darius, ontving Zacharia op de vierde dag van de negende maand een boodschap van de HERE. De Joden uit de stad Bethel stuurden een delegatie onder leiding van Sarezer en Regem-Melech naar de tempel van de HERE van de hemelse legers in Jeruzalem om Zijn zegen te vragen. Zij wilden de priesters en profeten ook vragen of zij zich moesten houden aan het oude gebruik om jaarlijks in de vijfde maand onder tranen te vasten, zoals zij nu al zo lang deden.

Zach. 7:4-7
MOTIEF VOOR VASTEN. Dit was het antwoord dat de HERE hun via mij gaf: "Zeg tegen het volk en de priesters: 'Tijdens die zeventig jaar van ballingschap, toen u vastte en rouwde in de vijfde en zevende maand, hebt u dat toen wel van harte voor Mij gedaan? Zelfs nu op uw heilige feesten, denkt u niet aan Mij, maar alleen aan lekker eten en drinken! Vele jaren geleden, toen Jeruzalem een welvarende stad was en haar zuidelijke voorsteden op de vlakte dichtbevolkt waren, waarschuwden de profeten hun dat deze houding zou leiden tot hun ondergang. En dat is ook gebeurd."

Zach. 7:8-10
ESSENTIE VAN GODSDIENST. Toen ontving Zacharia deze boodschap van de HERE: "Dit zegt de HERE van de hemelse legers: 'Laat het bij de rechtspraak eerlijk toegaan, heb liefde voor elkaar en behandel elkaar welwillend. Maak een einde aan de onderdrukking van weduwen en wezen, buitenlanders en armen. En houd op elkaars ondergang te beramen.

Zach. 7:11-14
Zach. 7:11-14 VOORVADERS MISTEN HET DOEL. Uw voorouders wilden niet luisteren naar deze boodschap. Zij keerden zich botweg om en stopten hun vingers in hun oren om Mij niet te hoeven horen. Zij maakten hun hart zo hard als diamant om te voorkomen dat de woorden van de HERE van de hemelse legers tot hen zouden doordringen. Zij verwierpen de wetten die Hij hun door Zijn Geest via de vroegere profeten had bekendgemaakt. Daardoor werd de HERE van de hemelse legers toornig op hen.
"Zoals Ik riep zonder dat zij gehoor gaven, zo zal Ik hen niet horen als zij Mij roepen", zegt de HERE van de hemelse legers. "Ik joeg hen als door een wervelwind uiteen naar vreemde volken. Hun land werd een woestenij, waardoor niemand meer wilde reizen. Het lieflijke land lag er kaal en leeg bij."

Zach. 8:1-8
HERSTEL IS AANGEBROKEN. Opnieuw sprak de HERE van de hemelse legers tegen mij: "Ik ben zeer verontrust (zelfs ziedend van toorn) over wat Jeruzalems vijanden haar hebben aangedaan. Ik zal terugkeren naar mijn land en in Jeruzalem gaan wonen. Jeruzalem zal 'Stad van Trouw', 'De Heilige Berg' en 'De Berg van de HERE van de hemelse legers' worden genoemd."
De HERE belooft: "Jeruzalem zal weer vrede en veiligheid kennen. Er zullen weer ouderen zijn die, leunend op hun stok, door de stad gaan. Overal in de stad zullen weer kinderen spelen.
Al lijkt het in uw ogen ongelooflijk, zou het daarom ook in mijn ogen een onhaalbare zaak zijn?" vraagt de HERE aan het geringe aantal overlevenden van Zijn volk.
"Kijk", zegt de HERE van de hemelse legers, "Ik ga mijn volk bevrijden uit de landen in het oosten en het westen of waar het zich ook bevindt. Ik zal de mensen terugbrengen naar hun eigen land en zij zullen in Jeruzalem wonen. Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn, eerlijk en rechtvaardig en toch zal Ik hun zonden vergeven!"

Zach. 8:9-13
MOTIVATIE VOOR ARBEIDERS. De HERE van de hemelse legers spoort Zijn volk aan met de woorden: "Ga door met uw werk en maak het af! Aarzel toch niet langer! Want vanaf het moment waarop u de fundamenten van de tempel legde, hebben de profeten u verteld van de zegeningen, die u te wachten staan wanneer de tempel klaar is. Voor de aanvang van dit werk viel er voor niemand iets te verdienen en leverde het vee niets op. Wie de stad verliet, kon nooit met zekerheid zeggen dat hij zou terugkeren, want de misdaad tierde welig en de vijand lag op de loer. Maar nu is het allemaal anders!" zegt de HERE van de hemelse legers.
"Uw gewassen groeien goed, de wijnstokken buigen onder het gewicht van de druiven en het land is vruchtbaar, want er valt ruim voldoende regen. Al deze zegeningen schenk Ik aan het volk dat nog in het land over is. Want zoals u een vervloekte bent geweest onder de volken die u omringden, volk van Juda en Israël, zo zult u nu een zegen zijn, want Ik zal u heil en verlossing geven. Wees daarom niet bang en laat de moed niet zakken. Ga door met de herbouw van de tempel.

Zach. 8:14-17
OPROEP TOT WARE GODSDIENST. Zoals Ik Mij had voorgenomen u kwaad te doen toen uw voorouders mijn toorn opwekten, en Ik geen berouw had van mijn besluit, zo heb Ik Mij nu voorgenomen Jeruzalem en de stam Juda te zegenen. Wees daarom niet bang. Dit is wat ú moet doen: Spreek de waarheid tegen elkaar, laat het bij de rechtspraak eerlijk toegaan en zoek daarbij het beste voor elkaar, smeed geen boze plannen tegen elkaar en zweer niet dat iets waar is als het níet zo is! Want al dit soort dingen haat Ik hartgrondig", zegt de HERE.

Zach. 8:18,19
VREUGDE VAN FEESTDAGEN. De HERE van de hemelse legers stuurde mij nog een boodschap: "Uw traditionele vasten en rouwperioden in de vierde, vijfde, zevende en tiende maand zijn nu voorgoed voorbij. Het zullen nu vrolijke feesten worden als u de waarheid en de vrede maar liefhebt."

Zach. 8:18,19
VREUGDE VAN FEESTDAGEN. De HERE van de hemelse legers stuurde mij nog een boodschap: "Uw traditionele vasten en rouwperioden in de vierde, vijfde, zevende en tiende maand zijn nu voorgoed voorbij. Het zullen nu vrolijke feesten worden als u de waarheid en de vrede maar liefhebt."

Zach. 8:20-23
TOEKOMSTIG HERSTEL. Dit belooft de HERE van de hemelse legers: "Mensen uit alle delen van de wereld zullen een pelgrimstocht maken naar Jeruzalem en de stad binnenstromen. Zij komen uit talloze vreemde steden om deze feesten bij te wonen. Zij zullen vrienden uit andere steden uitnodigen met de woorden: 'Laten we naar Jeruzalem gaan om de HERE te vragen ons te zegenen en Hem te aanbidden. Ik ga! Ga je mee?' Ja, talloze volken, waaronder ook machtige naties, zullen naar de HERE van de hemelse legers in Jeruzalem komen om te vragen om Zijn zegen en hulp."
De HERE van de hemelse legers zegt ook: "In die tijd zullen tien mannen uit tien verschillende volken een Joodse man bij de mouw grijpen en zeggen: 'Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is."

Deze bemoediging heeft het voorspelbare effect op de arbeiders, zoals het historische verslag aangeeft.

Ezra 6:14a
BOUW VAN TEMPEL VORDERT. De leiders van Juda zetten de bouw met succes voort. Zij werden daarbij aangemoedigd door de prediking van de profeten Haggaï en Zacharia, de zoon van Iddo.

Voltooiing van de tempel

Dankzij de bemoedigingen van Haggaï en Zacharia verloopt de bouw van de tempel voorspoedig. In 516 voor Christus wordt de tempel voltooid. Net zoals er zeventig jaar zijn verstreken tussen de eerste deportatie en de terugkeer van de eerste kolonisten, is het zeventig jaar geleden sinds de tempel van Salomo werd vernietigd, in 586 voor Christus. De precisie waarmee God aan het werk is in de aangelegenheden van de volken is een wonderbaarlijk getuigenis van Zijn kracht in de levens van individuen. Deze exacte vervulling van Gods belofte zou een bemoediging moeten zijn voor mensen over de hele wereld; zo kunnen zij weten dat Hij werkelijk God is – de God die trouw is en Zijn beloften nakomt.
Ook al heeft dit nieuwe heiligdom niet de pracht van de oorspronkelijke tempel, toch wordt de dag van de voltooiing met feestvreugde begroet.

Ezra 6:14b,15 (516 v.C.)
TEMPEL VOLTOOID. Eindelijk waren zij klaar met het werk dat de God van Israël en Kores, Darius en Arthahsasta, koningen van Perzië, hun hadden opgedragen. De tempel kwam gereed op de derde dag van de maand Adar in het zesde regeringsjaar van koning Darius.

Ezra 6:16-18
FEESTVREUGDE. Met grote vreugde vierden de Israëlieten, priesters, Levieten en alle exballingen de inwijding van het huis van God. Ter ere van die gelegenheid offerden zij honderd stieren, 200 rammen en 400 lammeren. Zij offerden tevens twaalf geitebokken als zondoffer voor de twaalf stammen van Israël. Toen werden de priesters en de Levieten ingedeeld in groepen. Zij moesten God in Zijn tempel dienen op de wijze die Mozes had voorgeschreven.

Ezra 6:19-22
PASCHA GEVIERD. De teruggekeerde ballingen vierden het Paasfeest op de veertiende dag van de eerste maand. Want tegen die tijd hadden alle priesters en Levieten de voorgeschreven reiniging ondergaan. Zij slachtten de paaslammeren; voor allen die in ballingschap waren geweest en voor hun broeders, de priesters, en voor zichzelf. Veel heidenen die in Juda woonden, keerden zich af van hun slechte praktijken en sloten zich aan bij de Israëlieten. Zij wilden ook de HERE, de God van Israël, aanbidden. Samen met het hele volk Israël aten zij van de paasmaaltijd. Met grote vreugde vierden zij het Feest van de Ongezuurde broden, zeven dagen lang. Want de HERE had hun vreugde gegeven, omdat Hij het hart van de koning van Assyrië genegen had gemaakt hen te helpen bij de bouw van de tempel van Israëls God.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- septemberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen