22 juli


Nahums profetie tegen Ninevé

Het is ongeveer 650 voor Christus – zo'n vijftig jaar na Gods wonderbaarlijke vernietiging van Sanheribs leger. Sanherib keerde na die nederlaag beschaamd terug naar de Assyrische hoofdstad Ninevé. Toen hij in 681 voor Christus werd vermoord, werd hij opgevolgd door zijn zoon Esarhaddon, die elf jaar lang aan de macht was (het is mogelijk dat Manasse tijdens de heerschappij van Esarhaddon de eerste keer in ballingschap werd afgevoerd, om vervolgens als schaduwkoning over Juda te heersen). Esarhaddon wordt in 669 voor Christus opgevolgd door de barbaarse Assurbanipal, die in 663 voor Christus zijn leger diep in Palestina en Egypte laat doordringen en de Egyptische stad Thebe (No-Amon, “stad van Amon”) vernietigt. Het handelsmerk van de Assyriërs in deze tijd is niet slechts hun militaire succes, maar ook hun meedogenloosheid en hun wreedheid. Zij zijn enorm trots op het verminken van hun vijanden. Zij koken hen zelfs in teer en stropen de huid van hun nog levende vijanden af. Er bestaat in deze tijd nog maar een flinterdun laagje beschaving, maar in Assyrië is er weinig meer dan een vezel van over.
Deze gruwelen zijn vooral teleurstellend wanneer men bedenkt dat de mensen van Assyrië slechts 125 jaar eerder heel berouwvol reageerden op de prediking van Jona en Gods genade hadden ontvangen. Misschien giet God op dit moment wel zijn toorn over hen uit, omdat de Ninevieten geen waardering hebben laten blijken voor Zijn genade. Terwijl Manasse hervormingen doorvoert in Juda, profeteert Nahum tegen Juda's aartsvijand, Ninevé, en voorspelt haar val.

Nahum 1:1
VOORWOORD. Nahum woonde in Elkos. God toonde hem in een visioen de komende ondergang van Ninevé:

Nahum 1:2-6
GODS TOORN TEGEN ZIJN VIJANDEN.

  God waakt met jaloezie over Zijn eer.
  In Zijn toorn neemt Hij wraak op alle mensen,
  die tegen Hem in opstand komen.
  De HERE vernietigt al Zijn tegenstanders.
  De HERE is erg geduldig, maar Zijn kracht blijkt ongelooflijk groot
  en Hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn.
  Hij toont Zijn kracht in wervelwinden en storm.
  De wolken zijn als stof onder Zijn voeten.
  Op Zijn bevel drogen de zee en de rivieren op.
  De malse weiden van Basan en Karmel verdorren,
  evenals de groene bossen van de Libanon.
  Bergen beven voor Hem,
  heuvels smelten weg.
  De aarde beeft en raakt uit zijn evenwicht,
  haar bewoners worden vernietigd.
  Wie kan standhouden tegen deze wrekende God?
  Wie is opgewassen tegen Zijn geweldige toorn?
  Die is als vuur; rotsen springen erdoor aan stukken.

Nahum 1:7,8
NINEVE HEEFT GODS GENADE GEWEIGERD.

  De HERE is goed.
  Hij is een helper in de nood,
  een schuilplaats voor allen die op Hem vertrouwen.
  Maar Zijn vijanden vaagt Hij weg
  met een reusachtige watervloed.
  Hij achtervolgt hen tot diep in de nacht.

Nahum 1:9,10
DRONKEN LEGER OVERVALLEN.

  Wat voor plannen bent u tegen de HERE aan het beramen?
  Hij zal er in één klap een eind aan maken;
  Hij zal geen tweede keer tegen u hoeven op te treden!
  Hij gooit Zijn vijanden in het vuur als een verwarde bos dorens.
  Als een bos droog stro vatten zij vlam en worden verbrand.
  Zijn vijanden gedragen zich als een stel dronkemannen.

Nahum 1:11
DE ZONDE VAN SANHERIB.

  Wat is die koning van u,
  die een complot smeedde tegen de HERE?
  Wat is dat voor een man die zulke boze plannen beraamt?

Nahum 1:12,13
JUDA'S LIJFEIGENDIENST ZAL TEN EINDE KOMEN.

  "Al bouwt hij een leger op van miljoenen soldaten",
          zegt de HERE,
  "toch zal het volledig worden vernietigd."
  Maar tegen Zijn volk zegt Hij: "Ik heb u vernederd,
  maar zal u niet langer straffen.
  Ik zal uw boeien aan stukken breken
  en het juk van slavernij dat deze Assyrische koning u heeft opgelegd,
  van u afnemen."

Nahum 1:14
VOLLEDIGHEID VAN VERWOESTING. En tegen die koning zegt de HERE:

  "Ik ga een eind maken aan het voortbestaan van uw vorstenhuis.
  Ik zal uw tempels met zijn gesneden en gegoten afgodsbeelden verwoesten.
  En u zal Ik begraven,
  want u bent te licht bevonden!"

Nahum 1:15
JUDA ZAL VEILIG ZIJN.

  Kijk, daar komen de boodschappers
  langs de berghellingen naar beneden rennen met goed nieuws:
  "Het is weer vrede!"
  Juda, vier vandaag feest
  en aanbid alleen de HERE zoals u hebt beloofd!
  Want uw vijand uit Ninevé zal nooit meer een voet in uw land zetten;
  hij is volkomen vernietigd.

Nahum 2:1,2
VERNIETIGING OM ISRAEL TE HERSTELLEN.

  Ninevé, het is met u gedaan!
  U bent al omringd door vijandelijke troepen.
  Bewaak de vesting
  zet uitkijkposten uit,
  zet u schrap
  en vecht voor uw leven.

  Want het land van Gods volk is geplunderd
  en zijn wijnranken zijn vernield na uw invallen.
  Maar de HERE zal Israël
  in haar vroegere glorie herstellen.

Nahum 2:3-10
DETAILS VAN DE VAL.

  Kijk eens: Rode schilden!
  En die soldaten hebben felrode uniformen aan.
  Het staal van de strijdwagens schittert als de wagens optrekken
  en er wordt met speren gezwaaid.
  De wagens razen over de wegen
  en jakkeren voort over de vlakten.
  Het zijn net fakkels,
  als bliksemschichten schieten zij voorbij.

  De officieren moeten de aanval openen.
  Zij struikelen in hun haast,
  rennen naar de muren
  om de aanval af te slaan.
  Maar het is al gebeurd!
  De sluizen en waterpoorten zijn open!
  De fundamenten van het paleis storten in!
  De koningin van Ninevé wordt naakt naar buiten gebracht
  en als slavin weggevoerd.
  Haar slavinnen lopen huilend achter haar aan;
  hun klagen klinkt als het gekoer van duiven.
  Van verdriet slaan zij zich op de borst.
  Ninevé is als een lekke watertank.
  Eén voor één gaan haar soldaten er vandoor.
  "Stop, stop!" roept zij,
  maar niemand komt terug.
  Pak het zilver,
  roof het goud!
  Er schijnt geen einde aan alle kostbaarheden te komen.
  Wat een overvloed aan schatten!
  Al gauw is de stad veranderd in een ruïne.
  De overlevenden voelen zich verslagen,
  hun knieën knikken.
  Niemand kan zich staande houden,
  alle gezichten verliezen hun kleur.

Nahum 2:11-13
WREEDHEDEN ZULLEN OPHOUDEN.

  Waar is nu dat grote Ninevé?
  Waar is dat hol van de leeuw waar welpen werden gevoed?
  Waar is de plaats waar oud en jong woonde zonder angst?
  Verdwenen is Ninevé, die machtige leeuw!
  U verpletterde vroeger uw vijanden om uw kinderen en vrouwen te voeden
  en u vulde uw stad en uw huizen met geroofde buit.

  "Nu keer Ik Mij tégen u",
          zegt de HERE van de hemelse legers.

  "Ik laat uw strijdwagens in rook opgaan
  en uw beste jongemannen zullen sneuvelen.
  Uw buit zal Ik verwoesten.
  Nooit meer zal de stem van uw gezanten worden gehoord."

Nahum 3:1-4
SCHULDIG AAN BLOEDVERGIETEN.

  Wee Ninevé, die bloedstad vol leugens
  en steeds nieuwe buit aanslepend.
  Luister! Hoort u het klappen van de zweep
  en het geratel van de wielen?
  Hoort u de dreunende paardehoeven
  en het gekletter van de wagens
  terwijl zij wild door de straten rijden?
  Kijk! Daar flikkeren zwaarden
  en flitsen speren in de opgeheven handen van de cavalerie.
  Overal op straat liggen de doden;
  lijken, bergen lijken,
  waar u ook kijkt.
  U struikelt er telkens over.
  Waarom gebeurt dit alles?
  Omdat Ninevé zichzelf als hoer heeft verkocht.
  Deze prachtige stad, meesteres in toverkunsten,
  heeft de volken met haar schoonheid verleid
  en hun daarna geleerd haar afgoden te aanbidden.
  Zo betoverde zij iedereen.

Nahum 3:5-7
SCHAAMTE EN SCHANDE.

  "Ik zál u!"
          zegt de HERE van de hemelse legers.

  "Ik til uw rokken omhoog tot uw gezicht,
  zodat de hele wereld uw naaktheid en schaamte kan zien.
  Met vuil gooi Ik naar u;
  Ik maak u te schande
  en zet u voor de hele wereld te kijk.
  Iedereen die u ziet, zal verschrikt terugdeinzen:
  'Ninevé ligt helemaal in puin!'
  Niemand zal zich uw lot aantrekken,
  niemand zal u troosten!"

Nahum 3:8-11
LOT GELIJK AAN LOT VAN SLACHTOFFERS.

  Bent u soms beter dan Thebe
  dat aan de Nijl ligt en
  aan alle kanten door de rivier wordt beschermd?
  Ethiopië en heel Egypte waren haar machtige bondgenoten
  waarop zij steeds een beroep kon doen.
  Ook Put en Libië stonden voortdurend tot haar beschikking.
  Toch is Thebe gevallen
  en werden haar inwoners weggeleid als slaven.
  Haar zuigelingen werden verpletterd tegen de straatstenen.
  Soldaten lootten erom wie haar voorname mannen als dienaren zou krijgen
  en haar leiders werden in de boeien geslagen.
  Ook Ninevé zal wankelen als een dronken man
  en een schuilplaats zoeken tegen de vijand.

Nahum 3:12-17
KWETSBAARHEID VAN ASSYRIE.

  Al uw vestingen zullen vallen.
  Zij zullen worden verslonden als vroegrijpe vijgen
  die regelrecht in de mond vallen
  van hen die aan de boom schudden.
  Uw soldaten zullen zwak en hulpeloos zijn als vrouwen.
  De poorten van uw land zullen wijd worden opengezet voor de vijand
  en alle sluitbalken zullen worden verbrand.

  Maak u klaar voor de belegering!
  Leg watervoorraden aan en versterk uw forten.
  Bak nieuwe stenen om uw muren te herstellen.
  Kneed de klei en doe die in de bakvorm.
  Maar midden in alle voorbereidingen zal het vuur u verteren.
  Het zwaard zal u neerslaan.
  De vijand zal u verslinden
  zoals jonge sprinkhanen alles opeten wat hun voor de voeten komt.
  Er is geen ontsnappen mogelijk,
  al wordt u zo talrijk als een zwerm sprinkhanen.
  U hebt meer kooplieden dan er sterren aan de hemel staan,
  maar uw vijanden komen als sprinkhanen aanzwermen
  en nemen al uw vergaarde rijkdom mee.
  Uw vorsten en ambtenaren druipen bij elkaar
  als sprinkhanen op de muren bij kou.
  Maar zij zullen allemaal vluchten en verdwijnen,
  net als sprinkhanen doen wanneer de zon opkomt.

Nahum 3:18,19
WERELD ZAL ONDERGANG VIEREN.

  Koning van Assyrië, uw regeringsleiders liggen dood op de grond
  en uw volk is verspreid over de bergen,
  maar er is geen herder meer
  die hen weer bijeen kan brengen.
  Er is geen herstel meer mogelijk voor uw breuk,
  ongeneeslijk is uw wond.
  Allen die het nieuws van uw ondergang horen,
  klappen van blijdschap in de handen.
  Want wie heeft niet te lijden gehad
  van uw wreedheid?

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen