Pasen voor de Christen

Pasen voor de Christen – Wat is het belang?
Wat is het belang van Pasen voor de Christen? Voor sommigen gaat het Paasfeest volledig over de paashaas en familiebijeenkomsten. Voor anderen is Pasen vooral een tijd waarin de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus gevierd worden. Voor velen is Pasen, net als Kerstmis, een tijd waarin zowel seculiere als heilige zaken worden gevierd.

Het is ontzettend belangrijk dat we begrijpen wat Pasen vanuit het Christelijke perspectief betekent. De viering van de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus zijn cruciaal voor mensen die in Jezus Christus geloven. Zonder deze doctrine zou het Christendom niet bestaan en het Christelijke Paasfeest dus ook niet.

De wetenschap dat Jezus stierf om de prijs voor onze zonden (de dood) te betalen, dat Hij werd begraven en dat Hij met een verheerlijkt lichaam weer opstond en zo de overwinning over de dood en het graf behaalde, gaat verder dan doctrine alleen. Wanneer wij in Christus geloven, dat wil zeggen wanneer wij uit geloof alleen op Hem vertrouwen, dan hebben ook wij de belofte ontvangen dat we ooit een nieuw lichaam als onze Heer zullen krijgen en dat we met Hem in de hemel zullen heersen.

Filippenzen 3:20-21 stelt: “Maar óns vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook onze redder verwachten, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam veranderen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem ook in staat stelt alles aan zich te onderwerpen.”

2 Timoteüs 2:11-12 zegt: “Dit woord is betrouwbaar: Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen...” Dit geeft de Christen hoop, in de Paastijd en gedurende de rest van het jaar.

Pasen voor de Christen – De geschiedenis
De geschiedenis van het Christelijke Paasfeest wordt in het boek "A History of The Christian Church"1 (oftewel "Een geschiedenis van de Christelijke kerk") beschreven. De eerste vastgelegde beschrijving van de Christelijke Paasviering stamt uit 154 of 155 na Christus en houdt verband met een bezoek van Polycarpus (de bisschop van Smyrna) aan Anicetus (de bisschop van Rome) om overeenstemming te bereiken over het tijdstip waarop Pasen gevierd zou moeten worden. Polycarpus vertegenwoordigde de oudere gewoonte waarin het Paasfeest met een wake werd gevierd en met het Heilige Avondmaal werd afgesloten. Dit vond plaats tijdens de nacht van de veertiende dag van de maand Nisan (een maand van de Joodse kalender), net als het Joodse Pesachfeest, ongeacht op welke dag van de week dit zou vallen.

Anicetus was de vertegenwoordiger van het Roomse gebruik, dat ook in sommige delen van het Oosten werd gevolgd, waarbij het Paasfeest altijd op zondag werd gevierd. Zij bereikten hierover geen overeenstemming, maar gingen elk door met hun eigen gebruik. Na verdere geschillen hierover binnen de kerk in Klein-Azië werd het probleem zo groot, dat rond 190 na Christus opnieuw overleg werd gehouden, die tot de beslissing leidden dat het Paasfeest op zondag gevierd zou worden. Tijdens een concilie in 314 na Christus werd de Roomse datum voor het Paasfeest bekrachtigd.

In de Christelijke kerk van de derde eeuw "was Pasen het belangrijkste evenement van het jaar. De periode juist vóór dit feest was een vastentijd ter nagedachtenis aan het lijden van Christus. De gewoonten verschilden in de verschillende delen van het rijk. In Rome werd veertig uur lang gevast en een wake gehouden om de rust van Christus in het graf te herdenken. Tegen de tijd van het Concilie van Nicea werd dit uitgebreid tot een vastentijd van veertig dagen. Al het vasten werd op de Paasochtend beëindigd, en dan begon de vreugdevolle Pinkstertijd. In die tijd werd er in de openbare erediensten niet gevast en ook niet geknield om te bidden. De vooravond aan Pasen was een populair moment om gedoopt te worden, omdat de nieuw ingewijden dan aan de Paasvreugde konden deelnemen.”2 Tijdens het Concilie van Nicea werd een uniforme datum voor de inachtneming van Pasen uitgevaardigd.

Pasen voor de Christen – Persoonlijke overpeinzing van het Christelijke Paasfeest
Het Christelijke Paasfeest is de realiteit van de dood, de begrafenis en de opstanding van onze Redder Jezus Christus. Dit stijgt ver uit boven de ijdele hoop op zaken die leeg en hol blijken te zijn. Uit de pijn, het lijden en de schaamte die Jezus voor ons op zich nam, kwam de waarheid voort. Het eeuwige leven was gekomen. Wat een glorieuze hoop die je kunt delen met alle mensen die vol verwachting op zoek zijn naar de Waarheid.

Leer meer over Jezus Christus!

1 A History of The Christian Church, door Williston Walker, gepubliceerd door Charles Scribner’s Sons, New York, 1970. pagina's 61-62, 85, 106, 109, 325.
2 Idem, pagina 85.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen