19 mei


Oprechte motieven

Motieven en het hart

Spr. 15:11
De diepten van de hel zijn voor de HERE als een open boek;
dus kan Hij de harten van de mensen zeker peilen!

16:2
Een mens doet wat hem het beste lijkt,
maar de HERE weet wat daarbij in hem omgaat.

17:3
Zilver wordt gezuiverd in een smeltkroes, goud in een smeltoven,
maar alleen de HERE weet wat in een mensenhart leeft.

20:11
Een jongen geeft zich, in zijn kinderlijkheid, gemakkelijk bloot
en toont zo wat hij in zich heeft; of zijn daden oprecht en eerlijk zullen zijn.

20:27
De HERE heeft de mens het vermogen gegeven
zelf een licht te werpen op zijn diepste gedachten en beweegredenen.

21:2
Mensen leven zoals zij denken dat het goed is,
maar de HERE kijkt dieper, Hij ziet wat in het hart omgaat.

27:19
Zoals het water het uiterlijk van een mens weerspiegelt,
geeft het hart van een mens zijn innerlijk weer.

Valse aanbidding

Spr. 15:8
De HERE verafschuwt het offer van de goddelozen,
maar een oprecht gebed doet Hem goed.

15:29
De HERE houdt goddelozen op een afstand,
maar het gebed van rechtvaardigen zal Hij verhoren.

21:3
Rechtvaardigheid en wetshandhaving
zijn in de ogen van de HERE beter dan offers.

21:27
Het offer van een goddeloze is op zichzelf al een gruwel,
laat staan als hij een offer brengt met in zijn achterhoofd een schandelijk plan.

Tweeslachtigheid

Spr. 6:12-15
Een deugniet en dwarsligger kun je gemakkelijk herkennen;
je hoeft hem alleen maar aan te horen.
Let maar op hoe hij kijkt,
hoe hij met zijn voeten stampt
en met zijn vinger wijst.
Waar zijn hart vol van is, loopt zijn mond van over.
Hij heeft voortdurend kwaad in de zin en zorgt altijd voor onenigheid.
Daarom zal hij snel aan zijn einde komen;
wat hem treft, is ongeneeslijk.

10:10,11
Een slinkse boosdoener bezorgt anderen verdriet
en een dwaze prater loopt zijn ondergang tegemoet.

De woorden van een rechtvaardige zijn een bemoediging,
maar goddelozen worden door hun eigen onrecht tot zwijgen gebracht.

11:3
De oprechtheid is een betrouwbare gids voor een eerlijk mens,
maar trouwelozen gaan te gronde aan hun eigen slechtheid.

16:30
Hij sluit zijn ogen om zich beter te kunnen concentreren op zijn slechte plannen
en voert ze ook uit, met saamgeknepen lippen.

20:14
"Dat lijkt me niets, het is niets waard", zal de koper roepen,
maar wanneer de koop gesloten is, wrijft hij zich tevreden in de handen.

23:6-8
Eet niet bij een vrekkig en jaloers mens,
staar u niet blind op al zijn heerlijke eten.
Hij houdt zijn gedachten voor zichzelf
en al nodigt hij u vriendelijk uit, in zijn hart meent hij dat niet.
U zou er spijt van krijgen dat u daar gegeten hebt
en uw vriendelijke woorden zouden zijn verspild.

26:23-26
Een boosaardig hart achter vriendelijk klinkende woorden
is als een waardeloos voorwerp, overtrokken met een laagje zilver.

Wie haatdragend is, laat dat van buiten niet merken;
maar in zijn hart gaat heel wat anders om.
Geloof zijn smeekbeden niet,
want u zou gruwen als u in zijn hart kon kijken.
Ook al tracht iemand zijn haatgevoelens te maskeren,
zijn kwade voornemens zullen aan het licht komen.

Zorg voor anderen

Liefde en trouw

Spr. 3:3,4
Houd liefde en trouw in ere!
Draag Gods geboden als een sieraad
en prent ze in je hart en geheugen.
Dat levert je genegenheid
en instemming van God en de mensen op.

16:6
Door liefde en trouw wordt de misdaad vergeven
en uit ontzag voor de HERE mijdt men het kwaad.

20:6
De meerderheid van de mensen gaat prat op eigen goedheid,
maar is er nog wel een trouw mens te vinden?

25:19
Een onbetrouwbare vriend is in tijden van nood net zo nutteloos
als een gebroken tand voor het kauwen en een verstuikte enkel voor het lopen.

Liefde, haat en mededogen

Spr. 10:12
Haat leidt tot onrust en ruzies;
de liefde bedekt echter al het menselijk falen.

15:17
Een eenvoudig maal in een liefdevolle sfeer
is beter dan een overvloedig diner met een liefdeloze sfeer.

17:5
Wie een arme in het nauw drijft of bespot, kwetst op die manier diens Schepper;
leedvermaak blijft niet ongestraft.

24:17,18
Wees niet blij wanneer je vijand ten val komt,
voel geen vreugde wanneer hij struikelt.
Want als de HERE dat ziet, kan Hij daar boos om worden
en Zijn toorn van je vijand afnemen.

25:21,22
Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten;
heeft hij dorst, geef hem dan te drinken.
Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd
en de HERE zal u daarvoor belonen.

Vriendelijkheid en genade

Spr. 11:16,17
Een aantrekkelijke vrouw wordt door iedereeen gewaardeerd,
zoals anderen hun rijkdom waarderen.

Een zachtaardig en vriendelijk mens doet zichzelf goed,
maar een wreed mens schaadt zichzelf.

12:10
De rechtvaardige zorgt goed voor al zijn dieren,
maar goddelozen zijn wreed en kennen geen medelijden.

12:25
Zorgen maken het hart van een mens verdrietig,
maar een bemoedigend woord maakt het weer blij.

21:10
De goddeloze is helemaal gericht op zondigen;
zelfs zijn naaste of vriend ontziet hij daarbij niet.

Misbruik van gastvrijheid

Spr. 25:16,17
Hebt u honing gevonden, eet dan niet meer dan u lust,
anders gaat het u misschien tegenstaan en spuugt u het weer uit.
Loop bij uw naaste de deur niet plat,
anders krijgt hij misschien genoeg van u en gaat u haten.

Aandacht voor jezelf

Trots en onderdanigheid

Spr. 11:2
Op trots volgt altijd schande,
de nederigen blijft dat bespaard.

12:9
Beter een bescheiden mens met één knecht,
dan een opschepper die niet genoeg te eten heeft.

13:7
Er zijn mensen die zich rijk voordoen, maar in werkelijkheid niets hebben;
anderen gedragen zich als armen, maar zijn in werkelijkheid rijk.

13:10
Door trots en stijfkoppigheid ontstaat veel ruzie,
daarom getuigt het van wijsheid als men zich wil laten gezeggen en onderwijzen.

15:25
De HERE richt een hoogmoedige ten gronde,
maar voor de weduwe springt Hij in de bres.

16:5
De HERE verafschuwt alle hooghartigen;
zij en hun nakomelingen zullen hun straf niet ontlopen.

16:18,19
Trots komt voor de vernietiging
en hoogmoed voor de val.

Het is beter bescheiden te zijn met vriendelijke mensen
dan de buit te delen met trotse mensen.

18:12
Vóór de mens ten val komt, is hij hooghartig;
maar nederigheid wordt altijd gevolgd door eer.

19:10
Weelde en overvloed horen niet bij een dwaas;
dat is net zoiets als een dienaar, die over koningen heerst.

20:9
Is er iemand die kan zeggen: "Ik heb mijn hart gereinigd
en ben gezuiverd van mijn zonde"?

21:4
Hooghartige blikken, trotse harten
en alles wat een goddeloze nog meer doet, is zonde.

21:24
Een hoogmoedige opschepper, in feite een spotter,
laat zich leiden door hooghartigheid en drift.

22:4
De beloning voor nederigheid en eerbiedig ontzag voor de HERE
bestaat uit rijkdom, aanzien en uitzicht op het leven.

25:27
Teveel honing eten is niet goed,
maar het doorgronden van moeilijke zaken strekt een mens tot eer.

26:16
De luiaard acht zichzelf wijzer
dan alle verstandige mensen om hem heen.

27:2
Laat u liever door een vreemde prijzen,
dat is beter dan dat u zichzelf prijst.

27:21
De smeltkroes zuivert het zilver en goud wordt gesmolten in de oven;
zo is ook het gehalte van een mens af te leiden uit zijn reputatie.

29:23
Hoogmoed komt voor de val,
maar een nederig mens wordt gewaardeerd.

Zelfzuchtigheid

Spr. 18:1
Iemand die meent het alleen te weten, zoekt zijn eigen voordeel;
hij verwerpt de wijze raad van anderen.

Jaloezie

Spr. 27:4
Boosheid en overmatige woede brengen wreedheid voort;
maar zij zijn nog niets vergeleken bij jaloezie.

Nijd

Spr. 14:30
Een zuiver hart doet goed aan eigen en andermans leven,
maar haat en nijd bederven alles.

24:19,20
Wind je niet op over boosdoeners
en word niet jaloers op goddeloze mensen;
want de boosdoener krijgt geen beloning
en het leven van de goddeloze is maar kort.

Hebzucht

Spr. 28:25
Een onbescheiden mens is een aanstichter van ruzie;
maar wie op de HERE vertrouwt, gaat het goed.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen