Bijbelverzen

Bijbelverzen - De voordelen
Bijbelverzen bevatten nuttige inzichten over een verscheidenheid aan onderwerpen. Een handig hulpmiddel om Bijbelverzen over bepaalde onderwerpen op te zoeken is een zogenaamde Bijbelconcordantie. Dit hulpmiddel laat je zien waar in de 66 boeken van de Bijbel een groot aantal woorden in een bepaalde context worden gebruikt. Wanneer je dit hulpmiddel gebruikt, dan zul je ontdekken dat de Bijbel het over vele hedendaagse onderwerpen heeft: geld, huwelijk, vriendschap, zelfbeheersing, trots, en zo veel meer!

Bijbelverzen - De feiten
De Heilige Bijbel bevat 66 boeken die over een periode van ongeveer 1500 jaar door 40 verschillende auteurs werden geschreven. De bijbel bevat 1189 hoofdstukken, meer dan 31.000 verzen en meer dan 3 miljoen letters. De Bijbel werd in 1455-1457 voor het eerst gedrukt door Johannes Gutenberg, de uitvinder van de moderne drukpers. Het Oude Testament werd in 1448 in verzen verdeeld; het Nieuwe Testament werd in 1551 in verzen verdeeld.

Het langste boek van de Bijbel is het boek Psalmen. Het kortste boek is 3 Johannes. Het langste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 119 en het kortste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 117. De Bijbel is het best verkochte boek ter wereld. Het totaal aantal Bijbels dat dagelijks wordt gekocht of geschonken wordt geschat op 168.000 (Bron: Wycliffe International). Een recent onderzoek van de Barna Research Group laat zien dat bijna 92% van alle Amerikaanse huishoudens tenminste één Bijbel in huis heeft.

Bijbelverzen - Het doel
Bijbelverzen maken het mogelijk dat de verhalen en de feiten van de Bijbel kunnen worden opgesplitst in praktische hulpmiddelen voor bestudering en toepassing. Bijbelverzen geven de lezer of de onderwijzer de mogelijkheid om de betekenis te isoleren zoals deze door de schrijvers is vermeld. Dit maakt het vervolgens weer mogelijk om het betreffende onderwerp gemakkelijker te vertalen en te begrijpen. Genesis 1:3 zegt bijvoorbeeld: "Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht". Het volgende vers, Genesis 1:4, vervolgt: "En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis."

Normaal gesproken bevat een Bijbelvers een enkele zin. Soms bevat een vers twee of meer zinnen. Het langste vers in de Bijbel is Ester 8:9 (78 woorden in bijvoorbeeld de Willibrordvertaling). Het middelste vers van de Bijbel is Psalm 118:8: "Beter is het te schuilen bij de HEER dan op mensen te vertrouwen." Het gebruik van Bijbelverzen is een populaire en effectieve manier geworden om Gods wil in de praktijk op onze levens toe te passen. De verzen zijn als het ware kleine “knipsels” uit Gods Woord en zij vormen de basis voor preken, Bijbelstudies en referentiepunten in lesmateriaal.

Bijbelverzen - De kracht
Door de hele Bijbel heen wordt Gods boodschap door de Bijbelverzen op een duidelijke manier overgebracht. Hoewel progressieve schriftgeleerden en New Agers de letterlijke betekenis van de Bijbel (en zelfs Gods bestaan) steeds meer in twijfel trekken, zijn de verzen van de Bijbel zeer duidelijke en treffende uitdrukkingen van Gods blijvende waarheid. Een krachtig voorbeeld van een dergelijk vers is de weg naar onze redding in Johannes 3:16: "Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit." Een andere solide waarheid is het belang van onze standvastigheid, zoals in Jakobus 1:12 wordt uitgedrukt: "Gelukkig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben." Een laatste verkondiging van de kracht van de Schrift kan in Hebreeën 4:12 worden aangetroffen: "Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart."

Bijbelverzen dagen mensen uit om de juiste keuzes te maken en over hun daden na te denken. Bijbelverzen zijn Gods communicerende geschenk aan Zijn mensen, zodat zij Hem kunnen begrijpen en volgen. Bijbelverzen inspireren, troosten en overtuigen ons. Bijbelverzen openbaren Gods liefde en brengen een eeuwigdurende hoop.

Lees nu verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen