Waar is God?

Waar is God - De allerbelangrijkste vraag
Waar is God? Heb jij die vraag ooit gesteld? De meesten van ons hebben dat wel eens gedaan. Het antwoord heeft meer te maken met Zijn aanwezigheid in onze levens dan met het geloof in Zijn bestaan. We willen eigenlijk weten: waar is God wanneer ik pijn heb? Of: waar is God wanneer er iets vreselijk mis gaat in mijn leven? Onze conclusies zijn afhankelijk van wat wij als de graadmeter voor de waarheid in onze levens zien.

Geloof jij dat de Bijbel waar is, en dat deze is wat hij beweert te zijn? Als dat zo is, dan erken jij dat de Bijbel het Woord van God is. Wat een prachtige plaats om op zoek te gaan naar Zijn aanwezigheid.

Waar is God - Hoe kan ik weten dat Hij bestaat?
Waar is God? Als deze vraag in jouw hoofd nog steeds onbeantwoord is, denk dan eens na over het bewijs voor God in Zijn schepping. Genesis 1:1 zegt: "In het begin schiep God de hemel en de aarde." Geloof jij dat? Kijk eens om je heen naar het bewijs. Psalm 19:1-2 vertelt ons: "De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht". God wil dat we weten dat Hij bestaat. Waar is God? We zien Hem in wat Hij geschapen heeft.

Geloof jij dat God wil dat jij Hem ziet? De Bijbel zegt dat dat zo is. Hij openbaart Zichzelf aan ons. Psalm 98:2 zegt: "De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld."

God openbaart Zichzelf door middel van Zijn schepping (zie Romeinen 1:20) en door middel van Zijn Woord: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven" (2 Timoteüs 3:16).

Tenslotte verlangt God er zó sterk naar dat wij Hem kennen, dat Hij de gedaante van een mens aannam, in de persoon van Zijn Zoon Jezus Christus. Bekijk deze woorden van Paulus eens in Filippenzen 2:6-8: "Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis."

Johannes, een andere apostel, helpt ons te begrijpen dat Jezus dezelfde God is die het universum heeft geschapen, wanneer hij in Johannes 1 het volgende zegt: "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen... Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader."

We kunnen God zien in wat Hij heeft geschapen; we kunnen Hem zien wanneer we Zijn Woord lezen; we kunnen Hem zien in de persoon en het karakter van Jezus Christus. Jezus kwam om ons te helpen God te begrijpen en om ons ervan te verzekeren dat God ons begrijpt. Johannes gaat verder: "Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen" (Johannes 1:18). Jezus verkondigde Zijn bestaan en openbaarde bovendien de waarheid over God.

Waar is God - Hoe kan ik een relatie met Hem aangaan?
Waar is God? Er bestaat een populair liedje dat zegt dat God op grote afstand zit toe te kijken. Of misschien heb je wel eens gehoord dat mensen Hem afstandelijke titels geven, zoals "een hogere macht" of "de grote baas in de hemel". Maar de Bijbel vertelt ons dat Hij een persoon is en dat Hij dicht bij ons is. Jakobus, volgens de geschiedenisboeken een broer van Jezus, vertelt ons dat God tot ons zal naderen, als wij zelf tot Hem naderen (Jakobus 4:8). Wat zouden we nog meer willen? Geeft dat je niet het gevoel dat je een knuffel krijgt? Dat zou misschien wel zo moeten zijn: God verlangt ernaar om jou in Zijn armen te sluiten.

Heb jij altijd geloofd dat God erop zit te wachten om jou te veroordelen? De Bijbel zegt dat Hij er naar smacht om jou te vergeven. Door de bladzijdes van de Bijbel heen lezen we steeds maar weer over Zijn ontzagwekkende geduld. Van Genesis tot Openbaring zien we een consequente afbeelding van een God die alsmaar doorgaat met het aanbieden van Zijn vergeving, tot het einde der tijden. De Bijbel zegt dat Hij niet wil dat er ook maar een enkel mens verloren gaat; Hij wil dat alle mensen gered worden. Hij stuurde Jezus naar de aarde zodat wij allemaal gered zouden kunnen worden! (Johannes 3:17). Religies leren ons dat wij Gods gunsten moeten verdienen. De Bijbel vertelt ons dat Gods gunst een geschenk is. Het enige waar Hij op wacht is dat wij toegeven dat wij hier behoefte aan hebben. Zodra wij onze zonden belijden, is Zijn vergeving er voor ons (1 Johannes 1:9).

Waar is God - Wat nu?
Waar is God? In de wereld van vandaag is het gemakkelijk om te denken dat wij onze pijn in ons eentje moeten dragen. Maar als jij je hebt afgevraagd waar God is, dan ben je niet de enige. Nu je weet wie Hij is en waar Hij is, kun je ook anderen helpen ontdekken waar God is.

Aan het einde van het Evangelie van Johannes, vlak voor de kruisiging van Jezus, vertelde Hij Zijn discipelen over een trooster die Hij zou sturen om hen te herinneren aan alles wat Hij hun had geleerd. Die trooster, de Heilige Geest van God, kwam ten tijde van het Pinksterfeest, slechts een korte tijd nadat Jezus naar de hemel was opgestegen. In het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen lezen we over die gebeurtenis, waarin Zijn discipelen van Zijn Geest vervuld werden en het Evangelie begonnen te verkondigen.

Wat dit voor jou en mij betekent is dat wij ook de aanwezigheid van die Trooster kunnen ervaren, zodra we onze zonden hebben beleden, Gods vergeving hebben ontvangen en het reddende geschenk van Christus hebben aanvaard. En wanneer die Heilige Geest in ons leeft, neemt Zijn aard geleidelijk onze eigen natuur over. En wanneer dat gebeurt, zullen andere mensen kunnen ontdekken waar God is... door jou te leren kennen.

Zoek nu verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen