2 juli

Jes. 21:11,12
OORDEEL OVER EDOM. Dit is Gods profetie over Edom.

  Iemand uit uw midden blijft naar mij roepen. Hij roept naar mij:
  "Wachter, hoe ver is de nacht gevorderd?
  Wachter, wat is de boodschap van deze nacht?
  Hoever is de tijd voortgeschreden?"
  En de wachter antwoordt:
  "De ochtend breekt aan, maar toch is het nog nacht.
  Keer terug naar God, dan kan ik u beter nieuws bezorgen.
  Zoek naar Hem, keer daarna terug en vraag het mij opnieuw!"

Jes. 34:5-17
TWEEDE OORDEEL OVER EDOM.

  In de hemel wordt het zwaard van de HERE scherp gemaakt.
  Kijk, nu daalt het op Edom neer, het volk dat ik heb vervloekt.
  Het zwaard van de HERE is bevlekt met bloed en druipt van vet,
  alsof het gebruikt is voor het slachten van lammeren en geiten voor de offerdienst.
  Want de HERE zal een groot offer slachten in Edom.
  Hij zal daar een vreselijke slachting aanrichten.
  Uw leger zal het onderspit delven, alsof het ging om wilde stieren en buffels.
  Het land zal worden doordrenkt met het bloed en de aarde zal glimmen van vet.

  Want het is de dag van de wraak,
  het jaar van vergelding voor wat Edom Israël heeft aangedaan.
  De rivieren van Edom zullen gevuld zijn met brandende pek
  en de grond zal met vuur zijn bedekt.
  Deze berechting van Edom zal nooit eindigen.
  De rook zal blijven opstijgen.
  Het land zal van generatie op generatie verlaten blijven liggen;
  nooit zal zich daar meer iemand vestigen.
  De pelikanen en roerdompen,
  uilen en raven zullen er voortaan leven.
  Want God zal de verwoesting breed uitmeten
  en de leegheid van het land vaststellen.
  Hij zal Zijn edelen op de proef stellen
  en vaststellen dat niemand van hen het koningschap waard is.
  Het zal 'Niemandsland' worden genoemd
  en de vorsten van dat land zullen verdwenen zijn.
  Dorens zullen de paleizen overwoekeren
  en in de burchten zullen netels en distels groeien.
  Alleen jakhalzen en struisvogels zullen zich daar nog op hun gemak voelen.
  Er zullen wolven en hyena's zijn.
  Hun gehuil zal klinken in de stilte van de nacht.
  De nachtmonsters zullen daar elkaars schreeuw beantwoorden
  en de boze geesten zullen daar komen rusten.
  De uil zal daar haar nest bouwen.
  De pijlslang zal haar eieren leggen,
  ze uitbroeden en haar jongen koesteren.
  Gieren zullen er komen, in paren.

Onderzoek het Boek van de HERE en ontdek alles wat Hij zal gaan doen;

  Hij zal geen enkel detail vergeten,
  want de HERE heeft het gezegd
  en Zijn Geest zal zorgen dat het allemaal zo gebeurt.
  Hij heeft het land verkend en verdeeld onder die zwervende wezens;
  zij zullen het voor altijd bezitten, van generatie op generatie.

Jes. 21:13-17
OORDEEL OVER ARABIE. Dit is Gods profetie over Arabië.

  Karavanen van de Dedanieten,
  u zult u verschuilen in de wouden van Arabië.
  Volk van Tema,
  breng deze dorstige vluchtelingen voedsel en water.
  Zij zijn gevlucht voor getrokken zwaarden,
  scherpe pijlen
  en de verschrikkingen van de oorlog!

"Binnen een jaar", zegt de Here, "zal de overmacht van hun vijand, de machtige stam van Kedar, tot een einde komen. Slechts enkelen van hun gevreesde boogschutters zullen overblijven." De HERE, de God van Israël, heeft gesproken.

Jes. 23:1-18
OORDEEL OVER TYRUS. Dit is Gods profetie over Tyrus:

  Huil, schepen van Tyrus,
  die vanuit verre landen op de thuisreis zijn!
  Huil om uw haven, want hij is verdwenen!
  De geruchten die u op Cyprus hoorde, zijn waar.

  Overal heerst een doodse stilte.
  De geluiden van de rumoerige haven,
  vol schepen uit Sidon die koopwaar van over de zee uit Egypte
  en het gebied langs de Nijl aanvoeren, zijn verstomd.
  U was de grootste handelsmarkt ter wereld.

  Schaam u, Sidon, bolwerk van de zee.
  Want nu bent u kinderloos!
  Als dit nieuws Egypte bereikt,
  zal het veel verdriet teweegbrengen.

  Vlucht naar Tarsis, mannen van Tyrus, en huil onderweg.
  Deze verlaten ruïne is alles wat overbleef van uw eens zo luisterrijke stad.
  Het einde van een roemruchte geschiedenis.
  Denk eens aan alle kolonisten, die u naar verre landen stuurde!
  Wie heeft deze ramp over Tyrus gebracht?
  Over dit land, dat koninkrijken schiep
  en wiens inwoners de belangrijkste kooplieden ter wereld waren?
  De HERE van de hemelse legers heeft dit gedaan.
  Om uw trots te vernietigen en Zijn verachting te tonen
  over de hooggeplaatsten onder de mensen.

  Zeil maar verder,
  schepen van Tarsis,
  want uw haven is er niet meer.
  De HERE strekt Zijn hand uit over de zeeën;
  Hij deed de koninkrijken van deze aarde beven;
  Hij heeft Kanaän bevel gegeven deze machtige handelsstad,
  met al haar kracht, te vernietigen.
  Hij zegt: "U, onteerde maagd, dochter van Sidon,
  zult nooit meer blij of sterk zijn.

  Zelfs als u naar Cyprus vlucht,
  zult u geen rust vinden."
  Want het zullen de Babyloniërs
  en niet de Assyriërs zijn,
  die Tyrus aanvallen.
  Zij zullen het belegeren,
  de paleizen met de grond gelijk maken
  en het herscheppen in een ruïne.
  Huil maar, schepen van Tarsis,
  want uw thuishaven is verdwenen!

Zeventig jaar lang zal Tyrus worden vergeten. Dan, onder een andere koning, zal de stad weer tot leven komen; zij zal mooie liederen spelen als een prostituée, die lange tijd vergeten was. Nu loopt zij weer door de straten op zoek naar minnaars en wordt weer herkend. Ja, na zeventig jaar zal de HERE Tyrus weer laten opleven, maar zij zal niet anders zijn dan vroeger; zij zal weer terugkeren op haar slechte wegen en hoererij bedrijven met de koninkrijken van de wereld. Maar de winst van haar handelstransacties zal aan de HERE gewijd worden. Zij zal geen voorraad kunnen opslaan, maar het zal tot voedsel en kleding dienen voor hen die bij de HERE wonen.

Het duurt niet lang voordat enkele van deze vonnissen geveld zullen worden, precies zoals Jesaja heeft voorspeld.


In Juda

2 Kon. 16:7,8
ACHAZ BEVORDERT DE VAL VAN SYRIE. Koning Achaz stuurde een boodschapper naar koning Tiglath-Pileser van Assyrië en smeekte hem om hulp tegen de legers van Syrië en Israël. Achaz haalde het goud en zilver uit de tempel en uit de schatkamers van het paleis en stuurde dat als geschenk naar de Assyrische koning.

2 Kon. 16:9,10a - Damascus (732 v.C.)
TIGLATH-PILESER NEEMT DAMASCUS IN. In antwoord daarop vielen de Assyriërs Damascus, de hoofdstad van Syrië, aan. Zij namen de inwoners van de stad mee als gevangenen naar Kir. Ook doodden zij koning Rezin van Syrië.
Koning Achaz ging naar Damascus om koning Tiglath-Pileser te ontmoeten.

2 Kon. 16:10b-12
ACHAZ GEEFT OPDRACHT VOOR SYRISCH ALTAAR. En tijdens zijn verblijf in de stad zag hij een ongewoon altaar in een heidense tempel. Hij schatte de afmetingen van het altaar, maakte er een tekening en een model van en stuurde die naar de priester Uria, vergezeld van een precieze beschrijving.
Uria bouwde het altaar op grond van deze gegevens na, zodat de koning het na zijn terugkeer uit Damascus kon inwijden met een offer.

2 Kon. 16:13,14 - Jeruzalem
OFFERS OP NIEUW ALTAAR. Toen hij terug was, ging de koning naar het altaar en bracht een brandoffer en een spijsoffer, goot een drankoffer over het altaar en sprenkelde het bloed van enkele vrede-offers er overheen. Daarna verwijderde hij het oude koperen altaar vóór uit de tempel (dat had tussen de ingang van de tempel en het nieuwe altaar gestaan) en plaatste het ten noorden van het nieuwe altaar.

2 Kon. 16:15,16
AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK. Hij droeg de priester Uria op het nieuwe altaar te gebruiken voor de brandoffers, het spijsoffer dat 's avonds werd gebracht, de brand- en spijsoffers van de koning en de offers van de mensen, ook hun drankoffers. Het bloed van de brandoffers en de slachtoffers moest eveneens over het nieuwe altaar worden gesprenkeld. "Het oude koperen altaar", zei hij, "zal voortaan voor mijn persoonlijk gebruik zijn wanneer ik diep moet nadenken." De priester Uria deed wat koning Achaz had opgedragen.

2 Kon. 16:17,18
GEBRUIK VAN OUDE ALTAAR. Daarna ontmantelde de koning de verrijdbare onderstellen in de tempel, verwijderde de sluitplaten en de watervaten die erop stonden en haalde het grote koperen vat van de koperen ossen die het droegen af en zette het op het stenen plaveisel. Terwille van de koning van Assyrië liet hij bovendien de alleen voor feestelijkheden gebruikte galerij tussen het paleis en de tempel weghalen.

2 Kron. 28:22-25
OMVANG VAN ACHAZ' CORRUPTIE. Door al deze tegenslagen werd koning Achaz' ontrouw nog erger. Hij offerde aan de goden van Damascus die hem hadden verslagen, want hij meende dat als deze goden de koningen van Syrië hadden geholpen, zij hetzelfde met hem zouden doen als hij hun offers zou aanbieden. Maar dit werd juist de ondergang van hem en zijn volk.
Achaz bracht de gouden voorwerpen uit de tempel bijeen en nam ze mee. Daarna sloot hij de tempel, zodat niemand daar meer kon aanbidden en plaatste in Jeruzalem heidense altaren op alle straathoeken. Hetzelfde deed hij in alle andere steden van Juda, waardoor hij zich uiteraard de toorn van de HERE, de God van zijn voorouders, op de hals haalde.

2 Kon. 16:19,20a, 2 Kron. 28:26,27a - (725 v.C.?)
DOOD VAN ACHAZ. Zijn verdere levensgeschiedenis en regeringsdaden staan beschreven in het Boek over de Koningen van Juda en Israël. Na zijn dood werd hij in Jeruzalem begraven, maar hij kreeg geen plaats in de koninklijke graven.

2 Kon. 16:20b, 18:1,2, 2 Kron. 28:27b, 29:1 (725 v.C.?)
HIZKIA BEGINT ALLEENHEERSCHAPPIJ. Zijn zoon Hizkia volgde hem op. Koning Hosea, de zoon van Ela, regeerde drie jaar in Israël toen Achaz' zoon Hizkia koning over Juda werd. Hij was toen 25 jaar oud en regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Abi, de dochter van Zacharia, was zijn moeder.

2 Kon. 18:3-7a, 2 Kron. 29:2
HIZKIA'S KARAKTER. Hij was een goede en rechtvaardige koning, net als zijn voorvader David. Hizkia verwijderde de altaren op de heuvels, brak de heilige pilaren af, sloeg de schandelijke afgodsbeelden van Asjéra kapot en vernietigde de koperen slang die Mozes ooit had gemaakt, omdat de Israëlieten deze waren gaan vereren door er reukwerk voor te verbranden. Zij hadden dit stuk koper zelfs een naam gegeven: Nehustan.
Hizkia had een sterker vertrouwen in de HERE, de God van Israël, dan menig koning voor of na hem. Hij volgde de HERE namelijk op elk gebied en zorgde ervoor dat hij alle geboden die de HERE aan Mozes had gegeven, zorgvuldig naleefde. Daarom hielp de HERE hem en gaf hem voorspoed bij alles wat hij deed.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen