Moet je gedoopt zijn om naar de hemel te gaan?

Moet je gedoopt zijn om naar de hemel te gaan? De Bijbelse redenering
Om het Bijbelse antwoord op deze vraag te kunnen vinden, zullen we twee verhalen uit het Nieuwe Testament bekijken, waarmee wij op basis van de Schrift kunnen "redeneren". We zullen hier de waarheid vinden die op dit onderwerp kan worden toegepast.

Moet je gedoopt zijn om naar de hemel te gaan? Lazarus en de rijke man
Het eerste verhaal vinden we in Lucas hoofdstuk 16. Het is het verhaal over de rijke man en de bedelaar Lazarus. "Toen kwam de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf, en werd begraven” (Lucas 16:22). Merk op dat hier geen doop noodzakelijk was om "Abrahams schoot" voor deze bedelaar beschikbaar te maken. Dit vond natuurlijk vóór de dood en de opstanding van de HEER Jezus plaats, maar de doop was een ritueel dat door de Joden al lang vóór de komst van Jezus naar de aarde werd uitgevoerd. De doop van Johannes de Doper was feitelijk voor de Joden; het doel was niet verlossing, maar boetvaardigheid. Omdat dit een verhaal is dat door Jezus werd verteld, zou Hij ons er ongetwijfeld over verteld hebben, als de doop voor de bedelaar een vereiste was geweest om naar deze rustplaats te kunnen gaan. Het doopritueel werd in het Nieuwe Testament gebruikt om de gelovige als zodanig te identificeren en om hem of haar "apart te zetten" als een onderdeel van de "weg" van Christus.

Moet je gedoopt zijn om naar de hemel te gaan? De misdadiger
Het andere verhaal kunnen we vinden in het verslag over Jezus aan het kruis. Het gaat over een van de misdadigers die naast Jezus werd opgehangen. Een van de twee misdadigers schold op Jezus, maar de ander veranderde van gedachten. "Maar de ander wees hem terecht: ‘Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon. Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’ Daarop zei hij: ‘Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’ Hij zei tegen hem: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.’" (Lucas 23:40-43). Merk hier op dat Jezus niet zegt: "Vandaag nog zul je bij Mij zijn alst je gedoopt wordt". Nee, in plaats daarvan zien we een bevestiging van het "vertrekken uit dit lichaam en intrekken bij de Heer" (2 Korintiërs 5:8).

Moet je gedoopt zijn om naar de hemel te gaan? De conclusie
De doop is een gebruik ter identificatie, niet om gered te worden, en daarom is dit geen vereiste om naar de hemel te kunnen gaan. Wat is dan wel een vereiste om de hemel binnen te gaan? Het bovenstaande verhaal over de misdadiger geeft ons het antwoord. Hij herkende dat hij op dit punt was beland door de dingen die hij zelf had gedaan. Hij had daarom berouw en vroeg om genade. De genade van het kruis is wat een kwaadsprekende zondaar ogenblikkelijk in een ander mens veranderde; een mens die zijn zonde bekende en een reddend geloof had. Dat geloof is wat ons verlost en dat geloof is wat de zondaar toegang tot de hemel verschaft.

De berouwvolle dief begon in te zien dat zijn straf rechtvaardig was, maar hij zag ook het zondeloze karakter van Christus en hij begreep dat alleen Christus in staat was om hem te redden. De dief werd gered omdat hij via Christus op Gods erbarmen vertrouwde. Op eenzelfde manier moeten zondaars in onze tijd herkennen dat Gods oordeel over ons rechtvaardig is, dat wij onszelf niet kunnen redden en dat wij er voor moeten kiezen om het geschenk van genade te ontvangen; het geschenk dat God door middel van de HEER Jezus Christus voor ons beschikbaar heeft gemaakt. Dat geschenk is de enige vereiste voor onze redding en de enige vereiste om het eeuwige leven in de hemel te kunnen binnentreden. "Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het; u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn" (Efeziërs 2:8-9). Als de doop vereist zou zijn, dan zou de doop een dergelijke "prestatie" zijn en we kunnen met onze daden niets aan Zijn genade toevoegen.

Leer meer over de doop!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen