5 juli


Jesaja spreekt over de “Laatste Dagen”

Jesaja verwoordt mogelijk in deze tijd van geestelijke uitbundigheid zijn visoenen over de komst van de Messias en de uiteindelijke triomf van goed over kwaad. Jesaja doet dit met enthousiasme. Hij gebruikt levendige en krachtige illustraties en beschrijft de tijd waarin de goddelozen gestraft en de rechtschapenen voor altijd gezegend zullen worden.

Jes. 24:1-23
DE VERWOESTING VAN DE AARDE.

  Kijk! De HERE maakt de aarde weer leeg;
  Hij vernielt haar.
  Hij verandert haar aanzien
  en verstrooit wie daarop wonen.
  Priesters en volk,
  dienaren en meesters,
  slavinnen en meesteressen,
  kopers en verkopers,
  leners en uitleners,
  schuldenaars en schuldeisers;
  niemand zal worden gespaard.
  De aarde zal verlaten
  en leeggeroofd zijn.
          De HERE heeft gesproken.
  De aarde lijdt onder de zonden van haar inwoners.
  De grond verarmt, de gewassen verdorren
  en de wolken weigeren regen te geven.
  De wereld is ontwijd door misdaden;
  haar bewoners hebben Gods wetten verdraaid
  en Zijn eeuwige geboden niet gehoorzaamd.
  Daarom rust Gods vloek op hen;
  zij worden aan de vertwijfeling overgelaten
  en de aanhoudende droogte vernietigt hen.
  Slechts enkelen zullen het overleven.
  Alle dingen die het leven mooi maken, zullen verdwijnen;
  de druivenoogst zal mislukken,
  er zal geen wijn meer zijn
  en de vrolijke muzikanten zullen zuchten en treuren.
  De melodieuze klanken van de harp
  en de vrolijke tonen van de citer worden niet meer gehoord;
  de vrolijke dagen zijn voorbij.
  De blijdschap van wijn en zang zijn niet meer;
  de sterke drank geeft een bittere smaak in de mond.
  De stad is een chaos;
  alle huizen en winkels zijn afgesloten
  om plunderaars buiten te houden.
  In de straten vormen zich benden die om wijn roepen;
  de vreugde is vrijwel helemaal verdwenen
  en de blijdschap is uit het land verbannen.
  De stad is een puinhoop,
  haar poorten zijn vernield.
  Want het zal op aarde, temidden van de volken, zijn
  als bij het afslaan van de olijven
  en bij de nalezing van de oogst.

  Maar alle overgeblevenen zullen de stem verheffen en zingen van blijdschap;
  vanuit het westen zal men de majesteit van God prijzen
  en in het oosten zal men die lofprijzing beantwoorden.
  Hoor ze zingen voor de HERE, overal ter wereld.
  Zij zingen over de glorie van de rechtvaardige!

  Maar mijn hart is zwaar van verdriet,
  want het kwaad voert nog steeds de boventoon
  en overal heerst nog het bedrog.
  Angst, valkuilen en valstrikken zijn nog steeds uw lot,
  o mannen van de aarde.
  Als u angstig vlucht, zult u in een kuil vallen
  en als u uit die kuil weet te vluchten, zult u in een val lopen,

  want de vernietiging valt vanuit de hemelen op u;
  de aarde schokt onder uw voeten.
  De aarde wankelt gevaarlijk,
  alles is verloren en verward.
  De aarde zwaait heen en weer als een dronkaard
  en schudt als een tent in een storm.
  Zij valt en zal niet meer opstaan,
  want de zonden drukken als een zware last op haar.

  Die dag zal de HERE de gevallen engelen in de hemel straffen,
  evenals de trotse heersers van de landen van de wereld.
  Zij zullen worden opgesteld als gevangenen
  en in een kerker worden opgesloten tot zij zijn berecht en veroordeeld.
  Dan zal de HERE van de hemelse legers Zijn troon op de berg Sion zetten
  en glorieus regeren in Jeruzalem.
  Voor de ogen van alle oudsten van Zijn volk zal daar zo'n glorie heersen
  dat de heldere lichten van zon en maan er bij in het niet vallen.

Jes. 25:1-12
LOF OVER REDDING.

  HERE, ik zal Uw naam eren en prijzen,
  want U bent mijn God;
  U doet zulke wonderbaarlijke dingen!
  U hebt Uw plannen lang geleden vastgesteld
  en nu hebt U ze uitgevoerd,
  precies zoals U Zich had voorgenomen.
  Een machtige stad hebt U veranderd in een ruïne.
  Van het sterkste fort hebt U slechts puinhopen laten overblijven.
  Het paleis van de vreemdeling hebt U doen verdwijnen.
  Het zal nooit worden herbouwd.
  Daarom zullen sterke naties beven van angst voor U;
  meedogenloze volken gehoorzamen U en prijzen Uw naam.
  Maar voor de armen, o HERE, bent U een schuilplaats in de storm,
  een schaduw tijdens de hitte.
  Een toevluchtsoord tegen genadeloze mannen,
  die lijken op een slagregen die een aarden wal doorweekt en laat instorten.
  Zoals een heet en droog land door wolken wordt verkoeld,
  zo zult U de trots van meedogenloze volken bekoelen.

  Hier op de berg Sion in Jeruzalem zal de HERE van de hemelse legers
  een indrukwekkend feest houden voor iedereen op aarde;
  een prachtig feest met heerlijk voedsel,
  met wijn van een goed jaar en het beste vlees.
  Dan zal Hij de schemer van hopeloosheid en de sluier van de dood,
  die over de volken van de aarde ligt, wegnemen;
  Hij zal de dood voor altijd vernietigen.
  De HERE God zal alle tranen afvegen
  en voor altijd de beledigingen en de spot tegen Zijn land en volk wegnemen.
          De HERE heeft gesproken; Hij zal dit zeker doen!

Die dag zullen de mensen verklaren:

  "Dit is onze God,
  op Wie wij vertrouwden en op Wie wij wachtten.
  Eindelijk is Hij gekomen om ons te redden.
  Laat ons daarom blij zijn!"

  Want de goede hand van de HERE zal op Jeruzalem rusten
  en Moab zal als stro onder Zijn voeten worden vertrapt
  en worden achtergelaten om te verrotten.
  Gods hand zal hen wegduwen
  zoals een zwemmer het water met zijn handen wegduwt.
  Hij zal een einde maken aan hun trots en slechte daden.
  De hoge, steile muren van Moab zullen worden vernield
  en tot stof worden verpulverd.

Jes. 26:1-7
LOF OVER VERLOSSING. In die tijd zal het hele land Juda dit lied zingen:

  Onze stad is sterk!
  Wij worden omringd
  door de muren van Zijn redding!
  Open de poorten voor iedereen,
  want allen die de HERE trouw zijn,
  mogen binnenkomen.
  Degenen die op Hem vertrouwen,
  die vaak hun gedachten aan de HERE wijden,
  zal Hij in volkomen vrede laten leven!
  Vertrouw altijd op de HERE God,
  want de Oppermachtige HERE is uw eeuwige toevlucht.
  Hij vernedert de trotsen
  en gooit de hoogmoedige stad in het stof;
  haar muren komen met een donderend lawaai naar beneden,
  Hij geeft het de armen en behoeftigen om te gebruiken.

  Maar voor de goede mensen is het pad niet steil en ruw!
  God geeft hun geen ruw en verraderlijk pad, maar effent de weg voor hen.

Jes. 26:8,9
TOEWIJDING VAN GELOVIGEN.

  O HERE, wij vinden het heerlijk om Uw wil te doen!
  Ons hart verlangt ernaar Uw naam te prijzen.
  De hele nacht zoek ik naar U,
  vastbesloten zoek ik naar God;
  want alleen als U als rechter naar de aarde komt om haar te straffen,
  zullen de mensen zich van hun verdorvenheid afkeren en doen wat goed is.

Jes. 26:10,11
VEROORDELING VAN BOOSAARDIGEN.

  Uw vriendelijkheid tegenover de verdorvenen
  maakt hen niet goed;
  zij blijven zondigen
  en nemen geen notitie van Uw majesteit.
  Zij luisteren niet naar Uw dreigementen
  en zullen niet naar Uw opgeheven vuist kijken.
  Laat hun zien hoe na Uw volk U aan het hart ligt.
  Misschien zullen zij zich dan schamen!
  Ja, laat hen verbranden door het vuur dat U had bestemd voor Uw vijanden.

Jes. 26:12,13
DE ENE GOD.

  HERE, geef ons Uw vrede;
  want alles wat wij bezitten en zijn, is van U afkomstig.
  O HERE, onze God, andere heren heersten over ons;
  maar nu aanbidden wij U alleen.

Jes. 26:14-18
EEUWIGE DOOD VAN GODDELOZEN.

  Zij, die wij vroeger dienden, zijn dood en vergeten;
  zij zullen nooit meer terugkeren.
  U keerde Zich tegen hen en vernietigde hen
  en zij zijn al lange tijd vergeten.
  Prijs de HERE! Hij heeft ons tot een machtig volk gemaakt.
  Hij heeft de grenzen van ons land uitgebreid!

  HERE, in onze wanhoop zochten wij U.
  Wanneer Uw straf ons trof, riepen wij U aan.
  Wat misten wij Uw aanwezigheid, HERE!
  Wij leden als een vrouw, die een kind ter wereld brengt
  en daarbij schreeuwt en kronkelt van de pijn.
  Ook wij hebben gekronkeld van vreselijke angst,
  maar het baatte niet.
  Al onze pogingen konden ons niet verlossen.

Jes. 26:19
WEDEROPSTANDING VAN TROUWE VOLGELINGEN.

  Desondanks weten wij één ding zeker;
  zij die het eigendom van God zijn,
  zullen opnieuw leven.
  Hun lichamen zullen weer opstaan
  en zingen van blijdschap!
  Want Gods levenslicht zal als dauw op hen vallen!

Jes. 26:20-27:1
VERNIETIGING VAN BOOSAARDIGEN.

  Ga naar huis, mijn volk,
  en doe uw deuren op slot!
  Verberg u een korte tijd,
  totdat de toorn van de HERE tegen uw vijanden voorbij is.
  Kijk! De HERE komt uit de hemelen
  om de mensen van de aarde te straffen voor hun zonden.
  De aarde zal de moordenaars niet langer verbergen.
  De schuldigen zullen worden gevonden.
  Op die dag zal de HERE Zijn vreselijke, flitsende zwaard nemen
  en Leviathan, het snel bewegende reptiel, de kronkelende slang,
  de draak van de zee, doden.

Jes. 32:1,2
HET KONINKRIJK DER RECHTSCHAPENHEID.

  Kijk, daar komt een rechtvaardige koning
  met eerlijke leiders in Zijn gezelschap!
  Hij zal Israël beschermen tegen storm en wind.
  Hij zal haar verfrissen als een rivier in de woestijn
  en als een grote rots, die schaduw geeft in een heet en onvruchtbaar land.

Jes. 32:3-8
GEEN PLAATS VOOR BOOSAARDIGEN.

  Dan zullen de ogen van Israël zich uiteindelijk wijd openen voor God;
  Zijn volk zal naar Zijn stem luisteren.
  Zelfs de heethoofden zullen vol gevoel en begrip zijn
  en zij die stotteren van onzekerheid, zullen zich duidelijk uitspreken.
  Op die dag zullen de ongelovigen, de weerspannigen,
  niet meer als helden worden beschouwd!
  Hun dwaasheid zal voor ieder duidelijk worden.
  Iedereen zal een slechte man herkennen
  en huichelaars zullen niemand meer om de tuin kunnen leiden.
  Hun leugens over God en hun bedrog tegenover de hongerigen
  zal voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn.
  Ook dat zij de dorstigen het water onthouden.
  De slinkse streken van slechte mannen zullen worden aangetoond,
  evenals de leugens die zij gebruiken
  om de arme in rechtzaken te benadelen
  als deze voor zijn recht opkomt.
  Maar edele mensen zullen edele daden willen doen
  en daarin volharden.

Jes. 35:1-10
VREUGDE VAN GEREDDE MENSEN.

  Zelfs de wildernis en de woestijn zullen in die dagen blij zijn;
  de woestijn zal wemelen van de bloemen.
  Ja, er zal een overvloed van bloemen, gezang en vreugde zijn!
  De woestijnen zullen net zo groen worden als de bergen van de Libanon.
  Lieflijk als de bergweiden van de berg Karmel
  en de grasvlakten van Saron,
  want de HERE zal daar Zijn glorie uitspreiden,
  de majesteit van onze God.

  Versterk de verslapte handen
  en geef vastheid aan wankelende knieën.
  Bemoedig de angstigen. Zeg hun:
  "Wees sterk; niet bang zijn,
  want uw God komt
  om wraak te vergelden aan uw vijanden.
  Hij komt om u te redden."

  En wanneer Hij komt, zal Hij de ogen van de blinden openen
  en de oren van de doven laten horen.
  De verlamde zal opspringen als een hert
  en de stomme, die niet kon praten, zal jubelen en zingen!
  In de wildernis zullen bronnen opwellen
  en in de woestijn zullen rivieren gaan stromen.
  Het gloeiende zand zal veranderen in een meer,
  het dorstige land in waterbronnen.
  Waar de woestijnjakhalzen leven,
  zal gras en riet groeien!

  En er zal een hoofdweg door dat verlaten land lopen,
  die 'Heilige weg' zal worden genoemd.
  Iemand met een boos hart mag die weg niet betreden.
  God zal daar met u gaan;
  zelfs de onnozele kan die weg onmogelijk mislopen.
  Langs die weg zullen geen leeuwen op de loer liggen,
  noch zullen andere gevaren dreigen;
  alleen de verlosten zullen erop wandelen.
  Deze mensen, de vrijgekochten van de HERE,
  zullen over die weg naar Sion huiswaarts gaan,
  liederen van eeuwige vreugde zingend.
  Voor hen zijn alle zorgen en verdriet voor altijd verleden tijd;
  alleen vreugde en blijdschap zullen daar heersen.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen