Christelijke getuigenissen

Christelijke getuigenissen - Onze levensverhalen
Christelijke getuigenissen zijn de verhalen van gelovigen over wat God in hun levens heeft gedaan en nog steeds doet. Tegenwoordig denken we bij het woord "getuigenis" vaak aan andere dingen, zoals een persoonlijke ervaring met een bepaald product. Maar in dit geval wordt de ontmoeting beschreven met een persoon; de persoon van God in Jezus Christus.

Christelijke getuigenissen - Ooggetuigenverslagen
Getuigenissen zijn woorden die in een rechtszaak worden uitgesproken, gewoonlijk door een ooggetuige van een gebeurtenis. In het geval van een Christelijk getuigenis hebben we de Evangelies van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes als ons eerste bewijsstuk. Deze vier mannen waren ooggetuigen van het leven en de handelingen van Jezus Christus. Merk op dat alle vier Evangelies details beschrijven die niet exact overeenkomen met die van de anderen. Dit komt omdat zij Jezus allemaal vanuit een net iets andere hoek bekeken; de hoek die we “perspectief” noemen. Omdat wij allemaal door God als een uniek individu zijn geschapen, zullen we allemaal een ander perspectief hebben op de gebeurtenissen in onze levens en de mensen die we daarin ontmoeten.

Stel je eens even een verkeersongeval voor, waarvan vier mensen getuigen waren. Deze vier mensen stonden allemaal op een andere straathoek. Elk van deze getuigen heeft hetzelfde voorval waargenomen, maar vanuit een ander oogpunt. Daarom zal elk van hen de waarheid vertellen wanneer ze getuigen, maar toch zal elk verhaal iets afwijken van de andere.

Christelijke getuigenissen - Waarom zijn deze belangrijk?
Christelijke getuigenissen kunnen door twijfelaars met scepticisme bekeken worden en vaak zijn daar goede redenen voor. Christenen zijn mensen en mensen zijn niet perfect. Het komt vaak voor dat mensen beweren dat ze Christen zijn, wanneer dat niet het geval is. Getuigenissen van dit soort mensen klinken vaak erg hol of blijken na verloop van tijd onwaar te zijn. Maar omdat hun getuigenissen in de buitenwereld bekend zijn, kunnen ze het voor andere mensen moeilijker maken om een oprecht getuigenis te aanvaarden.

Waarom Christelijke verhalen en getuigenissen belangrijk zijn? Je ervaring met God als een gelovige is precies... je ervaring met God! Je leven kan zeker gesterkt worden door het advies of het ware levensverhaal van een ander mens. We zijn uniek, maar we hebben een gemeenschappelijke band: we zijn allemaal door God geschapen. Daarom kunnen we zeggen dat we allemaal hetzelfde primaire "besturingssysteem" hebben, ook al hebben we hier allemaal andere programma's in geïnstalleerd! We zijn allemaal lichamen die door God zijn geschapen.

Mijn ervaring met God vindt plaats in mijn leven. Dit vindt maar één keer plaats, voor mij. God heeft me hier neergezet, op deze plek en in deze tijd, zodat ik anderen kan vertellen wat Hij in mijn leven heeft gedaan en nog steeds aan het doen is. Begrijp jij, als Christen, werkelijk wat dit inhoudt? Wat je ook meemaakt, of het nu vreugdevol of pijnlijk is, dit wordt in je leven toegestaan door een liefdevolle God, wiens doel het is dat jij net als Zijn Zoon Jezus Christus zal worden.

Omdat God jou wil transformeren, stond Hij toe dat jouw leven het pad volgde dat het heeft gevolgd totdat je een gelovige werd. Hij stond dit toe zodat je Zijn werk op een gegeven moment zou kunnen herkennen. En nu je het kunt zien, ben je er verantwoordelijk voor dat je aan anderen vertelt wat Hij voor je heeft gedaan. Dat is een Christelijk getuigenis! Misschien ben je pas in het voorbije uur een Christen geworden, of misschien was dat gisteren, of jaren geleden. Wat doet Hij op dit moment in je leven? Dat is jouw Christelijke getuigenis! Je bent een ooggetuige van het werk van Jezus Christus in jouw eigen leven.

Christelijke getuigenissen - Wat de Bijbel zegt
Wat zegt de Bijbel over Christelijke getuigenissen? Vlak nadat Christus Zijn Grote Opdracht aan Zijn volgelingen gaf (Matteüs 28:19-20), bevond Jezus zich in de Hof van Getsemane en bad Hij dat de “beker” van Zijn lijden van Hem zou worden weggenomen. Op een natuurlijke manier verlangde Hij ernaar dat wij op een andere manier bevrijd zouden worden van de straf voor onze zonden. Maar op een bovennatuurlijke manier was Zijn wil er klaar voor om zich volledig aan de wil van de Vader over te geven, omdat Hij zowel God als mens was.

We lezen dat Petrus toen heel dapper verkondigde dat hij zijn meester nooit zou verlaten of verraden! Hoe veel moet Jezus van Petrus hebben gehouden, want Hij wist van te voren al wat Petrus zou gaan doen en dat hij Jezus inderdaad zou verraden. Kijk eens naar Matteüs 26. Het eerste dat Petrus doet, wanneer hij ervan wordt beschuldigd een volgeling van Christus te zijn, is dit ontkennen.

Waar is jouw hart vandaag? Geloof jij in Christus? Ben jij een volgeling van Christus? Ben jij bang om dit toe te geven, omdat je vrienden en familieleden misschien zullen denken dat je "raar" bent? Pas op dat je later geen spijt zult hebben van het feit dat je een dergelijke afstand van Jezus hebt gehouden, net zoals Petrus daar spijt van had.

Is Christus in jouw leven aan het werk geweest? Vertel het dan aan iemand! Het zou wel eens precies kunnen zijn wat ze op dat moment nodig hebben: het geloof dat God ook in hun levens aan het werk kan zijn! Hij heeft onze hulp niet nodig om mensen te bereiken. Maar Hij verlangt er wel naar dat wij dit doen. En dat is het grootste Christelijke getuigenis van allemaal. God wil dat jij en ik met Hem samenwerken in de dingen die Hij aan het doen is! Zul jij het vandaag aan iemand vertellen? Laat je leven een Christelijk getuigenis zijn.

Leer te getuigen!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen