Bijbelse citaten

Bijbelse citaten - Een bron van liefde
Heb je ooit een bemoedigend woord aan een wenskaart willen toevoegen? Bijbelse citaten bevatten waarheid, liefde, troost, hoop en versterkende woorden.

Bijbelse citaten - Voor moeilijke tijden

Rouw (het verlies van een naaste):
Psalm 23:4 – “Al moet ik door dalen van duisternis en dood, ik ben voor geen onheil bang, want U bent bij mij: uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed.”

Nahum 1:7 – “De HEER is goed, meer dan een houvast op de dag van de nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken.”

Johannes 11:25-26 – “‘Ik ben de opstanding en het leven’, zei Jezus. ‘Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven; en iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat?’”

Openbaring 21:3-4 – “Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: ‘Dit is de tent van God bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.’”

Troost:
2 Korintiërs 1:3-4 – “Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in alle nood, dankzij de troost die wij van God ontvangen.”

Romeinen 8:37 – “Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad.”

Romeinen 8:38-39 – “Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch machten, noch wat is noch wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is.”

Ziekte:
Psalm 103:3 – “Hij vergeeft al je misgrepen, Hij geneest al het leed dat je lijdt.”

Jakobus 5:13-17 – “Heeft iemand van u te lijden? Laat hij bidden. Is iemand opgewekt? Laat hij een loflied zingen. Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.”

Bijbelse citaten - Een bron van vreugde

Zegen:
Jozua 1:7 – “Wees zeer sterk en moedig en onderhoud nauwkeurig heel de Wet die mijn dienaar Mozes u gegeven heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts noch naar links; dan zal het u goed gaan, waar u ook gaat.”

Psalm 1:1-3 – “Gelukkig de mens die niet ingaat op de raad van bozen, niet op de weg van zondaars staat, niet in de kring van schampere spotters wil zitten, maar vreugde beleeft aan de wet van de HEER, ja, dag en nacht daaruit zacht reciteert. Hij is als een boom, geworteld aan stromend water, die elk seizoen opnieuw vrucht draagt; nooit zullen zijn bladeren verdorren, alles wat hij doet brengt hij tot een goed einde.”

Jakobus 1:25 – “Maar wie zich buigt over de wet die volmaakt is en vrijmaakt, en daarbij blijft, wie niet vergeet wat hij hoort maar er ook naar handelt, zo iemand zal gelukkig zijn in wat hij doet.”

Liefde:
1 Korintiërs 13:4-8 – “De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen; het spreken in talen, het zal verstommen; de kennis, ze zal ooit hebben afgedaan.”

1 Johannes 3:1 – “Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook!”

Gebeden:
Psalm 34:16-21 – “Het oog van de HEER is gericht op de rechtvaardige, het oor van de HEER naar hun hulpgeroep. Maar het gelaat van de HEER keert zich tegen de bozen, Hij vaagt hun gedachtenis weg van de aarde. Als mensen roepen, geeft de HEER gehoor, Hij verlost hen uit al hun noden. Als je hart gebroken is, is de HEER nabij, Hij bevrijdt wie zich vernederd voelt. Hoe groot de rampspoed van de rechtvaardige ook is, de HEER verlost hem telkens opnieuw. Hij waakt over heel zijn beendergestel; geen enkel lid zal breken.”

Matteüs 6:9-13 – “Jullie moeten zo bidden: Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het nodige brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.”

Er zijn nog vele, vele andere Bijbelse citaten die in elke behoefte die je ook maar kunt hebben kunnen voorzien. Het grootste geschenk dat je aan iemand anders kunt geven is het Woord van het Leven uit de Bijbel. Zoals Hebreeën 4:12 zegt: “Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart.”

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen