14 september


Elifaz

Job 22:1-3
MENS HEEFT GOD NIETS TE BIEDEN. Elifaz sprak voor de derde maal tegen Job:

  "Kan een gewone sterveling God van dienst zijn?
  Zelfs de meest wijze mens kan dat niet.
  Doet het de Almachtige ook maar enig plezier als jij rechtvaardig bent?
  Maakt het Hem iets uit of je zonder zonden bent?

Job 22:4-11
MINDER RECHTSCHAPEN DAN GEDACHT.

  Straft Hij je soms omdat je zo gelovig bent?
  Natuurlijk niet!
  Hij doet dat omdat je zo slecht bent!
  Je zonden zijn onmetelijk!
  Je moet bijvoorbeeld ten onrechte een onderpand hebben geëist
  van noodlijdende vrienden;
  ja, je moet mensen letterlijk en figuurlijk hebben uitgekleed.
  Je moet de dorstigen water
  en de hongerigen brood hebben geweigerd,
  terwijl je een vooraanstaand man was,
  een geëerd landeigenaar!
  Je stuurde weduwen weg zonder hen te helpen
  en hebt wezen van hun rechten beroofd.
  Daarom ben je nu omringd door valstrikken
  en word je geplaagd door onverwachte gevaren,
  duisternis en aanstormende rampen.

Job 22:12-20a
BOOSAARDIGHEID KAN NIET VERBORGEN WORDEN.

  God is zo machtig; Hij woont hoger dan de hemelen,
  hoger dan de sterren.
  Maar dan zeg jij: 'Daarom kan Hij niet zien wat ik doe.
  Hoe kan Hij door de dikke duisternis heen iets beoordelen?
  Want Hij is omringd door zware wolken, zodat Hij ons niet kan zien.
  Hij is ver boven ons verheven en wandelt door de hemelse zalen'.
  Besef je niet dat degenen die de oude paden van de zonde bewandelen,
  in hun jeugd worden weggerukt
  en dat de fundamenten van hun levens worden weggespoeld?
  Want zij zeiden tegen God: 'Laat ons met rust, God!
  Wat kunt U nu voor ons doen?'
  Maar tegelijkertijd vergaten zij
  dat Hij hun woningen met allerlei goede dingen had gevuld.
  Daarom moet ik niets hebben van de houding van de goddelozen.

  De rechtvaardigen zullen er getuige van zijn dat zij worden vernietigd;
  de onschuldigen zullen de goddelozen uitlachen en zeggen:
  'Kijk, onze vijanden en hun welvaart worden vernietigd door het vuur!'

Job 22:20b-30
JOB MOET TOT INKEER KOMEN.

  Houd op met God tegen te spreken!
  Word het met Hem eens, dan zul je uiteindelijk rust krijgen!
  Zijn welwillendheid zal je omringen,
  als je maar wilt toegeven dat je het bij het verkeerde eind had.
  Luister naar Zijn woorden en berg die op in je hart.
  Als je terugkeert naar God en het verkeerde uit je leven wegdoet,
  zul je in ere worden hersteld.
  Als je je geldzucht opzijzet en je goud weggooit,
  zal de Almachtige Zelf je goudschat worden;
  Hij zal je zuiverste zilver zijn!
  Dan zul je je weer verheugen in de HERE
  en opzien naar God.
  Je zult tot Hem bidden en Hij zal naar jou luisteren.
  Al je beloften aan Hem zul je nakomen.
  Wat je ook maar wenst, zal gebeuren!
  En hemels licht zal schijnen op de weg die voor je ligt.
  Wanneer mensen worden vernederd en jij zegt: 'Help hen overeind',
  dan zal Hij de vernederden redden
  en zelfs jou zal Hij verlossen wegens je reine handen."

Job

Job 23:1-7
VERLANGEN NAAR PERSOONLIJKE HOORZITTING. Job antwoordde Elifaz daarop:

  "Ook nu klinkt mijn klacht bitter.
  Zijn hand rust zwaar op mij, ondanks mijn zuchten.
  Och, wist ik maar waar ik God kon vinden;
  dan zou ik naar Zijn troon gaan en daar met Hem spreken.
  Ik zou Hem mijn zaak voorleggen,
  naar Zijn antwoord luisteren en trachten te begrijpen wat Hij wil.
  Zou Hij mij overweldigen met Zijn grote macht?
  Nee, Hij zou met alle begrip naar mij luisteren en mij niet meteen beschuldigen.
  Een eerlijk persoon zou daar voor mij bij Hem het woord kunnen doen
  en ik zou door mijn Rechter worden vrijgesproken.

Job 23:8-12
RECHTSCHAPEN KARAKTER HERHAALD.

  Maar mijn zoeken heeft geen resultaat.
  Ik zoek Hem overal, maar kan Hem niet vinden.
  Ik zoek Hem in het noorden, maar kan Hem daar niet vinden;
  hetzelfde is het geval in het zuiden. Ook daar houdt Hij Zich verborgen.
  Maar Hij weet precies wat mij allemaal overkomt
  en als Hij mij aan een onderzoek heeft onderworpen,
  dan zal Hij mij volkomen onschuldig verklaren; zo zuiver als goud!
  Ik heb Gods paden gevolgd en ben in Zijn voetstappen getreden.
  Nooit en te nimmer ben ik afgedwaald.
  Ik heb Zijn geboden niet afgewezen;
  integendeel, ik hield zelfs meer van Zijn woorden dan van mijn dagelijks eten.

Job 23:13-17
GODS ANGSTAANJAGENDE ALMACHT.

  Toch verandert Hij volgens mij niet van gedachten
  en wie zou Hem kunnen weerhouden van wat Hem voor ogen staat?
  Wat Hij wil doen, doet Hij ook.
  Daarom zal Hij met mij doen wat Hij Zich heeft voorgenomen en er komt nog meer.
  Geen wonder dat ik zo bang ben als ik voor Hem verschijn.
  Als ik eraan denk, slaat de angst mij om het hart.
  God heeft mijn hart verzwakt;
  de Almachtige heeft mij vreselijke angst aangejaagd.
  Maar ik ga niet ten onder
  in de diepe duisternis die om mij heen is."

Job 24:1-12
LIJDEN ZONDER VEROORDELING.

  "Waarom opent God de rechtszitting niet om naar mijn verweer te luisteren?
  Waarom moeten zij die Hem kennen, zonder resultaat op Hem wachten?
  Er worden grenspalen verschoven,
  schaapskudden gestolen en geweid
  en zelfs de ezel van de wezen wordt weggehaald.
  De arme weduwe moet de enige os die zij bezit inleveren
  om een lening te kunnen krijgen.
  De hulpbehoevenden worden opzij geschopt;
  zij mogen de weg niet versperren.
  Alle armen van het land worden in een hoek gedrukt.
  Net als de wilde ezels in de woestijn
  moeten de armen al hun tijd gebruiken om genoeg voedsel te bemachtigen.
  Zij worden de woestijn ingestuurd
  om voedsel te zoeken voor hun kinderen.
  Zij eten wat in het wild groeit
  en zoeken zelfs in de wijngaarden van de goddelozen
  naar achtergebleven druiven.
  's Nachts liggen zij buiten in de kou
  zonder kleren of dekens om zich te verwarmen.
  Zij raken doorweekt door de stortregens die vanaf de bergen komen
  en bij gebrek aan een behoorlijk onderdak drukken zij zich tegen de rotswand aan.
  De goddelozen rukken vaderloze kinderen van hun moeders borst weg
  en nemen het kind van een arme als onderpand mee
  tot deze zijn schuld heeft afbetaald.
  Daarom moeten zij naakt, zonder enig kledingstuk, ronddwalen
  en worden zij gedwongen korenschoven te sjouwen terwijl zij zelf honger lijden.
  Zij moeten olijfolie persen tussen de stenen en druiven treden in de wijnpers,
  terwijl ze bijna neervallen van de dorst.
  Het gekreun van de stervenden stijgt op uit de stad
  en de gewonden schreeuwen om hulp;
  God schenkt echter geen aandacht aan het onrecht dat hun is aangedaan.

Job 24:13-17
DADEN IN HET DONKER.

  De goddelozen komen in opstand tegen het licht
  en begrijpen niets van oprechtheid en goedheid.
  Als het daglicht voorbij is, gaan de moordenaars op pad
  om de arme en hulpbehoevenden te doden
  en zich 's nachts bezig te houden met diefstal.
  De overspelige man wacht tot het donker wordt,
  want hij denkt 'dan ziet niemand me' en hij verbergt zijn gezicht.
  Inbrekers gaan er 's nachts op uit om hun werk te doen
  en overdag sluiten zij zich op;
  zij houden niet van daglicht.
  Voor al deze misdadigers is de donkere nacht als de morgen.
  Ze zijn vertrouwd met de verschrikkelijke dingen die in het donker gebeuren.

Job 24:18-25
GODDELOZEN ZIEN DOOD TEGEMOET.

  Maar wat verdwijnen zij snel van de aardbodem!
  Het land dat zij bezitten, is vervloekt.
  Het is afgelopen met hun kwade praktijken in de wijngaarden.
  De dood verteert zondaars,
  zoals hitte en droogte de sneeuw laten verdwijnen.
  Zelfs de moeder van de zondaar zal hem vergeten.
  Hij is een welkome maaltijd voor de wormen
  en niemand zal nog aan hem denken.
  Want de goddeloze wordt gebroken als een boom door een storm.
  Zij hebben namelijk kinderloze en onvruchtbare vrouwen slecht behandeld.
  Zij weigeren hulpbehoevende weduwen te helpen.
  God houdt door Zijn kracht de machtige in leven;
  hij staat op, ook als hij zijn leven niet meer zeker is.
  Hij geeft hem zekerheid en hij weet zich gesterkt.
  Zijn ogen waken over hun wegen.
  Maar ook al genieten zij nu hoog aanzien,
  toch zullen zij net als anderen in een oogwenk verdwijnen,
  afgesneden als de halmen van het koren.

  Is er iemand die mij mijn ongelijk kan bewijzen?
  Wie kan aantonen dat ik een leugenaar ben en er volkomen naast zit?"

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- septemberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen