9 juli


JUDA NA DE VAL VAN ISRAËL

(ca. 725 – 585 voor Christus)


Jesaja's waarschuwingen tegen Egypte en Ethiopië

Vanwege de dreigende inval van Assyrië gaat Juda op zoek naar hulp, waar die dan ook gevonden mag worden. Sommigen dringen aan op een verbond met Egypte, dat op dit moment overheersd wordt door Kuschieten uit Ethiopië. Omdat Egypte haar militaire kracht put uit haar vele paarden en strijdwagens, is Jesaja misnoegd over de gedachte dat Gods mensen ook hun vertrouwen willen stellen op paarden en wagens in plaats van op Gods onbegrensde kracht. Daarom spreekt Jesaja een oordeel uit over Egypte en Kusch. Niet alleen predikt Jesaja zijn waarschuwingen, maar op aanwijzing van God - en wat een beschaming moet dat voor hemzelf zijn - gaat Jesaja ook drie jaar lang “naakt” door het leven (het is mogelijk dat Jesaja alleen zijn bovenkleding heeft uitgedaan, maar zelfs dan moet zijn waardigheid wel een deuk hebben opgelopen). God kiest Sargons aanval op Asdod in 722 voor Christus als een gebeurtenis om uit te leggen waarom deze gerespecteerde profeet zich zo heeft moeten verlagen. De timing is vooral gepast omdat Asdod, een Filistijnse stad, een alliantie met Egypte heeft gesloten tegen Assyrië.
De boodschap van Jesaja bereikt uiteindelijk zelfs Assyrië, omdat Sanheribs bevelhebber hier zo'n tien jaar later naar verwijst wanneer hij Juda bespot voor het vertrouwen in God (ook al had Juda dat nauwelijks) en het vertrouwen op de militaire kracht van Egypte.
De uitspraken van zowel Jesaja als deze Assyrische officier over Egypte zullen bewaarheid worden. In plaats van Juda te redden uit de handen van Assyrië, zal farao Necho II zelfs een van de onderdrukkers van Juda worden. Daarom zijn Jesaja's oordelen over Egypte zeker op hun plaats.

Jes. 18:1-7 (ca. 714 v.C.)
OORDEEL OVER KUSCH.

  Wee u, land aan de bovenstroom van de Nijl
  waar gevleugelde zeilboten over het water glijden!
  Land, dat ambassadeurs in snelle boten langs de Nijl stuurt!

  Laat snelle gezanten naar u terugkeren.
  Naar een groot en soepel volk,
  dat overal wordt gevreesd.
  Een veroverend en vernietigend volk,
  van wie het land verdeeld is door rivieren.

  Dit is de boodschap, die u wordt gestuurd:
  Als ik mijn oorlogsvlag hijs op de berg,
  laat dan de hele wereld goed opletten!
  Als ik op de trompet blaas,
  luister dan goed!
  Want de HERE heeft mij het volgende verteld:
  Laat uw machtige leger nu tegen Israël optrekken.
  God zal rustig toekijken vanuit Zijn tempel in Jeruzalem,
  kalm als op een mooie zomerdag of een ochtend in de oogsttijd, nevelig van dauw.
  Maar voordat u de aanval hebt ingezet en terwijl uw plannen als druiven rijpen,
  zal Hij u afsnijden, zoals een snoeimes een twijg afsnijdt.
  Hij zal de aarzelend tastende ranken afknippen.
  Uw machtige leger zal dood op het slagveld achterblijven
  als een prooi voor de bergvogels en de wilde dieren;
  de gieren zullen de hele zomer lichamen uit elkaar scheuren
  en de wilde dieren zullen de hele winter op botten knagen.

Maar er zal een tijd komen

  waarin dat sterke en machtige land,
  dat wijd en zijd wordt gevreesd,
  dat veroverende en vernietigende volk,
  van wie het land verdeeld is door rivieren,

geschenken zal brengen naar de tempel van de HERE van de hemelse legers in Jeruzalem, op de berg Sion.

Jes. 19:1-15
OORDEEL OVER EGYPTE. Dit is Gods profetie over Egypte:

  Kijk, de HERE komt naar Egypte,
  rijdend op een snelle wolk;
  de afgoden van Egypte beven
  en de harten van de Egyptenaren smelten van angst.

  Ik zal hen tegen elkaar opzetten:
  Broer tegen broer,
  buurman tegen buurman,
  stad tegen stad,
  provincie tegen provincie.
  Zijn wijze raadslieden raken in paniek,
  zij weten niet meer wat zij moeten doen;
  zij smeken hun afgoden om wijsheid
  en vragen mediums, tovenaars en heksen om raad.
  Ik zal Egypte overleveren
  aan een harde, wrede meester,
  aan een strenge koning,
          zegt de HERE God van de hemelse legers.
  Het water van de Nijl zal niet meer rijzen en het land overspoelen.
  De bevloeiingskanalen zullen uitdrogen
  en de greppels zullen stinken naar rottend riet.
  Alle groen langs de rivier zal verdorren en verwaaien.
  De gewassen zullen verdwijnen;
  alles gaat dood.
  De vissers zullen zuchten en morren,
  omdat zij niets te doen hebben;
  zij, die met haken en netten vissen vangen,
  zullen zonder werk zitten.
  De wevers zullen geen katoen hebben,
  omdat de oogsten mislukken.
  Hooggeplaatsten en gewone arbeiders,
  allemaal zullen zij gebroken en bedroefd zijn.

  De raadgevers van Zoan zijn erg onverstandig!
  Zelfs hun beste raad aan de koning van Egypte is fout en onverstandig.
  Zullen zij blijven pochen op hun wijsheid?
  Zullen zij Farao durven wijzen op de generaties van wijze mannen,
  waaruit zij zijn voortgekomen?
  Wat is er gebeurd met uw wijze adviseurs, Farao?
  Waar is hun wijsheid gebleven?
  Als zij werkelijk wijs zijn, laten zij u dan vertellen
  wat de HERE met Egypte gaat doen.
  De 'wijze mannen' uit Zoan zijn ook dwaalgeesten
  en die uit Memphis zijn gewoon verwarde bedriegers.
  Zij zijn uw beste krachten,
  maar hebben Egypte de das omgedaan met hun slechte adviezen.
  De HERE heeft een geest van bedwelming op hen afgestuurd,
  zodat al hun voorstellen dubieus zijn;
  zij maken Egypte wankel als een dronkaard,
  die nauwelijks op zijn benen kan staan.
  Egypte is onmachtig, haar daadkracht is verdwenen;
  niemand kan haar de goede weg wijzen.

Jes. 19:16-18
JUDA ZAL EGYPTE ONDERWERPEN. In die tijd zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen; zij zullen sidderen van angst onder de opgeheven vuist van God. Alleen al het uitspreken van de naam Israël zal hun de stuipen op het lijf jagen. Want de HERE van de hemelse legers heeft plannen tegen hen gemaakt.
Dan zullen vijf Egyptische steden de HERE van de hemelse legers gaan volgen en zij zullen Hebreeuws beginnen te spreken. Eén ervan zal 'Heres', d.i. stad van de nederlaag, worden genoemd.

Jes. 19:19-22
EGYPTE ZAL GOD ERKENNEN. In die tijd zal midden in Egypte een altaar voor de HERE staan en aan de grens een monument voor de HERE. Dit zal een teken van trouw aan de HERE van de hemelse legers zijn. En als zij de HERE te hulp roepen tegen onderdrukkers, zal Hij hen een verlosser sturen en die zal hen bevrijden. De HERE zal de Egyptenaren de kans geven Hem te leren kennen. Ja, zij zullen de HERE kennen en Hem hun offers en geschenken geven; zij zullen God beloften doen en die ook houden. Zo zal de HERE Egypte eerst slaan en daarna weer genezen! Want de Egyptenaren zullen zich tot de HERE bekeren en dan zal Hij naar hun bidden luisteren en hen genezen.

Jes. 19:23-25
GEESTELIJK HERSTEL. In die tijd zullen Egypte en Assur verbonden zijn door een verkeersweg en de Egyptenaren en Assyriërs zullen ongehinderd tussen beide landen op en neer reizen en zij zullen dezelfde God aanbidden. Israël zal hun bondgenoot zijn. Zij zullen zich gedrieën aaneensluiten en Israël zal hun tot zegen zijn. Want de HERE zal Egypte en Assur zegenen terwille van hun vriendschap met Israël. Hij zal zeggen: "Gezegend zij Egypte, mijn volk; gezegend zij Assur, het land dat Ik heb gemaakt; gezegend zij Israël, mijn erfdeel!"

Jes. 20:1,2 (711 v.C.)
JESAJA'S NAAKTHEID EEN TEKEN. In het jaar waarin koning Sargon van Assur zijn veldmaarschalk naar de Filistijnse stad Asdod stuurde en deze de stad innam, gaf de HERE Jesaja, de zoon van Amoz, de opdracht: "Trek uw kleren en uw schoenen uit en blijf zo rondlopen." Jesaja deed wat de HERE hem opdroeg en liep op blote voeten ongekleed rond.

Jes. 20:3-6
ONDERDRUKKING VAN EGYPTE EN KUSCH. Toen zei de HERE: "Mijn dienaar Jesaja, die nu drie jaar lang naakt en op blote voeten heeft rondgelopen, is het symbool van de vreselijke rampen, die Ik over Egypte en Ethiopië zal brengen. Want de koning van Assur zal de Egyptenaren en Ethiopiërs gevankelijk wegvoeren, naakt en op blote voeten. Jong en oud zullen met blote billen lopen, tot schande van Egypte. Hoe ontmoedigd zullen de Filistijnen dan zijn, want zij rekenden op de 'kracht van Ethiopië' en op hun 'machtige bondgenoot' Egypte! En zij zullen zeggen: 'Als Egypte zoiets kan overkomen, welke kans hebben wij dan nog?"

Jes. 30:1-7
EGYPTE KAN JUDA NIET REDDEN.

  Wee mijn weerspannige kinderen,
          zegt de HERE,
  u vraagt iedereen om raad behalve Mij
  en besluit precies dat te doen wat Ik niet wil.
  U sluit u aan bij ongelovigen
  en maakt zo uw zonde steeds groter.
  Want zonder Mij iets te vragen,
  hebt u zich om hulp tot Egypte gewend
  en hebt u op de bescherming van Farao vertrouwd.
  Maar door Farao te vertrouwen, zult u worden teleurgesteld, vernederd en onteerd.
  Want hij kan zijn beloften om u te redden, niet waarmaken.
  Want al komen uw onderhandelaars naar Zoan en Hanes,
  toch zal het er op uitdraaien dat u beschaamd zult staan;
  u zult geen hulp krijgen!

  Door onherbergzame streken,
  waar leeuwen en giftige slangen leven,
  trekken zij langzaam naar Egypte.
  Met ezels en kamelen, beladen met kostbare schatten,
  waarmee de hulp van Egypte moet worden betaald.
  Maar Egypte zal er niets voor teruggeven.
  Want Egyptes beloften zijn waardeloos!
  Daarom zeg Ik van Egypte:
  "Niets doen is haar sterkste zijde."

Jes. 30:8-14
JUDA WIJST WAARHEID AF.

  Ga nu en schrijf op wat Ik zeg over Egypte,
  zodat het tot het eind der tijden vaststaat.
  Voor altijd en eeuwig,
  als een akte van Israëls ongeloof.
  Want als u het niet opschrijft,
  zullen zij zeggen dat Ik hen nooit heb gewaarschuwd.
  "Welnee", zullen zij zeggen, "dat hebt U ons nooit verteld!"
  Het zijn koppige rebellen.
  Zij zeggen tegen mijn profeten:
  "Houd je mond, we hebben geen behoefte aan je voorspellingen!"
  Of zij zeggen: "Vertel ons de waarheid maar niet,
  maak het maar wat mooier, vertel ons droombeelden.
  Kom niet bij ons aan met hopeloosheid en duisternis;
  we hebben al meer dan genoeg gehoord over jouw 'Heilige van Israël'
  en alles wat Hij zegt."

Daarom is dit het antwoord van de Heilige van Israël:

  "Omdat u mijn woorden veracht,
  maar in plaats daarvan vertrouwt op leugen en bedrog
  en u weigert zich te bekeren,
  zal de ramp plotseling op u neerkomen,
  als een muur die onverhoeds scheurt en in elkaar stort.
  Alles komt in een oogwenk naar beneden.
  God zal u weggooien als een gebroken bord;
  Hij zal niets en niemand sparen.
  Er zal geen brokstuk overblijven dat groot genoeg is
  om er kolen mee uit de haard te pakken
  of er water mee uit de vijver te scheppen."

Jes. 30:15-18
GOD IS KRACHT. Want de HERE God, de Heilige van Israël, zegt:

  "Alleen door naar Mij terug te keren en op Mij te wachten, kunt u worden gered;
  in rust en vertrouwen ligt uw kracht,
  maar dat wilt u niet."
  "Nee", zegt u. "Wij halen onze hulp wel uit Egypte;
  daar zullen ze ons snelle paarden geven om mee ten strijde te trekken."
  Maar de enige snelheid, die u gaat ondervinden,
  is de snelheid waarmee uw vijanden u zullen achtervolgen!
  Eén van hen zal 1000 man van u achtervolgen!
  Vijf van hen zullen u totaal uit elkaar slaan,
  zodat geen twee van u meer bij elkaar zullen zijn.
  U zult zijn als eenzame bomen op de verre bergtoppen.

  Desondanks wacht de HERE nog steeds tot u bij Hem komt,
  zodat Hij u Zijn liefde kan tonen;
  Hij zal u veroveren om u te zegenen, precies zoals Hij heeft gezegd.
  Gezegend zijn allen die op Hem wachten tot Hij hen te hulp komt.

Jes. 30:19-26
GOD ZAL VOLK HERSTELLEN. Och mijn volk in Jeruzalem, u zult niet meer klagen en huilen, want Hij zal genadig voor u zijn als Hij uw geschreeuw en gehuil hoort. Hij zal u antwoorden. Ook al geeft de Here u brood van angst en water van onderdrukking, Hij zal bij u zijn om u te onderwijzen. Met uw eigen ogen zult u uw Leraar zien. En als u Gods paden verlaat en afdwaalt, zult u een stem achter u horen zeggen: "Nee, dit is de weg, hier moet u lopen." U zult al uw zilveren en gouden afgodsbeelden vernielen, ze weggooien als voorwerpen die u niet wilt aanraken. "Weg ermee!" zult u zeggen.
Dan zal God u zegenen met regen in de zaaitijd, met overvloedige oogsten en mals grasland voor uw vee. De ossen en jonge ezels waarmee u het land bewerkt, zullen koren eten, waarvan het kaf door de wind is weggeblazen. Op die dag dat God uw vijanden vernietigt, zal Hij u waterstromen geven die langs elke berg en elke heuvel naar beneden klateren. De maan zal net zo helder schijnen als de zon en het licht van de zon zal zo fel zijn als het licht van zeven dagen bij elkaar! Zo zal het zijn als de HERE Zijn volk begint te genezen en de wonden die Hij heeft geslagen, gaat verzorgen.

Jes. 30:27-33
ASSYRIE ZAL GESTRAFT WORDEN.

  Kijk, de HERE komt van ver weg,
  vlammend van toorn, omringd door omhoogrijzende dikke rook.
  Zijn lippen zijn gevuld met razende toorn;
  Zijn woorden zijn verterend als vuur.
  Zijn adem stort zich als een waterval over hen allen uit
  en vaagt hen weg.
  Hij zal de trotse volken uitzeven,
  hen een bit tussen de tanden leggen
  en naar hun verderf leiden.
  Maar het volk van God zal een vreugdelied zingen,
  als de liederen die 's nachts opklinken als de heilige feesten worden gevierd.
  Zijn volk zal een blij hart hebben,
  als een fluitspeler die een groep pelgrims aanvoert naar Jeruzalem,
  de berg van de HERE,
  de rots van Israël.
  En de HERE zal Zijn machtige stem laten horen
  en in grimmige toorn Zijn arm op Zijn vijanden laten neerkomen
  met vreselijke vlammen, overstromingen,
  verschrikkelijke stormen en grote hagelstenen.
  De stem van de HERE zal de Assyriërs straffen,
  die eens Zijn straffende roede waren.
  En als de HERE hen slaat,
  zal Zijn volk vrolijke muziek spelen en zingen.
  De brandstapel staat al enige tijd klaar;
  het brandhout is hoog opgestapeld.
  De adem van de HERE,
  heet als het vuur uit een vulkaan,
  zal de brandstapel aansteken.

Jes. 31:1-3
ZINLOOS VERTROUWEN IN EGYPTE.

  Wee hen die naar Egypte gaan om hulp,
  die vertrouwen op paarden,
  strijdwagens en machtige ruiters
  in plaats van op de Heilige van Israël
  en Hem niet om raad vragen.
  In Zijn wijsheid zal Hij een groot kwaad over Zijn volk brengen
  en Hij zal niet van gedachten veranderen.
  Hij zal tegen Zijn volk opstaan om hun slechtheid
  en tegelijk hun bondgenoten straffen.
  Want deze Egyptenaren zijn slechts mensen; geen God!
  Hun paarden zijn van vlees; geen machtige geesten!
  Als de HERE Zijn vuist tegen hen balt,
  zullen zij struikelen
  en vallen tussen degenen die zij wilden helpen.
  Zij zullen allen te gronde worden gericht.

Jes. 31:4-9
GOD ZAL ASSYRIE STRAFFEN. Maar de HERE heeft mij dit gezegd:

  Als een leeuw,
  zelfs al is hij nog maar jong,
  een schaap doodt,
  schenkt hij geen aandacht aan het geschreeuw
  en lawaai van de herder.
  Hij gaat zijn gang en eet van zijn prooi.
  Zo zal de HERE ook doen
  als Hij komt om op de berg Sion te strijden.
  Niemand zal Hem kunnen afschrikken!
  Hij, de HERE van de hemelse legers,
  zal over Jeruzalem waken als vogels die rond hun nest wieken.
  Hij zal de stad verdedigen en haar verlossen.

Daarom, mijn volk, al bent u nog zulke verdorven opstandelingen, kom, keer terug naar Hem, van Wie u bent afgeweken. Ik weet dat de glorieuze dag zal komen dat ieder van u zijn gouden en zilveren afgodsbeelden zal weggooien, die u in uw zondigheid hebt gemaakt.

  En de Assyriërs zullen worden vernietigd,
  maar niet door zwaarden van mensen.
  Het 'zwaard van God' zal hen verslaan.
  Zij zullen in paniek op de vlucht slaan.
  De sterke, jonge Assyriërs zullen worden weggeleid als slaven.
  Zelfs hun aanvoerders zullen beven van schrik en op de vlucht slaan
  wanneer zij de oorlogsvaandels van Israël zien,
          zegt de HERE.
  Want de vlam van God brandt helder in Jeruzalem.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juliMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen