De Heilige Geest

De Heilige Geest - Eén van de drie Personen van God
De Heilige Geest is één van de drie Personen van God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor veel mensen is dit concept moeilijk te bevatten. De Bijbel verkondigt dat er maar één levende God is en toch leren we uit de Schrift dat Hij uit drie afzonderlijke Personen bestaat. Eén manier om dit concept gedeeltelijk te visualiseren is de vergelijking met de aard van water (H2O). Water is een mengsel dat in drie verschillende vormen kan voorkomen: in vloeibare vorm, in vaste vorm (ijs) en in gasvorm (damp). Een ei is een andere mogelijke voorstelling. Het ei bestaat uit eiwit, eigeel en de schaal, maar is toch maar één ei. Natuurlijk kunnen deze voorbeelden geen volledig beeld van God schetsen, maar zij kunnen wel gebruikt worden als een illustratie voor het feit dat de drie "Personen" van God op geen enkele manier strijdig zijn met Zijn éénheid.

De Heilige Geest - Veel meer dan een etherische levenskracht
De Heilige Geest is geen vage, etherische levenskracht. Hij is niet onpersoonlijk of Iemand die niet zelfstandig denkt. De Heilige Geest is als "Persoon" in alle opzichten gelijk is aan God de Vader, en God de Zoon. De Bijbel vertelt ons dat alle karakteristieken van God die in de Vader en de Zoon tot uitdrukking komen, net zo duidelijk in de Heilige Geest zijn waar te nemen.

De Heilige Geest bestaat uit intellect, emoties en wil. In 1 Korintiërs 2:11 zien we een voorbeeld van het intellect en de wil van de Heilige Geest: "Wie van ons mensen kent iemands wezen? Alleen zijn eigen geest. Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God."

In Romeinen 15:30 zien we dat de Heilige Geest emoties heeft, zoals hier wordt voorgesteld door het vermogen om lief te hebben: "Maar ik doe een beroep op u, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Geest: Sta mij bij in de strijd; bid voor mij tot God."

Hoewel de Heilige Geest alle kenmerken van God heeft, vervult Hij specifieke rollen en functies in onze levens. In Johannes 16:13 zien we de Geest van de Waarheid als onze gids: "Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn - niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt - en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen."

In Johannes 14:26 leren we dat de Heilige Geest onze Raadgever on onze leermeester is: "De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb."

In 1 Korintiërs 3:16 zien we dat de Heilige Geest in ons leeft: "Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?"

In Handelingen 1:8 leren we begrijpen waar onze eigen kracht vandaan komt: "Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen."

In Romeinen 8:14 leren we begrijpen waar we door geleid worden: "Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God."

In Romeinen 8:26 vernemen we dat de Heilige Geest er is om ons in moeilijke tijden en in gebed te helpen: "Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen."

In Hebreeën 9:14 zien we dat de Heilige Geest eeuwig is. In 1 Korintiërs 2:11 zien we dat de Heilige Geest alwetend is. En in Psalm 139 lezen we dat de Heilige Geest alomtegenwoordig is.

De Heilige Geest - Eigenschappen van God
De Heilige Geest, de Vader en de Zoon maken allemaal deel uit van een eendrachtige God die wij in het Christendom kennen als de Drie-eenheid. Een veel voorkomende misvatting is dat Christenen in drie verschillende goden zouden geloven. Dit is onjuist. Hoewel elk "Persoon" verschillend is wat betreft Zijn rol en functie, vormen zij samen dezelfde Godheid en weerspiegelen zij allen de Goddelijke eigenschappen van de éne levende God.

Leer nu meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen