20 augustus


Als de beeldspraak van het zwaard Juda's aandacht nog steeds niet heeft weten te trekken, dan zou de volgende allegorie dat toch wel moeten doen. In de hele Schrift vinden we waarschijnlijk geen enkele aanklacht in krachtiger bewoordingen. Moderne lezers zullen waarschijnlijk geschokt zijn door de onkuise wijze waarop de metafoor gebracht wordt van de twee zussen die Israël en Juda voorstellen. In elk geval krijgen we hier een idee van de mate waarin God zelf beledigd is door de ontrouw van Zijn volk.

Ezec. 23:1-13
TWEE LOSBANDIGE ZUSSEN. Opnieuw kreeg ik een boodschap van de HERE: "Mensenzoon, er waren eens twee zusters die zich vanaf hun jeugd als prostituées in Egypte hadden aangeboden. In dat land werden hun maagdelijke borsten voor het eerst gekust en betast. De oudste heette Ohola, haar zuster Oholiba. Ik heb het nu over Samaria en Jeruzalem! Ik trouwde met hen en zij gaven Mij zonen en dochters. Maar toen verkocht Ohola zich als prostituée aan anderen terwijl ze nog van Mij was en ze schonk haar liefde aan de Assyriërs, haar buren. Dat waren allemaal aantrekkelijke jonge soldaten, bevelhebbers en commandanten, gekleed in prachtige blauwe kleding en hoog op hun paarden rondrijdend.
Zo zondigde zij met hen (de beste mannen van Assyrië) door de afgoden te aanbidden en zichzelf te verontreinigen. Want toen zij Egypte verliet, nam zij haar overspelige aard met zich mee. Zij was nog even sluw als in haar jeugd, toen de Egyptenaren al met haar naar bed gingen, hun lusten op haar botvierden en haar beroofden van haar maagdelijkheid.
Daarom gaf Ik haar in de kwade macht van de Assyriërs en hun afgoden van wie zij zo hield. Zij trokken haar de kleren uit, doodden haar en namen haar kinderen mee als slaven. Iedere vrouw in het land kende haar naam als die van een zondares, die haar verdiende loon had gekregen.
Maar toen Oholiba (Jeruzalem) zag wat er met haar zuster was gebeurd, ging zij haar gelijk achterna en zondigde zelfs nog meer dan haar zuster. Ook zij begon te lonken naar haar Assyrische buren, die knappe jongemannen op hun mooie paarden, die legeraanvoerders in hun opvallende uniformen, stuk voor stuk aantrekkelijke mannen. Ik zag de weg die zij volgde, zij ging dezelfde verkeerde kant op als haar oudere zuster.

Ezec. 23:14-27
Zij was in feite nog meer ontaard dan Ohola, want zij werd verliefd op figuren die op een muur waren geschilderd! Afbeeldingen van Babylonische legeraanvoerders in strakke rode uniformen, met prachtige gordels en mooie tulbanden op het hoofd. Toen zij de afbeeldingen zag, verlangde zij ernaar zich aan de afgebeelde mannen te geven. Daarom stuurde zij boodschappers naar Chaldea om hen bij haar uit te nodigen. Zij gaven gehoor aan haar uitnodiging en pleegden overspel met haar. Zij onteerden haar in het liefdesbed, maar daarna begon zij hen te haten en verbrak alle betrekkingen met hen. En Ik walgde van haar, net zoals Ik van haar zuster had gewalgd, omdat zij schaamteloos met hen flirtte en zich overgaf aan hun lusten. Maar dat deed haar niets. Zij begon zelfs op nog grotere schaal prostitutie te bedrijven, toen zij zich de tijd herinnerde dat zij een prostituée in Egypte was. Daar leefde zij zich uit met mannen die zich lieten leiden door dierlijke driften. En zo vierde u de dagen van vroeger, toen u uw maagdelijkheid aan de Egyptenaren gaf.
Daarom zegt de Oppermachtige HERE dat Hij naar u, Oholiba, diezelfde volken zal sturen, die u met walging de rug toekeerde. Want de Babyloniërs zullen komen, de Chaldeën, de mannen van Pekod, Soa en Koa en ook de Assyriërs; aantrekkelijke jongemannen met een hoge rang, rijdend op hun paarden. Zij zullen vanuit het noorden met strijdwagens en karren, met ontelbaar veel strijders tegen u optrekken. Zij zijn helemaal op de strijd voorbereid. Hun goed bewapende mannen zullen u omsingelen en Ik zal ze op u loslaten om met u te doen wat zij willen. Ik zal u mijn jaloerse toorn laten voelen, want zij zullen u met nietsontziende wreedheid behandelen. Zij zullen uw neus en oren afsnijden. Uw overlevenden zullen worden gedood en uw kinderen als slaven worden weggevoerd. Alles wat overblijft, zal worden verbrand. Zij zullen u beroven van uw mooie kleren en uw sieraden. Zo zal Ik een einde maken aan uw schandelijke gedrag en het overspel, waarmee u in Egypte bent begonnen. En u zult nooit meer verlangen naar Egypte en haar goden.

Ezec. 23:28-45
Want de Oppermachtige HERE zegt: Ik zal u zeker aan uw vijanden overgeven, aan degenen die u de rug hebt toegekeerd. Zij zullen hun haat op u uitleven, u van al uw eigendommen beroven en u naakt en met lege handen achterlaten. En de schande van uw overspel zal aan de hele wereld worden bekendgemaakt. U hebt dit uzelf op de hals gehaald door andere volken na te lopen en u met al hun afgoden te verontreinigen. U bent uw zuster achterna gegaan, daarom zal Ik u met dezelfde rampen straffen. Ja, de rampen die op haar vielen, zullen ook op u vallen;

  en de beker waaruit zij dronk,
  was groot en tot de rand gevuld.
  U zult dezelfde beker leegdrinken
  en de hele wereld zal u minachten
  en u bespotten in uw leed.
  Als een dronkaard zult u wankelen
  onder de vreselijke slagen van ellende en verdriet,
  net als uw zuster Samaria.
  In uw vreselijke lijden zult u de beker van de angst tot de bodem toe leegdrinken
  en ook de laatste druppels er nog uitlikken;
  daarna zult u hem in stukken gooien
  en het vel op uw borsten openscheuren.

Zo heb Ik gesproken, zegt de HERE.

Omdat u Mij hebt vergeten en Mij de rug hebt toegekeerd, moet u zelf de gevolgen van al uw zonde dragen.
Mensenzoon, u moet Jeruzalem en Samaria beschuldigen van al hun afschuwelijke daden. Want zij hebben zowel overspel als moorden gepleegd; zij hebben afgoden vereerd en hun kinderen vermoord, die zij Mij hadden gebaard. Zij hebben hen als offers op hun altaren verbrand! Op dezelfde dag dat zij mijn tempel verontreinigden en mijn sabbatten negeerden, de dag dat zij hun kinderen vermoordden voor hun afgoden, op precies diezelfde dag kwamen zij naar de tempel om Mij te aanbidden! Zo weinig ontzag hebben zij voor Mij!
U liet zelfs uit verre landen mannen met hun afgoden naar u toekomen om die te aanbidden. U verwelkomde hen zelfs! U baadde zich, beschilderde uw oogleden en droeg uw mooiste sieraden voor hen. U zat op een pronkbed en legde mijn reukwerk en mijn olie op een tafel, die voor u stond. Vanuit uw huis kwamen de geluiden van een feestende menigte, van onbehoorlijke kerels en dronkaards uit de wildernis, die banden om uw polsen deden en prachtige kronen op uw hoofd zetten. Zouden zij overspel plegen met deze verlepte prostituées? Toch deden zij dat. Zij gingen naar Samaria en Jeruzalem, die schaamteloze prostituées, met de opgewondenheid van mannen die een bordeel binnenstappen. Maar de rechtvaardigen zullen hen ontmaskeren. En dan zal blijken dat zij overspeligen en moordenaars zijn, want het bloed kleeft aan hun handen. Zij zullen tegen hen de straffen uitspreken, die de wet voorschrijft.

Ezec. 23:46-49
De Oppermachtige HERE zegt: Breng een leger tegen hen op de been en geef hen over aan mishandeling en plundering. Want hun vijanden zullen hen stenigen en hen doden met zwaarden; zij zullen hun zonen en dochters afslachten en hun huizen platbranden.
Zo zal Ik afrekenen met de schandelijke daden en de afgoderij in dit land. Mijn oordeel zal voor alle vrouwen die het zien een waarschuwing zijn uw voorbeeld niet te volgen. Want u zult volledig moeten betalen voor uw ontucht, uw afgodenverering. U zult onder de zware straf lijden en zo zult u tot de erkenning komen dat Ik, de HERE, alleen God ben."

Wat kan er nog meer gezegd worden? God voelt de diepe schaamte en schande die Zijn “bruid” Hem heeft aangedaan. Haar verachting van Zijn geestelijke leiderschap, haar streven naar materiële bevrediging en haar talrijke overspelige daden met mindere goden hebben geen andere keuze voor Hem opengelaten. Israël moet nu opgesloten worden totdat zij tot inkeer komt. De tijd is aangebroken. Het begint nu.


Het beleg van Jeruzalem

Het is niet bekend wanneer Zedekia precies het dwaze idee krijgt om tegen Nebukadnezar in opstand te komen, maar het is waarschijnlijk rond 590-589 voor Christus. Wanneer hij dit doet, reageert Nebukadnezar rond 588 op een heel voorspelbare manier door Juda met zijn machtige Babylonische leger binnen te trekken en haar steden, inclusief Jeruzalem, te belegeren. Hebben niet alle profeten gewaarschuwd dat dit zou gebeuren?

2 Kon. 24:20b, 2 Kron. 36:13a, Jer. 52:3a (590-589 v.C.)
ZEDEKIA IN OPSTAND TEGEN BABYLON. Hij kwam bovendien in opstand tegen koning Nebukadnezar, ondanks het feit dat hij tegenover hem een eed van trouw had afgelegd.

2 Kon. 25:1, Jer. 39:1;52:4 (588 v.C.)
BELEG VAN JERUZALEM. Koning Nebukadnezar antwoordde daarop door zijn hele leger te mobiliseren en Jeruzalem opnieuw te belegeren. Hij bereikte de stad op de tiende dag van de tiende maand van het negende regeringsjaar van koning Zedekia van Juda.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- augustusMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen