21 juni


Amos 5:1-15
UITROEP TEGEN ONRECHTVAARDIGHEID. Droevig zing ik dit klaaglied voor u, Israël:

  "Het mooie Israël ligt gebroken en vertrapt op de grond
  en kan niet meer opstaan.
  Niemand zal te hulp komen.
  Zij is alleen gelaten op haar eigen bodem
  en wacht op de dood."

Want de Oppermachtige HERE zegt:

  "Naar de stad die 1000 man de oorlog instuurt,
  zullen honderd mannen terugkeren.
  Naar de stad die honderd man stuurt,
  zullen slechts tien overlevenden terugkeren."

Want de HERE zegt tegen het volk Israël:

  "Zoek Mij en leef.
  Zoek niet de afgoden van Bethel,
  Gilgal of Berseba op;
  want de inwoners van Gilgal zullen als ballingen worden weggevoerd
  en de inwoners van Bethel zullen verloren gaan."
  Zoek de HERE en leef,
  anders zal Hij als een vuurvlam door Israël schieten
  en haar verteren.
  Geen van de afgoden in Bethel zal die vlam kunnen doven.

  Slechte mannen,
  u maakt de rechtvaardigheid tot een aanfluiting voor de armen en de verdrukten.
  'Gerechtigheid' en 'eerlijke behandeling' betekenen niets voor u!
  Hij, Die het Zevengesternte en de Orion maakte,
  Die de duisternis verandert in de ochtend en de dag in de nacht,
  Die het water uit de zeeën oproept en in de vorm van regen over het land uitgiet,
  is de HERE. De Eeuwige is Zijn naam.
  Met verwoestende snelheid en kracht brengt Hij vernietiging over de sterken
  en doorbreekt alle verdedigingen.
  Wat hebt u een hekel aan hen, die in de poort opkomen voor het recht!
  Wat een verachting koestert u voor mensen, die oprecht de waarheid spreken!

  U vertrapt de armen en ontneemt hun zelfs de laatste kruimel
  met al uw belastingen, boetes en buitensporig hoge rentes;
  daarom zult u nooit wonen in de prachtige huizen die u voor uzelf bouwt
  en nooit een druppel wijn drinken van de wijngaarden, die u plant.
  Want uw zonden en overtredingen zijn talrijk en groot.
  Ik ken ze allemaal zo goed.

  U bent vijanden van alles wat goed is; u laat zich omkopen
  en weigert de armen rechtvaardig te behandelen.
  Daarom zullen de verstandige mensen wel zo wijs zijn zich nergens in te mengen
  op de vreselijke dag van uw bestraffing.

  Wees goed, houd u verre van het kwaad,
  dán zult u leven!
  Dan zal de HERE, de God van de hemelse legers, een echte helper blijken,
  zoals u van Hem verwacht.
  Haat het kwaad en houd van het goede;
  verander uw gerechtsgebouwen in echte bolwerken van rechtvaardigheid.
  Misschien zal de Oppermachtige HERE, de God van de hemelse legers,
  dan nog genade voor recht laten gelden voor Zijn onderdanen, die overblijven.

Amos 5:16-20
DE DAG VAN DE HEER. Daarom zegt de Oppermachtige HERE, de God van de hemelse legers, het volgende:

  "In alle straten en op alle wegen zal worden gehuild.
  Roep ook de boeren op met u mee te huilen;
  roep de beroepsklagers erbij om te huilen en te klagen.
  In elke wijngaard zal worden gerouwd en gehuild,
  want Ik zal verwoestend tussen u door trekken.

  U zegt: "Kwam de dag van de HERE maar,
  want dan zou God ons van al onze tegenstanders bevrijden."
  Maar u hebt geen idee wat u vraagt.
  Want die dag zal geen licht en voorspoed,
  maar duisternis en vervloeking brengen!
  Wat zal die duisternis vreselijk voor u zijn;
  er zal geen straaltje vreugde of hoop te bespeuren zijn.
  Op die dag zult u zijn als een man die wordt achtervolgd door een leeuw
  en op zijn vlucht een beer ontmoet,
  of als een man in een donkere kamer die tegen een muur leunt
  en dan zijn hand op een slang laat rusten.
  Ja, de dag van de HERE zal een donkere en uitzichtloze dag voor u zijn.

Amos 5:21-25
LEDIGHEID VAN RITUELEN.

  "Ik haat uw vertoon en al datgene wat u beweert te zijn,
  uw schijnheiligheid en uw 'verering' van Mij
  met uw godsdienstige feestdagen en uw plechtige bijeenkomsten.
  Ik zal uw brand- en dankoffers niet aannemen.
  Ik weiger ook maar een blik te werpen op uw vrede-offers.
  Weg met uw lofliederen.
  Ik beschouw ze alleen maar als lawaai.
  Ik zal geen minuut luisteren naar uw muziek,
  hoe mooi het ook klinkt.
  Ik wil een stortvloed van rechtvaardigheid zien,
  een lawine van goede daden.

  In de woestijn bracht u Mij veertig jaar lang offers, Israël.
  Maar al die tijd was uw aandacht ook gericht op uw heidense goden:
  op Sakkuth, uw koning,
  op Kewan, uw god van de sterren en op alle beelden,
  die u van hen maakte.

Amos 5:26,27
VOORSPELLING VAN GEVANGENSCHAP.

  Daarom zal Ik hen in gevangenschap met u meesturen
  naar het gebied ten oosten van Damascus",
          zegt de HERE.

  God van de hemelse legers is Zijn naam.

Amos 6:1-7
VERMANING VOOR ZELFGENOEGZAAMHEID.

  Wee de mensen, die zorgeloos in Jeruzalem en Samaria leven,
  die beroemd zijn en vereerd worden door het volk van Israël.
  Ga maar eens naar Kalne en kijk wat daar is gebeurd;
  ga daarna naar het grote Hamath
  en vandaar naar het lager gelegen Gath
  in het land van de Filistijnen.
  Eens waren zij beter en groter dan u,
  maar kijk eens wat er nu van hen is geworden.
  U wilt niet denken aan de straf die u te wachten staat,
  maar u brengt door uw daden de dag van het oordeel alleen maar dichterbij.
  U ligt omringd door luxe op ivoren banken
  en eet het vlees van de malste lammeren en de beste kalveren.
  U zingt nietszeggende liedjes bij de muziek van de harp
  en denkt dat u net zulke goede muzikanten bent als koning David was.
  U drinkt liters wijn
  en smeert zoetgeurende zalven op uw lichaam,
  zonder er bij stil te staan dat het rijk op instorten staat.
  Daarom zult u tot de eerste ballingen behoren;
  plotseling zal er een einde komen aan uw mooie leventje.

Amos 6:8-14
VERMANING VOOR HOOGMOED. De Oppermachtige HERE, de God van de hemelse legers, heeft bij Zijn eigen naam gezworen:

  "Ik walg van de trotse en valse glorie van Israël
  en haat haar prachtige huizen.
  Ik zal deze stad en alles wat zich erin bevindt,
  aan haar vijanden in handen geven."

Ook al zijn er nog maar tien van hen over of staat nog maar één huis overeind, dan zullen die ook nog verdwijnen. Iemands oom zal als enige overblijven om hem te begraven of te verbranden. Als hij naar binnen gaat om zijn lijk uit het huis te halen, zal hij de andere overlevende daar vragen: "Zijn er nog meer overlevenden bij u?" Het antwoord zal luiden: "Nee", en hij zal daaraan toevoegen: "Sst... noem de naam van de HERE niet. Hij zou je eens kunnen horen."

  Want de HERE beval dit:
  "Alle huizen, groot en klein,
  moeten met de grond worden gelijk gemaakt.

  Kunnen paarden op de rotsen rennen?
  Kunnen runderen de zee ploegen?
  Dat lijken domme vragen, maar het is niets dommer
  dan wanneer u een loopje neemt met het recht
  en u alles wat goed en juist moet zijn, verzuurt en vergiftigt.
  Het is dom u te verheugen over uw grootheid, terwijl u helemaal niets voorstelt!
  En trots te zijn op uw eigen nietige kracht!

  Israël, Ik zal een land op u afsturen,
  dat u van uw noordelijke grens tot uw uiterste zuidpunt zwaar zal onderdrukken;
  overal, van Hamath tot aan de beek van Araba",
          zegt de HERE, de God van de hemelse legers.

Amos 7:1-3
VISIOEN VAN SPRINKHANEN. Het volgende liet de Oppermachtige HERE mij in een visioen zien: Hij was bezig een enorme zwerm sprinkhanen te vormen die na de eerste oogst (die als belasting naar de koning ging) alle weer opkomende gewassen moest verwoesten. Zij vraten elk sprietje op. Toen zei ik: "HERE God, vergeef Uw volk toch alstublieft! Stuur deze plaag niet! Als U zich tegen Israël keert, blijft niemand meer op de been. Israël is maar zo klein!"
De HERE zag er inderdaad vanaf en liet het visioen geen werkelijkheid worden.
"Het zal niet gebeuren", zei Hij tegen mij.

Amos 7:4-6
VISIOEN VAN VUUR. Toen liet de Oppermachtige HERE mij een groot vuur zien, dat Hij had gereedgemaakt om hen te straffen; dit vuur had alle wateren laten opdrogen en was nu bezig het hele land te vernietigen. "Och, Oppermachtige HERE, doe dit toch alstublieft niet. Wie kan standhouden als U zich tegen hen keert? Israël is maar zo'n klein volk!"
Toen liet de HERE ook dit plan varen en zei: "Ook dit zal niet gebeuren."

Amos 7:7-9
VISIOEN VAN PASLOOD. Daarna toonde Hij mij het volgende: De Here stond bij een muur die met behulp van een paslood was gebouwd en controleerde het bouwsel met het paslood om te zien of hij wel recht was. De HERE zei tegen mij: "Amos, wat ziet u?"
Ik antwoordde: "Een paslood."
Hij antwoordde: "Ik zal mijn volk Israël controleren met een paslood. Ik zal de straf niet langer uitstellen.

  De afgodenaltaren en tempels van Israël zullen verwoest worden
  en het koningshuis van Jerobeam zal Ik met het zwaard uitroeien."

Amos 8:1-3
VISIOEN VAN RIJP FRUIT. Toen liet de Oppermachtige HERE mij in een visioen een mand met rijp fruit zien. "Wat ziet u, Amos?" vroeg Hij.
Ik antwoordde: "Een mand met rijp fruit."
De HERE zei: "Dit fruit stelt mijn volk Israël voor, rijp voor de straf. Ik zal de bestraffing van mijn volk niet langer uitstellen. Dan zal het zingen in de tempel veranderen in geklaag. Overal zullen lijken liggen. In alle stilte zullen zij uit de stad worden gedragen."

Amos 8:4-6
ONETHISCHE GODSDIENST.

  Luister, kooplieden, die de armen beroven
  en de hulpbehoevenden vertrappen;
  u, die verlangt naar het einde van de sabbat
  en de godsdienstige feesten,
  zodat u weer verder kunt gaan met uw bedriegerijen
  met uw onzuivere weegschalen
  en uw te lichte gewichten;
  u, die de armen tot slaven maakt door hen te kopen
  voor slechts een zilverstuk of een paar schoenen;
  en hun uw bedorven graan verkoopt!

Amos 8:7-14
BESTRAFFING AFGEKONDIGD. De HERE, de trots van Israël, heeft gezworen: "Ik zal hun wandaden niet vergeten!

  Het land zal in afwachting van deze vervloeking beven
  en ieder die er woont, zal rouwen.
  Ik zal oprijzen als de rivier de Nijl op het moment van de vloed,
  verwoesting zaaien en weer terugzakken.

Op dat moment

  zal Ik de zon 's middags al laten ondergaan
  en zal Ik de aarde op klaarlichte dag verduisteren.
  Ik zal uw feesten veranderen in rouwbijeenkomsten
  en uw liederen zullen omslaan in vertwijfelde kreten.
  U zult rouwkleding dragen
  en uw hoofd kaalscheren als teken van uw verdriet,
  alsof uw enige zoon was gestorven.
  Die dag zal tenslotte een bittere dag zijn."

  "Let op, want er komt een tijd", zegt de Oppermachtige HERE,
  "dat Ik een hongersnood naar dit land zal sturen.
  Geen hongersnood van brood en water,
  maar door afwezigheid van de woorden van de HERE.
  Mensen zullen overal, van kust tot kust, ronddwalen
  op zoek naar het woord van de HERE.
  Zij zullen op en neer rennen, maar het niet vinden.

In die tijd

  zullen zowel mooie meisjes als flinke jongemannen
  vermoeid neerzitten.
  En zij die de afgoden in Samaria,
  Dan en Berséba vereren
  en bij hun namen zweren,
  zullen neervallen
  en nooit meer opstaan."

Amos 9:1-10
VISIOEN VAN HET ALTAAR. Ik zag de Here naast het altaar staan en hoorde Hem zeggen:

  "Verniel de toppen van de pilaren
  en schudt de tempel tot de pilaren in stukken vallen
  en het dak neerstort op de mensen beneden.
  Ook al zetten zij het op een rennen,
  zij zullen niet ontsnappen;
  iedereen zal worden gedood.
  Ook al graven zij zo diep als het dodenrijk,
  Ik zal mijn hand uitsteken en hen omhoogtrekken;
  ook al klimmen zij tot in de hemelen,
  Ik zal hen vandaar weer naar beneden halen.
  Al verschuilen zij zich tussen de rotsen op de top van de Karmel,
  Ik zal net zolang zoeken tot Ik hen heb en hen gevangen nemen.
  Als zij zich voor Mij verbergen op de zeebodem,
  zal ik de zeeslang op hen afsturen om hen te bijten en te vernietigen.
  Al gaan zij voor hun vijanden uit vrijwillig in ballingschap,
  dan zal Ik het zwaard nog bevel geven hen daar te doden.
  Ik zal ervoor zorgen dat zij alleen te maken krijgen met onheil
  en niet met iets goeds."

  De Oppermachtige HERE van de hemelse legers
  raakt het land aan, zodat het smelt
  en alle bewoners rouwen.
  Het land rijst omhoog als de rivier de Nijl in Egypte,
  om daarna weer te dalen.
  De hoogste verdiepingen van Zijn huis zijn in de hemelen gebouwd
  en de begane grond is op aarde.
  Hij zorgt ervoor dat de waterdamp uit de zee opstijgt
  en giet hem daarna als regen uit over het land.
  HERE is Zijn naam.

  "Volk van Israël, betekent u ook maar iets meer voor Mij
  dan de Ethiopiërs?"
          zegt de HERE.

  "Heb Ik, Die u uit Egypte bevrijdde,
  niet evenveel gedaan voor andere volken?
  Ik haalde de Filistijnen uit Kaftor
  en de Syriërs uit Kir.
  Let op, want de ogen van de Oppermachtige HERE
  zijn vol toorn op het zondige volk Israël gericht
  en Ik zal het ontwortelen
  en overal ter wereld uitroeien.
  Toch heb Ik beloofd dat die uitroeiing geen totale zal zijn.

  Want Ik heb bevolen dat Israël als graan in een zeef
  door de andere volken moet worden gezeefd,
  maar dat daarbij geen enkele goede korrel verloren zal gaan.
  Maar al deze zondaars onder mijn volk die zeggen:
  'God laat ons wel ongemoeid',
  zullen door het zwaard sterven.

Amos 9:11-15
BELOFTE VAN HERSTEL.

  Uiteindelijk zal Ik de stad van David herbouwen.
  Zij ligt nu in puin,
  maar zal haar oude glorie terugkrijgen.
  Israël zal de rest van Edom
  en alle volken die Mij toebehoren,
  in bezit krijgen."
  Want dat heeft de HERE gezegd. Hij heeft alles in handen.

"Er komt een tijd,

  dat de gewassen zo uitbundig zullen groeien,
  dat de boer al gelijk na de oogst weer opnieuw ploegt
  en dat de terrassen met wijnstokken in de heuvels van Israël
  zullen druipen van zoete wijn!
  Ik zal mijn volk Israël weer voorspoed geven
  en de verwoeste steden zullen worden herbouwd.
  Mijn volk zal ze weer gaan bewonen.
  Het zal wijngaarden en tuinen aanleggen,
  hun gewassen eten en hun wijn drinken.
  Ik zal het stevig planten in het land, dat Ik het heb gegeven;
  het zal niet opnieuw ontworteld raken",
          zegt de Here, uw God.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- juniMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen