Belijden van zonde

Belijden van zonden - Waarom zou je dit doen?
Velen onder ons hebben moeite met het idee van “zonde”. Het is moeilijk te aanvaarden dat er onderdelen van ons leven zijn die zondig blijven, ook al proberen we om goed te zijn. We kunnen nog steeds begeerten herbergen, leugens vertellen of kwetsende opmerkingen tegenover anderen maken.

Hoe moeilijk het ook is om onze mislukkingen toe te geven, het kan nog moeilijker zijn om deze te belijden - zelfs in een persoonlijk gesprek met God. Maar het is duidelijk dat dit juist is wat God vereist:

"Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad." (1 Johannes 1:9)

Belijden van zonden - Wat bereiken we ermee?
Het belijden van zonde is niet het enige wat God van ons vereist. Hij vraagt ook dat we er berouw van hebben, dat we ons afkeren van onze zondige handelingen en ons in plaats daarvan tot Hem wenden en Hem volgen. Berouw kan als volgt gedefinieerd worden: "De afkeer van zonde, ongehoorzaamheid, of opstandigheid en de terugkeer naar God. In een algemenere zin betekent berouw een verandering in je verstand of een gevoel van wroeging of spijt voor gedrag in het verleden. Oprecht berouw is een "verdriet dat God welgevallig is" over zonde. Het is een handeling die je doet omdraaien en de tegengestelde richting opstuurt. Dit soort berouw leidt tot een fundamentele verandering in de relatie die een mens met God heeft."

De Apostel Paulus merkt in Handelingen 3:19-20 het volgende op:

"Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus."

Berouw betekent niet dat we perfect hoeven te worden. God begrijpt dat wij toch een terugval kunnen hebben, zelfs als we ons best doen. Maar steeds als we Zijn vergeving opzoeken, zullen we die ontvangen.

Belijden van zonden - Het resultaat
Er is zelfs nog beter nieuws voor mensen die hebben geleerd om hun zonden te belijden, tot inkeer te komen en zich tot God te wenden.

De Bijbel zegt dat Jezus Zelf ons te hulp zal schieten.

"Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld." (1 Johannes 2:1-2)

Wanneer zonden door God worden vergeven, dan vertelt de Bijbel ons dat God deze zonden niet tegen ons zal gebruiken. Psalm 103:11-12 zegt: "Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd."

Omdat God ons vergeeft, worden we opgeroepen om anderen te vergeven. Efeziërs 4:32 zegt: "Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft."

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen