10 mei


Psa. 45 - Grootsheid van de eeuwige Koning en de schoonheid van zijn koninkrijk.
Een leerzaam gezang van de Korachieten voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van 'De Lelies'. Een liefdeslied.

  Mijn hart trilt van vreugde.
  Ik lees mijn gedicht voor aan een koning.
  Mijn stem klinkt als de pen van een begaafde dichter.

  U bent mooier dan welk mens ook.
  Uw karakter is prijzenswaardig:
  daarom heeft God u ook zo gezegend.
  Gesp uw wapens aan, o held;
  alles wat uw eer en waardigheid onderstreept.
  Trek op en strijd voor eervolle zaken
  als waarheid, recht en nederigheid.
  Wij verwachten grote daden van u!
  U bent klaar voor de strijd; u beheerst de volken.
  Uw pijlen dringen tot in het hart van uw vijanden.
  God, Uw troon staat tot in eeuwigheid vast.
  Uw bewind is een rechtvaardig bewind.
  U bemint oprechtheid en haat goddeloosheid.
  Daarom heeft Uw God U met vreugde-olie gezalfd;
  U verkozen boven Uw metgezellen.
  U bent gekleed in pracht en praal;
  U verheugt zich in lieflijke muziek uit prachtige paleizen.
  Prinsessen zijn uw geliefden;
  uw vrouw staat in het fijnste goud gehuld naast u.

  Luister goed, mijn dochter;
  denk niet meer aan uw volk en vergeet uw ouderlijk huis.
  Laat het verlangen van de koning naar u uitgaan;
  hij is uw meester; voeg u naar hem.
  Dan zullen de rijken der aarde u, dochter van Tyrus, geschenken geven
  en naar uw gunst dingen.

  De koningsdochter is oogverblindend gekleed;
  haar gewaad is van goudbrokaat.
  Wanneer zij naar de koning gaat,
  draagt zij kleurrijk geborduurde japonnen.
  In haar gevolg zijn haar vriendinnen en meisjes van adel.
  Onder gezang en vreugdevol gejubel
  worden zij het paleis van de koning binnengebracht.

  Waar eens uw vaders stonden, zullen uw zonen staan.
  U zult hen aanstellen tot heersers in het hele land.
  Ik zal uw naam aan alle volgende generaties doorgeven.
  Daarom zal men u voor altijd blijven prijzen.

Psa. 47 - Verheerlijking van de Koning der Koningen.
Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent.

  Klap in uw handen, alle volken ter aarde;
  juich voor God met lofliederen.
  De Allerhoogste HERE is beroemd en gevreesd;
  Hij is de grote Koning van de hele aarde.

  Hij laat ons andere volken overwinnen;
  wij heersen over andere landen.
  Hij zoekt voor ons een erfdeel uit, waar Jakob trots op zal zijn.
  God houdt van Jakob.

  God stijgt ten hemel onder juichende klanken.
  De HERE stijgt ten hemel bij het geluid van schallende trompetten.
  Zing voor God, zing psalmen voor onze Koning.
  Laten onze lofliederen voor Hem opklinken.

  God is immers Koning over de hele aarde!
  Zing voor Hem een psalm, een prachtig lied.
  God regeert vanaf Zijn heilige troon
  over alle volken op aarde.
  De oprechte mensen uit alle volken komen bij elkaar;
  ook zij zijn het volk van Abrahams God.
  Want alle bescherming die de aarde biedt, is van God.
  Hij is de Allerhoogste.

Psa. 48 - De glorie van Sion.
Een psalm van de Korachieten.

  De HERE is groot en alle lof komt Hem toe
  in de stad van God op Zijn heilige berg.
  De berg Sion is zo mooi doordat zij zo hoog gelegen is,
  een vreugde voor ieder die haar ziet.
  En in het noorden ligt de stad van onze grote Koning.
  In de paleizen van Jeruzalem maakt God Zich kenbaar;
  Hij beschermt ons.

  Let maar eens op: er was een samenzwering van koningen;
  met elkaar trokken zij op naar Jeruzalem.
  Maar zodra zij er kwamen en het zagen, stonden zij versteld.
  Schrik greep hen aan en zij vluchtten smadelijk.
  Zij sidderden angstig
  als een vrouw die een kind baart.
  U laat de schepen van Tarsis
  door de oostenwind vergaan.

  Eerst hadden wij ervan gehoord,
  maar later zagen wij het zelf
  in de stad van de Almachtige HERE,
  in de stad van onze God.

  Steeds opnieuw, o God, herinneren wij ons Uw goedheid en trouw
  wanneer wij in Uw tempel zijn.
  De eer die U toekomt, is net als Uw naam, o God,
  zo groot dat die reikt tot aan het einde der aarde.
  U bent de pleitbezorger van ons recht.
  De berg Sion is blij
  en de dochters van Juda juichen
  over Uw rechtvaardigheid.

  Loop maar eens om Jeruzalem heen
  en tel haar wachttorens.
  Kijk eens goed naar haar muren
  en loop door haar paleizen.
  Dan kunt u het aan uw nakomelingen vertellen:
  Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God
  en tot de dag dat wij sterven is Hij bij ons en wijst ons de weg.

Psa. 87 - De Messias zal in Sion geboren worden.
Een psalm van de Korachieten. Een lied.

  Jeruzalem ligt op de heilige bergen.
  De HERE houdt van haar poorten,
  meer dan van alle andere steden in het land Israël.
  Stad van God!
  Er zijn geweldige dingen over u te vertellen.
  Wanneer Ik de namen noem van Egypte, Babel,
  Filistea, Tyrus of zelfs van Ethiopië,
  is er altijd wel iemand die daar geboren is.

  Maar van Jeruzalem zal worden gezegd dat er velen geboren zijn.
  De Allerhoogste God zal Zelf deze stad zegenen.
  Wanneer de HERE de volken registreert,
  komt er een speciaal teken bij hen die daar zijn geboren.
  Tijdens hun feesten en onder het dansen zingen zij:
  "Mijn hart ligt in Jeruzalem."

Psa. 110 - De Messias zal priester en koning zijn.
Een psalm van David.

  Dit sprak de HERE tot mijn Heer:
  Kom naast Mij zitten, aan mijn rechterhand,
  dan zal Ik alle tegenstanders
  aan u onderwerpen.

  De HERE laat u machtig heersen vanuit Jeruzalem.
  U bent de overwinnaar temidden van al uw tegenstanders.
  Uw volk volgt u gewillig
  als u het oproept voor de strijd.
  Al heel vroeg in de morgen
  verschijnen de sterke, jonge mannen
  in prachtige kleding.

  De HERE heeft een eed afgelegd
  waarvan Hij nimmer spijt krijgt:
  U bent de eeuwige priester,
  zoals ook Melchizédek mijn priester was.

  De Here is aan uw rechterzijde en verlaat u niet.
  Op de dag van Zijn toorn vernietigt Hij de koningen van deze aarde.
  Hij spreekt het vonnis over de ongelovigen uit en de lijken stapelen zich op.
  Hij vernietigt hen, waar zij ook zijn.
  Onderweg lest Hij Zijn dorst bij een beek
  en Hij draagt het hoofd fier opgeheven.

Psa. 72:20
Hiermee zijn de gebeden van David, de zoon van Isaï, tot een einde gekomen.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen