Gods trouw

Gods trouw - Ontdek Zijn trouw
Gods trouw is werkelijkheid, en is al vaak bewezen. In de Heilige Schrift zien we dat God trouw is en Zijn Woord waarheid. Hebreeën 6:18 zegt dat God niet kan liegen, en dat Hij ook geen onvoorwaardelijke belofte kan verbreken waarvan Hij de vervulling beloofd heeft. Elk verbond dat Hij sluit, wordt nagekomen. Elke belofte of voorzegging is reeds uitgekomen of zal uitkomen. Door de hele Bijbel heen staan talloze getuigenissen over Gods trouw, en hiervan getuigen ook vandaag de dag nog steeds mensen.

Er zijn ongeveer 277 vermeldingen in de Bijbel te vinden over verbonden tussen God en Zijn volk. Deuteronomium 7:9 zegt: “Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt Zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.”

Gods trouw - Voorbeelden
Gods trouw blijkt terdege uit Zijn relatie met het Hebreeuwse/Joodse volk. God sloot een landverbond met Abraham (aartsvader van vele volken) en heeft nooit ingetrokken wat Hij beloofd heeft. Hoewel het Joodse volk over de hele wereld werd verspreid, heeft God hen beloofd dat ze zouden terugkeren naar het land dat Hij beloofd had aan Abraham, Isaak, Jacob en al hun nakomelingen (Zacharia 8:7-8).

Een van Gods vervulde beloftes was dat het volk van Israël weer een natie zou worden in het land waarvan Hij zegt dat het aan hen toebehoort. Deze profetie uit het Oude Testament werd vervuld in mei 1948. Sindsdien keert het Joodse volk terug naar huis.

Meer voorbeelden van Gods trouw om Zijn verbonden met anderen na te komen kun je vinden in de volgende verzen:

 • Aan Noach (God zal Noach en zijn familie redden) - Genesis 6:17-18; 9:9-17
 • Aan Ismaël (God zal Ismaël en zijn nakomelingen zegenen) - Genesis 17:18-20
 • Aan Mozes (God zal de Israëlieten sparen als ze Hem gehoorzamen) - Exodus 19:5
 • Aan Jakob (God bevestigt het eeuwigdurende verbond met Israël) - Psalm 105:10
Er zijn nog tientallen andere Schriftteksten over Gods trouw. Maar de teksten die de grootste invloed op onze levens hebben, verkondigen Zijn vergeving van onze zonden. Er zijn vele profetieën in het Oude Testament die de komst van een Messias of Verlosser beloven. Gods trouwe belofte werd vervuld in het Nieuwe Testament toen Hij Jezus zond om onze zonden te verzoenen. Welke zonden we ook begaan hebben, ongeacht hoe “slecht” we ook zijn, God vergeeft ons getrouw wanneer wij Jezus aanvaarden en berouw hebben van onze zonden.
 • God zond Zijn Zoon (Matteüs 1:21-22) en dankzij Hem hebben wij eeuwig leven - Johannes 3:16
 • Christus stierf voor de verzoening voor onze zonden - 1 Tessalonicenzen 5:9-10
 • Gods belofte om zonden weg te nemen - Romeinen 11:25-27
 • God benoemde Jezus tot hogepriester, verschaffer van eeuwige verlossing - Hebreeën 5:5-10
 • God zal onze zonden in de diepten van de zee werpen (om ze nooit meer in herinnering te roepen) - Micha 7:18-19

Gods trouw - De beloftes
God is zo trouw dat iedereen die Hem zoekt, Hem kan vinden. Trouw is een geschenk, maar zelfs een geschenk moet geopend worden voordat je ervan kunt genieten. Door ons geloof in de praktijk te brengen, krijgen we steeds meer besef van Gods trouw aan ons.

 • 1 Korintiërs 1:9“God, door Wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.”
 • 1 Korintiërs 10:13“U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.”
 • 2 Tessalonicenzen 3:3 - “Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.”
In 1 Johannes 1:9 lezen we: “Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.” We kunnen er met zekerheid op vertrouwen dat God ons zal vergeven. Als Hij dat niet zou kunnen, zou Hij God niet zijn. Hij is de enige ware God (Johannes 17:3) en geen enkele andere god of godsdienst belooft dit. Omdat Hij deze belofte gedaan heeft en wij weten dat Hij Zijn woord niet kan breken, weten we dat dit tegen Zijn natuur zou ingaan. Hij kan niet liegen (Numeri 23:19). Onze God is een trouwe God en er is geen ander die kan doen wat Hij allemaal kan doen en gedaan heeft.

Leer meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen