21 december


Eerste brief van Petrus

Het historische verslag van het boek Handelingen maakt na de conferentie te Jeruzalem geen gewag van de apostel Petrus, maar het lijkt erop dat zijn bediening dezelfde tijdsperiode beslaat als die van de apostel Paulus. Het is ook duidelijk dat hun paden zich gekruist moeten hebben, misschien wel in Rome, en dat zij bekend waren met elkanders werk. Zij werkten soms zelfs samen met dezelfde mensen; Silas (Silvanus) en Markus (Johannes Markus). Daarom is het niet verrassend dat de twee brieven van Petrus op papier zijn gezet door Silvanus. Het is evenmin verrassend dat in deze brieven Marcus “mijn zoon” genoemd wordt en Paulus vermeldt wordt op een manier die bekendheid met zijn werk aangeeft.
Beide brieven van Petrus zijn kennelijk gericht tot hetzelfde gehoor, vooral niet-Joodse Christenen in Klein- Azië, Bithynië, Pontus, Galatië en Cappadocië. Dit zijn enkele van de gebieden waar Paulus reeds gemeenten had gesticht tijdens zijn eerdere reizen. In deze gebieden wonen dezelfde Christenen die Paulus met zijn brieven al eerder had aangeschreven. De brieven van Petrus zijn of in Jeruzalem of in Rome geschreven, zoals wordt aangegeven door de schuilnaam “Babylon”. Net als dit het geval is voor de andere brieven, weten we niet met zekerheid wanneer de twee brieven van Petrus werden geschreven. Als de traditionele datum voor de dood van Petrus correct is, dan moeten de brieven stammen uit de periode vóór 64 na Christus.
Zij zijn ongetwijfeld uit een enorm vijandige periode voor alle Christenen, misschien zelfs een tijd waarin zij actief vervolgd worden. Daarom is lijden het hoofdthema van de eerste brief van Petrus. Het kernpunt van de brief is een aansporing om stand te houden. Petrus begint zijn brief met een opsomming van de zegeningen die zij in hun geestelijke vrijkoping hebben ontvangen en moedigt de lezers aan om hoop te putten uit de wetenschap dat zij in Christus Gods bijzondere volk zijn. Maar Petrus herinnert hen er ook aan dat zij, als Gods vrijgekochte mensen, de verantwoordelijkheid hebben om God met hun levens te verheerlijken. Hij sluit zijn brief af met de zegeningen die voortkomen uit vervolgingen en met een aansporing om vol te houden door middel van geloof en godvrezend gedrag.

1 Pet. 1:1,2
GROET. Van: Petrus, een apostel van Jezus Christus.

Aan: De christenen, die als vreemdelingen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Asia en Bithynië wonen.

God, de Vader, heeft u uitgekozen, omdat Hij u al lang tevoren kende. De Heilige Geest heeft u afgezonderd om Jezus Christus te gehoorzamen en door Zijn bloed gereinigd te worden. Mijn wens voor u is dat u meer en meer de genade en vrede van God zult ontvangen.

De zegeningen van de vrijkoping

1 Pet. 1:3-5
LOF VOOR LEVENDE HOOP. Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven, dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God allang voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en nooit waardeloos zal worden. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen. Hij zal u in Zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen.

1 Pet. 1:6,7
LIJDEN VOOR VERLOSSING. Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang zoveel niet waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij Zijn terugkeer geëerd en geprezen worden.

1 Pet. 1:8,9
GELOOF IN HET ONZICHTBARE. Ook al hebt u Hem nog nooit gezien, toch houdt u van Hem. U vertrouwt op Hem, hoewel u zich geen voorstelling van Hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden.

1 Pet. 1:10-12
GODS GENADE VOORSPELD. De profeten begrepen niet wat die redding inhield. Hoewel zij er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen. Zij vroegen zich af wat de Geest van Christus, Die in hen was, bedoelde. Want Hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken en over de verheerlijking die daarop zou volgen. Het was hun niet duidelijk, wanneer en onder wat voor omstandigheden dat allemaal zou gebeuren. Tenslotte werd hun duidelijk gemaakt dat die dingen niet tijdens hun eigen leven zouden plaatsvinden, maar pas veel later, in onze tijd. En nu is dit heerlijke nieuws openlijk aan ons allen bekendgemaakt door dezelfde Heilige Geest, Die tot hen gesproken heeft. Het is zoiets heerlijks, dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten.

De aard van de vrijkoping

1 Pet. 1:13-17
HEILIGHEID REACTIE OP GENADE. Gebruik dus uw verstand en wees nuchter. Kijk vol verwachting uit naar de dag waarop Jezus Christus terugkomt en God Zijn genade aan u zal bewijzen. Gehoorzaam God omdat u Zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist. Wees heilig in alles wat u doet, want de Here Die u heeft geroepen om Zijn kind te worden, is heilig. Hij heeft dat Zelf gezegd: "Wees heilig, want Ik ben heilig."
U roept God aan als uw Vader. Maar dat brengt wel verantwoordelijkheid mee; Hij beoordeelt ieder naar zijn daden. Daarom moet u, zolang u hier op aarde woont, ontzag voor Hem hebben.

1 Pet. 1:18-21
CHRISTUS ALS LOSPRIJS. U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets wat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: Het bloed van Christus. God kende Hem al vóór het ontstaan van de wereld, maar heeft Hem pas in deze laatste tijd terwille van ons bekendgemaakt. Daarom vertrouwen wij op God, Die Christus uit de dood heeft laten opstaan en Hem grote macht en majesteit heeft gegeven. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd.

1 Pet. 1:22-25
NIEUWE SCHEPSELS. Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u de broeders oprecht liefhebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. U hebt een nieuw leven gekregen; niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde; maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, Die door de levende Christus Zijn woord tot ons blijft spreken. In de Boeken staat er dit over:

  "De mens is als gras
  en zijn pracht als een veldbloem.
  Het gras verdort en de bloem valt af,
  maar wat God heeft gezegd, geldt voor eeuwig."

En daarmee wordt het goede nieuws bedoeld, dat u is bekendgemaakt.

1 Pet. 2:1-3
GEESTELIJKE VOLWASSENHEID. Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel! Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere, geestelijke melk, dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en in leven blijven. U hebt reeds ervaren hoe goed de Here is.

1 Pet. 2:4,5
KRACHT EN TOEGANKELIJKHEID. Ga dus naar Christus toe. Hij is de levende steen waarop God Zijn bouwwerk neerzet. Hoewel de mensen Hem hebben afgewezen, is Hij voor God zó kostbaar dat Hij Hem uit alle anderen heeft uitgekozen. U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee Hij Zijn geestelijk huis bouwt. En dat niet alleen, u bent ook de heilige priesters die door Jezus Christus zo veranderd werden, dat zij God geestelijke offers kunnen brengen, die voor Hem aanvaardbaar zijn.

1 Pet. 2:6-8
CHRISTUS IS DE HOEKSTEEN. In de Boeken staat het zo:

  "Ik heb een kostbare steen uitgekozen, die Ik in Sion neerleg
  en waarop mijn huis gebouwd zal worden.
  Wie vol vertrouwen op hem bouwt,
  zal niet bedrogen uitkomen."

Voor u die op Hem vertrouwt, is Hij kostbaar; voor mensen die niets van Hem willen weten, geldt wat in de Boeken staat:

  "De steen die door de bouwlieden afgekeurd werd,
  is de belangrijkste geworden, een echte hoeksteen."

Zo is Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden,

  Hij is ook de steen waarover men struikelt
  en waaraan men zich stoot.

Dat laatste geldt alleen voor de mensen die niet naar Hem willen luisteren, die weigeren Hem te gehoorzamen. Het ligt dus voor de hand dat zij zullen struikelen.

1 Pet. 2:9,10
GODS GEKOZEN VOLK. Maar zo bent u niet. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn; mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, Die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar Zijn heerlijk licht te komen. Vroeger hoorde u bij een volk dat niet bij Hem hoorde; nu bent u zelf het volk van God! Vroeger wist u niet hoe goed en vriendelijk God is; nu hebt u Zijn goedheid zelf ervaren.

God prijzen om de vrijkoping

1 Pet. 2:11,1
MET GEDRAG. Broeders, wij blijven hier op aarde zwervers en vreemdelingen. Omdat ons werkelijke thuis bij de Here is, dring ik er bij u op aan niet toe te geven aan de slechte begeerten van deze wereld, die uw leven in gevaar brengen. Laten de ongelovigen niets op uw gedrag kunnen aanmerken. Ook al mogen zij u niet en belasteren zij u, als zij zien hoe voorbeeldig uw leven is, zullen zij God wel moeten eren en prijzen op de dag dat Christus terugkomt.

1 Pet. 2:13-17
ALS BURGERS. Gehoorzaam, terwille van de Here, de wetten van het land waar u woont. Zowel de wetten van de keizer, die het staatshoofd is, als de wetten van de stadhouders, die door de koning zijn aangesteld om de misdaad te bestraffen en goede daden te belonen. God wil dat door uw goede leven de mensen de mond wordt gesnoerd, die zo dwaas zijn het goede nieuws naast zich neer te leggen, hoewel zij nauwelijks weten wat het precies inhoudt. Wij zijn vrije mensen, maar die vrijheid geeft ons niet het recht om kwaad te doen, want wij zijn slaven van God. Laat ieder in zijn waarde. Houd van allen die werkelijk christen zijn. Heb ontzag voor God en respect voor de keizer.

1 Pet. 2:18-25
ALS SLAVEN. Knechten, heb ontzag voor uw meester en doe wat hij zegt; niet alleen als hij goed en redelijk is, maar ook als hij lastig is. Een gelovige mag blij zijn als hij ten onrechte een slechte behandeling moet ondergaan, omdat hij voor God een zuiver geweten wil houden. Als u geduldig de straf voor uw misdaden ondergaat, is dat natuurlijk geen verdienste. Maar als u goed doet en dan geduldig het onrecht verdraagt dat u wordt aangedaan, zult u daardoor de genade van God ervaren. Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, Die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen; en in Zijn voetstappen moet u treden.

  Hij deed geen kwaad
  en zei nooit iets wat niet waar was.

Als Hij beledigd werd, zei Hij niets lelijks terug. Als de mensen Hem pijn deden, dreigde Hij niet het hun betaald te zetten. Hij liet het allemaal over aan God, Die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonden gedragen in Zijn eigen lichaam, toen Hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil; want de wonden in Zijn lichaam hebben ons genezen. Vroeger zwierven wij allemaal rond als verdwaalde schapen. Maar nu bent u teruggekeerd naar de herder, naar Hem Die ons onder Zijn hoede neemt.

1 Pet. 3:1-6
ALS ECHTGENOTES. Vrouwen, doe wat uw man van u vraagt, ook als u een man hebt die zelf niet doet wat God van hem vraagt. Als hij ziet hoe zuiver u leeft en hoeveel ontzag u voor God hebt, zal hij zonder woorden voor de Here gewonnen worden. Daarbij moet u niet te veel aandacht aan uw uiterlijk besteden. Het gaat niet om een mooi kapsel, dure sieraden of schitterende kleren. Het gaat om uw innerlijke instelling. Een sieraad dat voor God grote en blijvende waarde heeft, is een vriendelijk en evenwichtig karakter. Dat was het sieraad van de gelovige vrouwen van vroeger, die op God vertrouwden en deden wat hun man van hen vroeg. Denk eens aan Sara, die haar man Abraham gehoorzaamde en hem als hoofd van het gezin respecteerde. Volg haar voorbeeld door goed te doen en u niet bang te laten maken; dan bent u dochters van haar.

1 Pet. 3:7
ALS ECHTGENOTEN. En wat de mannen betreft: U moet voorzichtig met uw vrouw omgaan. U weet dat zij minder weerstand heeft dan u. Geef haar de eer die haar toekomt, omdat God haar net als u het eeuwige leven geeft. Anders zal er een belemmering in uw gebedsleven optreden.

1 Pet. 3:8-12
IN LIEFDE EN EENHEID. Als wij dit alles samenvatten, betekent dit dat allen één van hart en ziel moeten zijn. Leef met elkaar mee en houd van elkaar. Wees vriendelijk en nederig. Vergeld geen kwaad met kwaad; als iemand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug, maar wens hem het beste toe. Wij moeten vriendelijk voor andere mensen zijn; dan zal God ons zegenen.

  "Wie van het leven houdt
  en gelukkig wil zijn,
  moet zijn tong in bedwang houden
  en geen leugen over zijn lippen laten komen.
  Keer het kwaad de rug toe en doe wat goed is.
  Probeer in vrede te leven; doe daar uw uiterste best voor.
  De Here let op de mensen die doen wat Hij wil
  en Hij luistert naar hun gebeden;
  maar Hij wil niets te maken hebben met mensen die slechte dingen doen."

Standvastigheid onder vervolging

1 Pet. 3:13-17
HEB VERTROUWEN TIJDENS BEPROEVINGEN. Wie zal u kwaad doen, als u zich inspant voor het goede? Maar als dat toch zou gebeuren, bent u bevoorrecht. Daarom moet u zich niet door dreigementen laten afschrikken of in verwarring laten brengen. Vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe. Hij is onze Here. Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, als daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk en met het nodige respect. Houd altijd een zuiver geweten. Dan zullen de mensen die kwaad van u spreken en u beledigen, vol schaamte moeten bekennen dat zij ongelijk hebben gehad. Het is beter goed te doen en ervoor te lijden als God dat wil, dan kwaad te doen.

1 Pet. 3:18-20
DOOD VAN CHRISTUS WAS AFDOENDE. Christus heeft ook geleden. Hij is eenmaal voor onze zonden gestorven, als een onschuldige voor de schuldigen. Hij heeft dat gedaan om ons bij God terug te brengen. Maar hoewel Zijn lichaam gestorven is, is het door de Geest weer levend gemaakt. Zo kon Hij naar de geesten in de gevangenis gaan om hun bekend te maken wat Hij heeft gedaan. Dat betreft hen, die in de tijd van Noach weigerden te luisteren, hoewel God geduldig op hen wachtte, terwijl Noach de ark bouwde. Toen werden acht mensen gered, terwijl de anderen verdronken. Die acht mensen werden gered ondanks al het water.

1 Pet. 3:21,22
BETEKENIS VAN DOOP. Als contrast daarmee wordt u dan ook gered door de doop. De doop betekent niet dat het vuil van uw lichaam wordt afgewassen, maar het is een gebed tot God om een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Christus is naar de hemel gegaan en troont nu naast God op de hoogste ereplaats in de hemel. Alle engelen, heersers en machthebbers zijn aan Hem onderworpen.

1 Pet. 4:1-6
LIJDEN ZONDER ZONDE. Omdat Christus voor ons geleden heeft en gestorven is, moeten wij ons wapenen met dezelfde innerlijke overtuiging als Hij. Omdat Hij heeft geleden, heeft de zonde zijn macht over ons verloren. Daarom moet u voor de rest van uw leven niet meer aan de slechte verlangens van de zonde toegeven, maar de wil van God doen. Er is genoeg tijd verknoeid met wat de ongelovigen fijn vinden: Losbandigheid en verkeerde begeerten, drinkfestijnen, eetgelagen en onzedelijke feesten voor afgoden. Uw vroegere vrienden zullen het natuurlijk raar vinden als u niet meer meedoet met hun uitspattingen. Zij zullen u uitmaken voor alles wat lelijk is. Maar zij zullen zich moeten verantwoorden voor de grote rechter, Die over de levenden en de doden oordeelt. Het goede nieuws is ook gebracht aan mensen die nu reeds gestorven zijn. Hun lichaam werd veroordeeld zoals dat van alle mensen, maar hun geest kreeg het leven van God.

1 Pet. 4:7-11
BROEDERLIEFDE. Alles loopt op zijn einde. Wees daarom kalm en nuchter, anders kunt u niet bidden. En bovenal moet u elkaar blijven liefhebben; de liefde bedekt immers heel veel zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen. Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. Wie in de gemeente spreekt, moet dat doen alsof God door hem spreekt. Wie praktisch werk doet, moet dat doen door de kracht die God geeft. Als dat het geval is, zal God geëerd worden door Jezus Christus. Voor Hem is alle eer en macht, voor altijd en eeuwig! Amen.

1 Pet. 4:12-19
LIJDEN ALS CHRISTENEN. Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen. Eigenlijk moet u blij zijn zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt; want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig Hij is, zult u een geweldige blijdschap met Hem delen. Wees blij als u uitgescholden wordt omdat u bij Jezus hoort. Want als dat gebeurt, is dat het bewijs dat de heerlijkheid van de Geest van God op u rust. Maar laat niemand moeten lijden omdat hij een moord, een diefstal of een andere misdaad heeft begaan of omdat hij een bemoeial is. Als u moet lijden omdat u christen bent, hoeft u zich niet te schamen, maar u kunt God ervoor prijzen dat u de naam van Christus draagt. De tijd van Gods oordeel is gekomen en het begint bij de christenen. Als wij door Hem geoordeeld worden, wat een verschrikkelijk lot staat dan de mensen te wachten die het goede nieuws van God niet wilden aannemen!

  Als de rechtvaardigen maar nauwelijks worden gered,
  welke kans maken dan de mensen die zich niets van God aantrekken
  en er maar op los leven?

Als u dus lijdt omdat u doet wat God van u vraagt, moet u zich toevertrouwen aan Hem, Die uw Schepper is, en niet ophouden goed te doen.

1 Pet. 5:1-4
VERANTWOORDELIJKHEID VAN OUDSTEN. Op grond van de verantwoordelijkheid, die ik ook als voorganger heb, doe ik een beroep op de andere voorgangers. Ik heb Christus aan het kruis zien sterven en als Hij terugkomt, zal ik deelhebben aan Zijn heerlijkheid. Wat ik u dringend wil vragen, is dit: Wees goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat u graag wilt doen wat God van u vraagt. Doe het ook niet om er beter van te worden, maar omdat u daartoe bereid bent. Probeer niet de baas te spelen over mensen die u zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor hen. Dan zal de Opperherder u voor altijd laten delen in Zijn heerlijkheid en eer.

1 Pet. 5:5-7
RESPECT EN NEDERIGHEID. Jonge mensen, doe wat de voorgangers zeggen. U moet in de omgang met elkaar nederig zijn, want

  God is tegen trotse mensen.
  Maar als u nederig bent, zal Hij u genade geven.

Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.

1 Pet. 5:8-11
AANSPORINGEN VOOR VERVOLGINGEN. Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken.
Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zó sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen. Voor Hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. Amen!

Afsluitende gedachten

1 Pet. 5:12-14
ZEGENING. Silvanus, die voor zover ik weet een trouw christen is, heeft deze korte brief voor mij geschreven. Ik heb u ermee willen bemoedigen, zodat u nooit zult twijfelen aan de ware genade van God, zoals ik die hierboven heb beschreven. Blijf daar dus bij.

De gemeente in Babylon en mijn zoon Markus groeten u.
Groet elkaar met een welgemeende omhelzing, zoals het christenen past. Ik wens alle mensen die Christus toebehoren, vrede toe.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- decemberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen