24 mei


Mensen en relaties

Ouders en kinderen

Spr. 1:8,9
Mijn zoon, luister naar de wijze lessen van je vader.
Zoek je houvast in wat je moeder je geleerd heeft.
Dat zal je in het leven verder helpen.

10:1
De spreuken van Salomo.

Een verstandige zoon is een genoegen voor zijn ouders,
maar een dwaze zoon doet hun verdriet.

11:29
Wie zijn huishouden niet in de hand houdt, zal arm worden.
Hij wordt afhankelijk van degene, die zijn huishouden wel goed voor elkaar heeft.

15:20
Een vader is blij met een verstandige zoon,
maar een dwaas laat zijn moeder maar praten.

17:2
Een verstandige knecht heeft zeggenschap over een onverstandige zoon
en wordt beloond met een deel van de erfenis.

17:6
Het sieraad van oude mensen zijn hun kinderen
en het sieraad van de kinderen zijn hun ouders.

17:21
Wie een zot verwekt, zal dat berouwen
en er is weinig vreugde weggelegd voor de vader van een dwaas.

17:25
Een onverstandige zoon doet zijn vader verdriet;
hij is een bitter verdriet voor haar, die hem ter wereld bracht.

19:26
Wie zijn eigen vader ten gronde richt of zijn moeder verjaagt,
maakt zichzelf en zijn ouders te schande.

20:20
Wie zijn ouders vervloekt, zal alles verliezen
en achterblijven in een inktzwarte duisternis, zonder enig lichtpunt.

23:22-25
Luister naar je vader, die je heeft verwekt;
en kijk niet op je moeder neer, wanneer zij oud geworden is.
Maak je de waarheid eigen tot elke prijs en houd haar (koste wat het kost) vast.
Hetzelfde geldt voor wijsheid, onderwijzing en verstand.
Een rechtvaardige zoon doet zijn vader enorm veel plezier;
wie een wijze zoon krijgt, mag blij en dankbaar zijn.
Maak je vader blij; en ook je moeder,
die jou ter wereld bracht.

28:24
Wie zijn ouders berooft en zegt: "Daar is niets verkeerds aan",
is slecht en staat gelijk aan een misdadiger.

Ouderen

Spr. 16:31
Grijze haren zijn het sieraad van hen,
die de goede weg bewandelen.

20:29
Het sieraad van de jeugd is kracht,
dat van de ouderen het grijze haar.

Vrouwen en echtgenotes

Spr. 11:22
Een mooie vrouw, die haar verstand niet gebruikt,
lijkt op een gouden ring in de neus van een varken.

12:4
Een goede vrouw is een aanwinst voor haar man;
maar een vrouw die zich onverstandig gedraagt,
maakt het leven van haar man kapot.

14:1
Iedere verstandige vrouw zorgt goed voor haar huishouden en gezin,
terwijl dwaze vrouwen dat met eigen handen afbreken.

18:22
Vindt u een goede vrouw, dan hebt u het goed getroffen;
beschouw haar als een geschenk van de HERE.

19:13,14
Een dwaze zoon is een ramp voor zijn vader
en het gekijf van een vrouw is een aanhoudende kwelling.

Huis en goederen zijn een erfenis van de ouders,
maar een verstandige vrouw is een gave van de HERE.

21:9, 25:24
Het is beter op een hoek van het platte dak te wonen,
dan in één huis met een ruziezoekende vrouw.

21:19
Het is beter in de woestijn te wonen
dan bij een ruziënde en kijvende vrouw.

27:15,16
Een lekkend dak bij zware regen
is net zo erg als een ruziënde vrouw.

Zij is net zo ongrijpbaar als de wind,
netzomin te verbergen als de geurige olie, die u op uw rechterhand strijkt.

Koningen en bestuurders

Spr. 14:28
Een groot volk geeft een koning aanzien,
maar een tekort aan onderdanen leidt tot zijn ondergang.

14:35
Een verstandige dienaar wordt door de koning goed behandeld;
maar als een dienaar zich slecht gedraagt,
zal hij de woede van de koning oproepen.

16:10
De koning is scherpzinnig
en zijn vonnissen zijn goed.

16:12-15
Koningen moeten een afkeer hebben van goddeloosheid,
want alleen oprechtheid is een goede basis voor de troon.

Koningen moeten gerechtigheid liefhebben;
zij houden van mensen die rechtvaardig zijn.

De woede van de koning leidt tot de dood,
wie wijs is, weet die woede te stillen.

De vriendelijkheid van de koning geeft leven,
zijn gunst is als een langverwachte regen.

17:7
Zoals goede woorden niet passen bij een dwaas,
past ook de leugen niet bij een prins.

17:11
Een onhandelbaar mens koestert kwade plannen,
daarom stort God hem in het verderf.

19:12
De woede van een koning lijkt op het brullen van een jonge leeuw;
maar is die koning iemand goedgezind, dan is hij mild als zachte dauw.

20:2
De woede van een koning jaagt de mensen evenveel schrik aan
als het gebrul van een jonge leeuw;
wie de strijd aanbindt met de koning, speelt met zijn leven.

20:8
Een koning, die vanaf zijn troon rechtspreekt, ruimt kwaad en slechtheid uit de weg;
ze verdwijnen als sneeuw voor zijn ogen.

20:26
Een verstandige koning ontdoet zich van goddelozen
en straft hen zwaar.

20:28
Goedheid en liefde voor de waarheid zijn van levensbelang voor de koning;
op die goedheid steunt zijn troon.

21:1
Het hart van de koning ligt in de hand van de HERE;
als een waterloop kan het naar alle kanten worden gebogen,
zodat de koning precies doet wat de HERE wil.

22:11
De koning is een vriend van de man met een oprecht hart,
die oprechte gedachten tot uitdrukking brengt.

23:1-3
Wanneer u bij een hooggeplaatste aan tafel zit,
let dan op wat u wordt voorgezet.
Beheers u als u een liefhebber van lekker eten bent;
laat u niet het hoofd op hol brengen door dat heerlijke eten,
want weelde is maar al te verlokkelijk.

24:21,22
Koester ontzag voor de HERE en voor de koning, mijn zoon,
sluit je niet aan bij rebellen en opstandelingen.
Want zij zullen onverwacht vernietigd worden
en wie weet welke straf hun wacht?

25:2-7
God ontleent eer aan zaken die Hij verborgen houdt,
maar koningen ontlenen eer aan het doorgronden van een zaak.

De hoogte van de hemel, de diepte van de aarde
en de beweegredenen van koningen zijn voor velen ondoorgrondelijk.

Haal het schuim van het zilver af,
dan blijft de goede grondstof voor de smelter over.

Verwijder de goddeloze uit het bijzijn van de koning,
dan zal zijn troon steunen op gerechtigheid.

Doe u voor de koning niet beter voor dan u bent,
doe niet net alsof u ook een vooraanstaand man bent.

Want het is beter dat men tegen u zegt: "Kom hier naar boven",
dan dat men u vernedert waar iedereen bij is.

28:2,3
Als de inwoners van een land veel zondigen,
volgen de koningen elkaar in snel tempo op;
maar verstandige en wijze onderdanen maken lange regeerperioden mogelijk.

Een arme man, die andere armen onderdrukt,
lijkt op een verwoestende slagregen, die alle gewassen op het veld neerslaat.

28:15,16
Een goddeloze leider van een arm volk
gaat tekeer als een brullende leeuw en een grommende beer.

Een onverstandige koning bezorgt zijn onderdanen veel onderdrukking;
maar wie niet alles opoffert aan geldelijk gewin, wordt oud.

29:4
Een koning houdt zijn land gezond door rechtvaardig te regeren;
maar een corrupte koning leidt zijn land naar de ondergang.

29:12
Een leider, die naar leugens luistert,
heeft goddeloze dienaars.

29:14
Een koning, die de rechten van de arme serieus neemt,
is zeker van zijn macht.

Boodschappers

Spr. 13:17
Een onbetrouwbare bode zal het slecht vergaan,
maar een trouw gezant is een zegen.

25:13
Een trouwe gezant is voor zijn zender
als een koele drank voor de oogsters,
want zijn boodschap doet zijn heer goed.

Metgezellen

Spr. 12:26
Een rechtvaardige is beter dan zijn naaste,
maar de goddeloze heeft geen inzicht en komt op een dwaalweg.

13:20
Wie met verstandige mensen omgaat, wordt verstandig;
wie met slechte mensen omgaat, komt op het verkeerde pad.

14:7
Laat een zot links liggen,
want van hem zijn geen verstandige woorden te verwachten.

17:17
Een echte vriend blijft altijd een vriend
en in de tegenspoed blijkt de ware vriendschap.

18:24
Iemand, die vrienden heeft, moet hen als vrienden behandelen,
want een vriend is soms beter dan een broeder.

24:1,2
Maak je niet kwaad over de boosdoeners
en houd je afzijdig van hen;
in hun hart huist verwoesting
en hun woorden klinken onheilspellend.

27:8-10
Zoals een uit het nest gevallen vogel rondzwerft,
zo doolt een man rond, die zijn vaderstad verliet.

Geurige olie maakt het hart blij,
net zoals de goede raad die de ene vriend de andere geeft.

Verlaat uw vriend en die van uw vader niet,
maar wendt u in tijden van tegenspoed niet tot uw broeder.
Want een goede buurman is beter dan een ver familielid.

29:24
Wie met een dief de buit deelt, schaadt zichzelf;
hetzelfde geldt voor iemand die een vloek hoort en daar niets van zegt.

Diverse aandachtspunten

Voorzichtigheid

Spr. 16:17
De oprechte mens moet een weg volgen waarop geen kwaad ligt;
wie goed uitkijkt waar hij gaat, beschermt zijn leven.

22:3, 27:12
Een bedachtzaam en verstandig mens ziet het dreigende gevaar en verbergt zich;
maar onverstandigen blijven gewoon doorgaan en worden dus gestraft.

22:5
Mensen die God de rug toekeren, vinden struikelblokken op hun weg;
wie bij God blijft, ontloopt dat alles.

Reputatie

Spr. 22:1
Een goede reputatie is belangrijker dan grote rijkdom,
goed bekend staan is belangrijker dan zilver en goud.

25:9,10
Hebt u een geschil met uw naaste, probeer dat dan eerst onderling bij te leggen
en maak niet openbaar wat hij liever voor zich wil houden;
Doet u dat wel, dan wijst men u met de vinger na.
Een smet, die niet snel wordt vergeten.

Moed

Spr. 3:25,26
Wees niet bang voor plotselinge schrik,
laat je niet van de wijs brengen door de ondergang van de goddelozen.
Want de HERE zal een betrouwbaar helper blijken te zijn.
Hij zal niet toestaan dat je iets overkomt.

14:32
De goddeloze wordt het slachtoffer van zijn eigen kwaad,
maar de rechtvaardige gaat zelfs vol vertrouwen de dood in.

22:13
De luiaard verzint allerlei uitvluchten. "Ik kan niet gaan werken", zegt hij,
"er loopt een leeuw buiten. Dat is mij te gevaarlijk."

24:10
Ga je door de knieën wanneer het erop aan komt,
dan blijkt je kracht tekort te schieten.

26:13
De luiaard gebruikt alle mogelijke uitvluchten;
desnoods beweert hij dat een gevaarlijke leeuw op straat loopt.

28:1
Goddelozen vluchten, ook als ze niet worden achtervolgd;
maar iedere rechtvaardige heeft de moed van een jonge leeuw.

Hoop

Spr. 13:12
Lang moeten uitzien naar iets moois maakt het hart bedroefd,
maar wordt een wens vervuld, dan is dat heerlijk.

13:19
Een wens die vervuld wordt, is iets heerlijks,
maar de zot verafschuwt het idee dat hij het kwade moet nalaten.

23:17,18
Wind je niet op over zondaren;
leef voortdurend in eerbiedig ontzag voor de HERE.
Want je kunt er zeker van zijn dat je een beloning wacht;
je komt niet bedrogen uit als je op God vertrouwt.

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- meiMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen