Zelfstudie - de chronologische Bijbel

30 november - Wat zijn de onderwerpen van de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs? Met welke problemen hadden de Chistenen in de heidense stad Corinthe te kampen?

1 december - In het vervolg van de brief aan de Corinthiërs bespreekt Paulus allerlei aspecten van menselijke relaties: immoraliteit, het huwelijk en het vrijgezellenbestaan, wederzijdse onderwerping en rolverdelingen. Lees hier meer.

2 december - In deze derde lezing van de brief aan de Corinthiërs ligt de nadruk op eenheid, bijeenkomsten in de kerk en geestelijke gaven. Ontdek hier de details.

3 december - Paulus sluit de brief aan de Corinthiërs af met een betoog over de centrale rol van de wederopstanding van Jezus. Wat is het belang hiervan voor onze toekomst?

28 november - Rond 51 na Christus schrijft Paulus zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen om hen te sterken en om hen te bemoedigen in het vooruitzicht van vervolgingen. Ontdek hier meer.

17 december - In zijn eerste brief aan Timotheüs schrijft Paulus over zaken als de organisatie van de gemeente en het gedrag binnen de gemeente. Ontdek hier de details!

4 december - Na een indicent met Demetrius en andere ambachtslieden in Efeze reist Paulus nar Macedonië, waar hij de tweede brief aan de Corinthiërs schrijft. Lees hier de inhoud van deze brief.

5 december - Het tweede deel van deze tweede brief aan de Corinthiërs bestaat uit een verdediging van Paulus' apostelschap. Waarom moest Paulus zich zo krachtig verdedigen?

29 november - Het lijkt erop dat de eerste brief van Paulus tot een misverstand heeft geleid onder de Thessalonicenzen over de wederkomst van Christus. Hoe helpt Paulus dit misverstand met een tweede brief uit de wereld?

19 december - Waar gaat de tweede brief aan Timotheüs over? Lees hier meer over deze pastorale aanwijzingen van Paulus voor Timotheüs.

5 januari - God roept Abraham op om zijn geboorteland te verlaten en op weg te gaan naar een land dat hij nog nooit heeft gezien. Is dit een voorbeeld voor ons geloof?

9 januari - God riep Abraham om zijn zoon Isaäk te offeren. Welke redenen had God daarvoor en hoe werd Abrahams gehoorzaamheid beloond?

12 april - Lees hier de details over het leven van Absalom, de zoon van koning David, en waarom hij tegen zijn vader in opstand kwam.

13 april - Hoe reageerde de opstandige Absalom op de vergeving van zijn vader, koning David? Lees hier alles over de samenzwering die hierop volgde.

5 juni - Twee van de meest boosaardige mensen die ooit geleefd hebben, blijken ook nog eens met elkaar getrouwd te zijn: koning Achab van Israël en zijn vrouw Izébel. Welke les kunnen we uit hun voorbeeld trekken?

1 januari - Lees hier over de schepping van het universum en van de mens, over Adam en Eva en over de zondeval van de mens.

25 mei - Een aantal van de spreuken en andere wijze gezegden zijn niet door Salomo geschreven. Wat zijn bijvoorbeeld de spreuken van Agur en koning Lemuël?

5 maart - Ontdek in dit artikel de algemene Bijbelse principes van eerlijkheid en bescherming, zoals we deze in alle moderne wetten aantreffen.

11 februari - Wie was koning Balak en waarom wilde hij dat de spiritst, of tovenaar, Bileam vloeken over Israël zou uitspreken?

Ballingschap en terugkeer van Gods volk - Lees in de maand september de profetieën en de psalmen die geschreven zijn voor het volk in ballingschap. Lees over het herstel van het volk en het boek Job.

7 augustus - God gebiedt Jeremia om zijn woorden op een boekrol te schrijven. Wie was Baruch en wat was zijn rol bij het schrijven van die boekrol?

28 juni - De waarschuwing van de profeten dat Israël door de Assyriërs in gevangenschap zou worden afgevoerd begint nu bewaarheid te worden. Lees hier over het vroege begin van Israëls ballingschap.

28 februari - Welke wetten werden door Mozes aan Israël gegeven over misdaden als moord, ontvoering, geweldpleging en diefstal? Lees het hier.

10 september - Een van Jobs vrienden, Bildad, beweert dat Jobs problemen een gevolg zijn van zonden, van hem of van zijn kinderen. Is dat waar? Hoe kom je dan weer uit de problemen?

20 december - Waarover gaan de brief van Jakobus en de brief van Judas? Maakt het wat uit dat deze twee kerkleiders broers van Jezus waren?

14 december - Gedurende zijn huisarrest in Rome schrijft Paulus de Gevangenisbrieven. Eén van deze brieven is de brief aan de Colossenzen. Waar ging deze brief over? Ontdek het hier.

29 juli - De preken van Jeremia leiden eindelijk tot een reactie, maar het is een gewelddadige reactie. De mannen van zijn eigen stad beramen een complot tegen Jeremia!

8 augustus - Wie was de profeet Daniël en waarom weigerde hij voedsel en drank te nuttigen van Nebukadnezars koninklijke tafel in Babylon?

24 september - Daniël ontvangt een wonderbaarlijk visioen van God in het jaar waarin de fundering van de tempel wordt gelegd en het herstel werkelijk op gang is gekomen. Wat vertelt dit visioen ons over de toekomst?

20 september - Tijdens de heerschappij van Belsazar heeft Daniël twee wonderbaarlijke dromen, of apocalyptische visioenen. Waar gaan deze over en wat betekenen zij?

4 september - Waarom worden Sadrach, Mesach en Abednego door koning Nebukadnezar gestraft? Hoe redt God hen uit de brandende oven?

4 april - David heeft opnieuw de gelegenheid om Saul te doden, maar weer spaart hij zijn leven. Saul lijkt tot inkeer te komen, maar toch besluit David naar het gebied van de Filistijnen te vertrekken.

10 april - Hoe is het mogelijk dat David 'een man naar Gods hart' werd genoemd, ondanks zijn grote zonden, zoals zijn overspel met Bathseba?

31 maart - Saul zal zijn koningschap aan David verliezen, maar eerst vindt de tweestrijd tussen David en Goliath plaats. Wat gebeurde er op dat strijdperk?

8 april - Wanneer David de ark van God naar Jeruzalem terugbrengt, wordt hij door zijn vrouw Michal met minachting onthaald. Waarom?

3 april - Koning Saul blijft David achtervolgen en vindt hem eindelijk in Engedi. David heeft daar de gelegenheid om Saul te doden, maar hij spaart zijn leven. Lees hier waarom.

2 april - David vlucht voor de boze en jaloerse koning Saul en gaat, geloof het of niet, naar het land van de Filistijnen. Hoe loopt dit af?

15 april - Na Absalom in een grote militaire veldslag te hebben verslagen, neemt David in Jeruzalem weer als koning plaats op de troon. Ontdek hier de details.

6 april - Nadat David tot koning wordt uitgeroepen, neemt hij Jeruzalem in en brengt hij de ark van God naar de stad terug. Hoe werden Davids inspanningen door God beloond?

11 april - Wie waren die helden die bekend stonden als de dappere mannen van koning David die hem hielpen bij zijn militaire overwinningen?

14 april - Absaloms machtige complot tegen zijn vader, koning David, leidt uiteindelijk tot een grote militaire veldslag. Wie komt als overwinnaar uit de strijd?

15 maart - Jozua houdt enkele toespraken om Israël te wijzen op de noodzaak van Israëls blijvende geestelijke toewijding aan God. Lees hier wat hij te zeggen heeft.

16 oktober - Wat zijn de apocriefen? Wanneer werden deze geschreven en waarin worden deze niet door alle gelovigen als Schriftteksten aanvaard?

7 april - David brengt de ark van God terug naar Jeruzalem en wordt een gevreesd man. Zijn dankbaarheid drukt hij uit in een bijzonder bevrijdingslied. Lees het hier.

3 januari - Ontdek hier waarom God in de dagen van Noach de aarde overspoelde met een zondvloed. Waarom en hoe gebeurde dit?

11 december - Waarom werd Paulus na zijn terugkeer naar Jeruzalem gearresteerd en aangevallen? En waarom werd hij door de Romeinen in beschermende hechtenis genomen?

27 oktober - In deze Bijbellezing over het vervolg van de bediening van Jezus lezen we hoe Johannes de Doper om een laatste bevestiging vraagt van Jezus' identiteit als de Messias. Lees hier de details.

28 oktober - Wat was de oorzaak van Jezus' scherpe terechtwijzing van de Farizeeërs? Had dit te maken met de uitzonderlijke macht die Jezus had getoond?

23 november - Wie is Saulus en hoe kwam hij tot bekering? Hoe is het mogelijk dat een dergelijk vijand van God getransformeerd kan worden tot een van de bekendste en meest gelezen apostelen (Paulus)?

23 augustus - God gebiedt Jeremia om Zijn beloften over het herstel en genezing op te schrijven, zodat alle mensen zullen weten dat er geen toeval in het spel is. Ontdek hier de details.

26 oktober - Wat is de bergrede? Leer in deze Bijbellezing meer over deze verzameling lessen van Jezus, die de lezer naar de kern van de boodschap over het koninkrijk van God voert.

21 september - Koning Belsazar ziet hoe een hand een onleesbare tekst op de muur schrijft. Waarom gebeurt dit en wat is de inhoud van de boodschap? Alleen Daniël kan de boodschap interpreteren.

1 februari - Lees hier alles over de bouw van de tabernakel, Israëls tocht door de woestijn en de wetten die God via Mozes aan Israël gaf.

13 mei - Koning Salomo's bekendste verrichting is wellicht de bouw van de magnifieke tempel in Jeruzalem. Ontdek hier de prachtige details.

15 december - Wat is de universele boodschap van de brief aan de Efeziërs? Wat kunnen we hieruit leren over Gods eeuwige plan en de relatie tussen Christus en de kerk?

16 december - Lees hier de brief van Paulus aan de Filippenzen. Wat kunnen wij in het heden leren van het nederige, maar rotsvaste voorbeeld van Christus Zelf?

26 november - Waarom schreef Paulus de brief aan de Galaten? Wat was het thema van de conferentie in Jeruzalem, dat in deze brief lijkt terug te keren?

23 december - De brief aan de Hebreeën geeft een geweldige verdediging van het Christelijke geloof, waarin diep uit de Joodse achtergrond wordt geput. Wat heeft Jezus te maken met profeten, engelen, Mozes, Jozua, het Levitische priesterschap, het verbond en de offergaven?

24 december - Wat is het verband tussen Jezus en de hogepriester die Melchizédek genoemd werd en aan wie Abraham een offerande gegeven had? Ontdek het in dit tweede deel van de brief aan de Hebreeën.

25 december - De brief aan de Hebreeën geeft een lijst van mensen die God trouw zijn geweest als voorbeelden van standvastigheid en doorzettingsvermogen. Wat betekenen die voorbeelden voor ons?

6 december - Tijdens een kort verblijf in Corinthe, ergens rond 56-58 na Christus, schrijft Paulus een brief aan de gelovige Romeinen. Wat is het belang van deze brief?

7 december - Paulus vervolgt de brief aan de Romeinen af met gevarieerd, praktijkgericht onderwijs dat noodzakelijkerwijs voortkomt uit dat evangelie. Ontdek hier hoe je vrij kunt zijn Gods oordeel, de zonde, de wet en zelfs de dood!

8 december - Paulus bespreekt in de brief aan de Romeinen een uniek probleem van de Joden. Wat is dat en wat betekent dat voor jou en mij?

9 december - Wat betekent de brief aan de Romeinen in praktisch opzicht voor de gelovigen van vandaag? Ontdek hier het verband tussen theologie en praktijk!

18 december - Titus heeft in zijn werk voor de Heer kennelijk te maken met een groot aantal uitdagingen. Welke zijn dat en wat schrijft Paulus daarop in zijn brief aan Titus?

26 december - De eerste brief van Johannes bespreekt enkele serieuze uitdagingen voor de kerk in de eerste eeuw, zowel binnen als buiten de kerk. Waar gaan de andere twee brieven van Johannes over?

23 oktober - Leer in de volgende Bijbellezing meer over de tijd waarin Jezus Zijn eerste wonderen verricht, beginnend op de bruiloft in Kana. Wat zeggen de gebeurtenissen in deze periode over de boodschap van Jezus aan Joden en niet-Joden?

10 juli - Tijdens zijn laatste dagen bidt koning Hizkia voor een langer leven en dat gebed wordt verhoord. Waarom laat God hem nog 15 jaar langer leven?

9 maart - Lees hier de details over de laatste dagen van het leven van Mozes. Eindelijk krijgt hij 'het land dat overvloeit van melk en honing' te zien, maar hij zal het niet binnengaan.

5 april - Angst voor het naderende Filistijnse leger zet Saul er eindelijk toe aan om de Heer te raadplegen. Wanneer God weigert te antwoorden, graaft Saul zich nog dieper in de problemen.

21 december - Ontdek hier alles over de eerste brief van Petrus, de apostel. Waarom is lijden het hoofdthema van deze brief?

6 augustus - Nadat de Egyptische farao Necho grondig verslagen wordt, wordt een groot aantal mensen uit Juda als gevangenen naar Babylon afgevoerd. Ontdek hier hoe dit gebeurde.

25 november - Lees hier alles over de eerste zendingsreis van Paulus. Wie begeleidde hem op deze reis door het Middellandse Zeegebied?

De epistelen en de toekomst* - De lezingen van de maand december beslaan de epistelen, of brieven, van de apostelen en het boek Openbaringen over het laatste oordeel en de eeuwigheid die zal volgen.

20 oktober - Ontdek hier meer over de maagdelijke geboorte van Jezus. Hoe was dit mogelijk en wat betekent deze wonderbaarlijke gebeurtenis?

29 oktober - Waarom sprak Jezus in gelijkenissen? In welk opzicht was dit een vervulling van oude profetieën? Vind hier de antwoorden.

19 oktober - Het verslag van Matteüs begint met een genealogie die de afkomst van Jezus terugleidt naar Zijn voorouder Abraham via de koninklijke familielijn van koning David. Waarom is de stamboom van Jezus belangrijk?

20 juli - Jesaja beschrijft de toekomstige glorie van Sion. Ontdek in de Bijbellezing van vandaag hoe prachtig Gods beloften zijn!

5 november - Waarom wordt Jezus de Goede Herder genoemd? Wat betekent dat? Bewijzen Zijn onderricht en wonderbaarlijke daden Hij de Messias is?

21 november - De gemeenschap en het broederschap van de vroege kerk blijven steeds meer nieuwe gelovigen trekken. Lees hier meer over deze groei en de reacties van de Joodse leiders.

10 augustus - In 597 voor Christus vindt de grote deportatie vanuit Juda plaats. Lees hier hoe ook de profeet Ezechiël naar Babylonië wordt afgevoerd.

20 november - Na de Evangelieverslagen concentreert de Schrift zich op de handelingen van de apostelen en anderen om het goede nieuws van Jezus over de hele wereld te verspreiden. Lees hier alle details.

29 maart - Saul bewijst als eerste koning van Israël een moedig leider te zijn, maar het is duidelijk dat ook hij slechts menselijk en dus feilbaar is. Ontdek hier de details.

4 juli - Koning Hizkia voert de meest uitgebreide religieuze hervormingen doorvoeren sinds de dagen van Josafat. Is er dan toch nog hoop voor Juda?

12 oktober - Aan het einde van zijn ambtsperiode keert Nehemia terug naar Artaxerxes. Wat hij bij zijn terugkeer in Jeruzalem aantreft, zet hem aan tot het doorvoeren van religieuze hervormingen. Lees hier de details.

16 november - Jezus leidt Zijn discipelen naar een olijfgaard die bekendstaat als Gethsemané, op de Olijfberg, even ten oosten van Jeruzalem. Lees hier hoe Jezus in deze hof door Judas wordt verraden.

18 november - Waarom is de kruisiging van Jezus zo belangrijk? En door welke wonderbaarlijke gebeurtenissen werd het belang van deze gebeurtenis onderstreept? Lees hier verder.

5 juli - Jesaja verwoordt in deze Bijbellezing zijn visoenen over de komst van de Messias en de uiteindelijke triomf van goed over kwaad. Hoe zal dat plaatsvinden?

15 november - In het boek Johannes wordt de laatste rede van Jezus vastgelegd. Hierin legt Jezus uit waarom het noodzakelijk is dat Hij weggaat. Leer meer in dit artikel.

9 november - Wat gebeurt er op de laatste rondreis van Jezus tijdens de laatste dagen van Zijn leven en Zijn bediening? Ontdek het hier.

22 september - Lees hier het beroemde verhaal over Daniël in de leeuwenkuil. Hoe kwam Daniël in die kuil terecht en hoe werd hij door God beschermd?

4 februari - Waarom werd de stam van de Levieten uitgekozen om dienst te doen in de tabernakel? Was het karwei te zwaar voor Aäron en zijn zonen?

12 februari - De Midianieten bedachten een geslepen plan om Israël te verleiden en ten val te brengen. Slaagden zij daarin?

18 augustus - God gebruikt drie allegorieën om Juda's naderende vernietiging te voorspellen. Lees hier hoe het volk door Ezechiël wordt afgeschilderd.

10 februari - Het laatste jaar van de omzwervingen van Israël in de woestijn wordt in de Bijbel beschreven. Welke belangrijke gebeurtenissen vonden er plaats?

27 december - Wat is de openbaring aan Johannes? Wat is de boodschap van Jezus aan de zeven gemeenten in Klein-Azië?

28 december - Wie is 'de Leeuw uit de stam Juda' en 'Het Lam' en welke rol speelt Hij in het visioen van Johannes in het boek Openbaring?

29 december - Wat zijn de bazuinen die volgens het boek Openbaring geblazen zullen worden? Wat is de overeenkomst met de tien plagen waardoor Egypte werd getroffen in de tijd van Mozes?

30 december - Hoe zijn de boodschappen van de drie engelen in het boek Openbaring te vergelijken met de brieven van het Nieuwe Testament?

31 december - Johannes beschrijft hij in het boek Openbaring de bruiloft van Jezus, het Lam, en Zijn bruid, de kerk. Waarom is dit een reden voor hoop op de toekomst?

3 augustus - Ontdek hier alles over de val van Assyrië en de opkomst van Babylon, een macht die onder Nabopolassar het hoogste gezag over de wereld zal hebben.

25 oktober - De Bijbellezing van vandaag bespreekt de opkomst van oppositie tegen Jezus en Zijn onderricht. Waarom vonden er confrontaties plaats tussen Jezus en de godsdienstleraren en de Farizeeërs?

17 oktober - Wat gebeurde er in de periode tussen de Testamenten? Ontdek hier meer over de periode van Alexander de Grote, Julius Caesar en andere bekende namen en hoe het wereldtoneel werd voorbereid op de komst van de Messias, Jezus Christus.

23 januari - Het beroemde verhaal over Mozes en de tien plagen die Egypte treffen. Wat was eigenlijk het doel van deze plagen en wat zeggen deze over God en de mens?

24 januari - De strijd tussen God en de Farao van Egypte is een voorbeeld van de opstandige natuur van alle mensen tegen God. Had Farao een keuze?

1 augustus - Herhaaldelijk heeft God Zijn relatie met de mens vergeleken met de relatie tussen een pottenbakker en zijn klei. Wat betekent dat eigenlijk?

18 juli - Op prachtige wijze beschrijft Jesaja hoe zeker en wonderbaarlijk het herstel van Israël zal zijn. Wat betekent dit voor ons en onze toekomst?

26 september - Wie was de profeet Haggaï? Waaruit bestond zijn prediking? Aan wie is de boodschap gericht en wat betekent dat voor de toekomst?

16 juni - God kiest een man genaamd Jona om een bijzondere oproep tot berouw over te brengen aan de heidense Assyriërs. Werd Jona echt opgeslokt door een grote vis?

15 augustus - Ezechiël is lid van de priesterlijke aristocratie, die tijdens de grote deportatie van 597 voor Christus werd afgevoerd. Wat is het bijzondere thema van zijn profetische boodschappen?

5 augustus - Hoe kan een rechtvaardige God toestaan dat er zo veel kwaad in de wereld bestaat? Lees de vragende profetie van Habakuk eens.

13 juni - De profeet Joël waarschuwt het geestelijk tweeslachtige Juda dat een onvolledige toewijding aan de ene ware God onvermijdelijk tot straf zal leiden. Ontdek hier de details.

22 juli - Terwijl Manasse hervormingen doorvoert in Juda, profeteert Nahum tegen Juda's aartsvijand, Ninevé, en voorspelt haar val. Wat is de historische context van deze gebeurtenissen?

9 juni - De geschiedenis van Gods wonderbaarlijke werken in de aangelegenheden van Israël en Juda vormt de context voor de profetie van Obadja. Wat zegt Obadja over Edom en wat betekent dat?

24 juli - Zefanja's missie en boodschap zijn hetzelfde als de boodschap en de missie van de profeten die hem voorgingen, maar het centrale thema van zijn profetieën is “de dag van de Heer”. Lees hier verder!

20 juni - Amos spreekt Israël toe in een tijd waarin grote militaire successen tot een ongekende welvaart hebben geleid. Deze gaat echter vergezeld van egoïsme, hebzucht en immoraliteit. Wat is zijn boodschap?

17 juni - In een poging om Israël te ontrukken aan haar geestelijke minnaars en haar de gevaren van haar ontrouw te tonen, roept God de profeet Hosea op om Zijn boodschap en waarschuwingen over te brengen. Dit artikel bevat de details.

23 juni - Jesaja profeteert regelmatig over de laatste dag van de Heer, maar blikt ook vooruit op de komst van de Messias en Redder. Lees hier de profetieën van Jesaja.

5 oktober - De problematiek van de periode na de voltooiing van de tempel is het onderwerp van de profetieën van Maleachi. Welke moeilijke vragen worden in dit boek beantwoord?

25 juni - Net als Amos brengen de profetieën van Micha een boodschap over zonde, verbanning, herstel en de komst van een Messias om de wereld te redden. Leer hier meer!

27 september - Precies twee maanden na Haggaï's laatste profetie wordt Zacharia een reeks van acht visioenen getoond, die vergelijkbaar zijn met de visioenen die Daniël zag. Ontdek meer over Zacharia's profetieën in deze Bijbellezing.

10 december - Na zijn derde zendingsreis besluit Paulus naar Jeruzalem te reizen, ook al verwacht hij daar mogelijk gevangengenomen en vervolgd te worden. Lees hier de details.

13 december - Paulus wordt naar Rome gezonden om zich op de keizer, Caesar, te beroepen. Waarom kende deze reis bijna een rampzalige afloop? Ontdek het hier!

7 februari - Het volk van Israël begint aan haar reis naar het Beloofde Land. Maar deze opmars blijkt verre van probleemloos te zijn.

26 januari - Film, fictie of werkelijkheid? Lees hier alles over de oversteek van Mozes over de Rode Zee en de ondergang van Farao.

De schepping - De geschiedenis van de schepping van het universum via de patriarchen tot de vervaardiging van het gouden kalf.

27 januari - Al snel na hun redding uit Egypte beginnen de Israëlieten in de Sinaï woestijn te mopperen. Kan God hen opnieuw redden?

8 februari - Wanneer Israël spionnen uitzend om het beloofde land Kanaän te verkennen, waaronder Jozua en Kaleb, blijken hun berichten niet positief te worden ontvangen.

16 mei - Salomo is behalve een wijs koning ook de schrijver van letterlijk duizenden spreuken. Ontdek hier hoe deze spreuken ons wijsheid kunnen schenken!

21 januari - Voordat hij sterft, zegent Jacob zijn zonen. Lees hier meer over deze vaders van de twaalf stammen van Israël.

29 januari - God geeft Mozes uitgebreide aanwijzingen voor het ontwerp en de bouw van een tabernakel waar de Israëlieten God kunnen aanbidden. Lees hier de details.

30 januari - De tabernakel is een weerspiegeling van Gods gevoelens voor de mens en van de enorme afstand tussen God en mens. Hoe kan die afstand overbrugd worden?

2 februari - Ontdek alle details over de tabernakel, de tent der samenkomst, en hoe deze werd opgedragen en opgezet.

28 september - In 516 voor Christus wordt de tempel voltooid. Ontdek hier hoe de voltooiing van de tempel een wonderbaarlijk getuigenis is van Gods trouw aan Zijn beloften.

6 november - Wat gebeurde er toen Jezus naar Jeruzalem ging voor het Feest van de Tempelwijding (Chanoeka)? Wat was de vermeende godslastering die de Joden in woede deed ontsteken?

28 januari - God benadert de Israëlieten om als Zijn bijzondere volk een verbond met Hem te sluiten. De Tien Geboden vormen de kern van dit verbond.

15 februari - Mozes staat op het punt om de macht aan Jozua over te dragen. In zijn laatste toespraken blikt hij terug op de geschiedenis van Israël.

4 januari - De toren van Babel en de verspreiding van de mensheid over de aarde. Leer hier hoe er uit een enkel stel voorouders verschillende bevolkingsgroepen konden ontstaan.

3 november - Wat is de transfiguratie van Jezus? Hoe is deze gedaanteverandering een aanwijzing voor het einde van de oude orde en de soevereiniteit van het koninkrijk van God in Jezus Christus?

10 november - De vijanden van Jezus zijn al bezig met het beramen van Zijn dood. Maar dit onheil zal Hem pas na Zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem treffen. Lees hier hoe dit plaatsvond.

22 december - De tweede brief van Petrus behandelt een probleem waar ook de profeet Maleachi al over schreef. Wat is dat probleem en wat is de krachtige les van deze brief?

27 november - Lees in deze Bijbellezing alles over de tweede zendingsreis van Paulus en over zijn ontmoeting met Timotheüs, die later zijn protegé zal worden.

25 januari - De uittocht, of exodus, uit Egypte was de verlossing van Gods volk uit hun gevangenschap in een heidens land. Een schaduw van toekomstige gebeurtenissen?

De val van Israël - Als gevolg van de afgodendienst die de Israëlieten beoefenen, komt hun koninkrijk uiteindelijk ten val. Lees hier alles over de waarschuwingen, de profetieën en de uitendelijke gebeurtenissen.

28 augustus - De val van Jeruzalem is aangebroken; het laatste hoofdstuk van het glorieuze tijdperk van Israël wordt afgesloten. Lees hier hoe de profeten van God in het gelijk werden gesteld.

De val van Juda - Na de val van Israël blijkt ook de val van het zuidelijke Juda onontkoombaar, ondanks de vele waarschuwingen van Gods profeten. Lees hier meer.

27 mei - Hoe vaak gaan mensen op het hoogtepunt van hun succes ten onder; en hoe groter de hoogte is, hoe dieper de val zal zijn! Wat gebeurde er met koning Salomo?

8 juli - Ondanks de profetische waarschuwingen van Jesaja wijst Israël God nog steeds af en dus komt Samaria na een beleg van drie jaar ten val. Lees hier verder.

19 april - Ben jij ooit vervolgd vanwege jouw rechtschapenheid of voel jij je verraden of eenzaam in deze vijandige wereld? Lees deze psalmen van de verontruste ziel dan eens!

20 april - Bid jij wel eens dat rechtvaardigheid mag zegevieren en dat God jou zal redden van het onrecht dat jou wordt aangedaan? Lees deze bemoedigende psalmen van de verontruste ziel dan eens.

21 april - Schreeuw jij het soms uit tot de Heer dat Hij je niet in de steek zal laten in moeilijke tijden? Lees eens wat koning David hierover schreef in zijn psalmen van de verontruste ziel.

22 april - God is onze enige kracht en Zijn liefde gaat elke andere liefde te boven. Waar vinden wij de zekerheid dat Hij onze schuilplaats zal zijn? Deze psalmen van de verontruste ziel zijn een goed startpunt!

23 april - Altijd en overal en in alle tijden kunnen mensen van alle achtergronden en leeftijden bij onze Hemelse Vader terecht. Kijk eens naar deze psalmen van de verontruste ziel.

24 april - De Heer is een machtige God, maar Hij is ook een persoonlijke Herder voor elk van Zijn kinderen. Dit lezen we in de volgende psalmen van de verontruste ziel.

25 april - Hoe kunnen wij in moeilijke tijden, in onze dalen, weer de hoogten bereiken waar we gelukkig en vredig kunnen zijn? Zit het antwoord in deze psalmen van de verontruste ziel?

12 maart - De eerste golf van de invasie van Kanaän is succesvol afgerond. Maar is de strijd hiermee volledig achter de rug? Lees hier verder.

21 juni - De profetie van Amos bevat drie preken over de veroordeling en een Godsspraak dat uit vijf visioenen bestaat: sprinkhanen, vuur, een paslood, rijp fruit en een altaar. Hoe vinden wij hierin een boodschap van hoop en een belofte van herstel?

30 mei - Wat is wijsheid? Is wijsheid hetzelfde als kennis of het verwerven van kennis? Of zit de waarde van wijsheid in het toepassen van kennis?

19 november - Waarom is de wederopstanding van Jezus van nog groter belang dan Zijn dood? Hoe geeft deze gebeurtenis gelovigen de zekerheid dat er leven na de dood is?

11 oktober - Na de wederopbouw van Jeruzalem wordt de wet meerdere malen voorgelezen en wordt een geschreven verbond met God ondertekend. Betekent dit dat het volk gezuiverd is van de opstandigheid van eerdere generaties?

18 februari - De Wetten van Mozes; voor wie zijn deze bedoeld en wat is het doel van deze wetten? Wie is de feitelijke Wetgever?

30 oktober - De wonderen van Jezus toonden aan dat Hij het gezag heeft om de waarheid te onderwijzen, maar bevestigden ook dat het koninkrijk van God met Zijn macht werd gesticht. Lees hier meer over deze wonderen.

31 mei - Wat is de ware zin van het leven? Rijkdom? Beroemdheid? Titels en diploma's? Of is er meer? Wat lezen wij hierover in het boek Prediker.

18 maart - Wanneer Kanaänitische krachten zich tegen de Israëlieten bundelen, moet een vrouw genaamd Debora het initiatief nemen om de Kanaänieten af te slaan. Is zij succesvol?

16 maart - Lees hier de details over de begrafenissen van Jozua, Eleazar en de 400 jaar oude beenderen van Jozef. Ontdek in dit artikel ook meer details over de verdere verovering van Kanaän.

31 augustus - Een groep voormalige officieren liegt tegen Jeremia om vervolgens een hele groep Joden, waaronder Jeremia en Baruch, naar Egypte te voeren. Lees hier alles over deze gebeurtenissen.

22 mei - Eerlijkheid is een trouw aan de waarheid en een trouw aan God. Wat is het verband tussen oneerlijkheid en geschillen tussen mensen?

19 mei - In Salomo's spreuken vinden wij een schril contrast tussen de zorg voor jezelf en de zorg voor anderen. Waarom is egoïsme zo ongezond en schadelijk?

4 juni - Wie was Elia de profeet? Wat zijn de overeenkomsten tussen de wonderen van Elia en de wonderen van de Messias enkele eeuwen later?

7 juni - Elisa de profeet was lange tijd Elia's protegé. Toch zijn er meer wonderen van Elisa in de Schrift vastgelegd dan van Elia. Lees hier meer over deze profeet!

6 mei - Ontdek hier een groep psalmen met een verscheidenheid aan sentimenten, die vanuit het hart van een gelovige aan zijn God worden uitgedrukt.

7 mei - In de psalmen lezen we vaak hoe ons gedrag onze gevoelens kan beïnvloeden. Lezen we dan ook hoe wij negatieve gevoelens kunnen verhelpen?

8 mei - De volgende groep psalmen leert ons dat de enige hoop op verlossing te vinden is in Gods vergeving. Daarom is de vrees voor een liefdevolle God het begin van wijsheid.

16 januari - Wat gebeurde er met Esau en zijn nakomelingen? Wat is de relatie tussen Esau en de Edomieten?

3 oktober - Wie was Koningin Esther en wat is er zo bijzonder aan haar verhaal? Hoe was het mogelijk dat een Joods meisje koningin van Perzië werd?

4 oktober - Wat is de oorsprong van het Joodse Purimfeest en welke rol speelde koningin Esther hierin? Hoe kan het boek Esther ons zoveel over God vertellen als Hij niet eens wordt genoemd?

4 maart - De regels over eten en drinken in de Wetten van Mozes zijn een weerspiegeling van zowel sanitaire als religieuze belangen. Waarom?

16 augustus - God nam Ezechiël op bovennatuurlijke wijze mee naar Jeruzalem om hem de afgoderij in de tempel en de straf voor de afgodenaanbidders en de corrupte leiders te laten zien. Wat deed Ezechiël toen?

25 augustus - Ezechiël bengt zijn profetieën naar zijn medegevangenen in Babylonië over gebeurtenissen die in de nabije toekomst vervuld zullen worden. Welke zijn dat?

5 september - Ezechiël vervolgt zijn futuristische visioen, waarin hij nu de grote tempel ziet. Hoe doet die visioen denken aan de tabernakel in de woestijn en aan Salomo's magnifieke tempel in Jeruzalem?

21 augustus - God vraagt grote persoonlijke offers van zijn profeten, maar waarom neemt Hij het leven van Ezechiëls vrouw? Vind hier het antwoord.

6 oktober - Ezra was een groot leraar van de Joodse wet. Lees hier over zijn reis van Babel naar Jeruzalem in een groep van meer dan 1500 Joden. Waarom had hij de koning toestemming gevraagd om af te reizen?

12 december - In Caesarea heeft Paulus drie gelegenheden om zich te verdedigen en om het evangelie te verkondigen aan Felix, Festus en tenslotte Agrippa. Wat was het resultaat?

24 augustus - Waarom leiden Gods beloften in toekomstige Joodse generaties tot een enorme verwarring? Is hun houding ten opzichte van het komende koninkrijk niet juist?

11 juli - Koning Manasse doet het volk van God terug naar afgoderij en andere heidense praktijken afglijden. Hoe kon dit gebeuren na Hizkia's gewetensvolle leiderschap?

7 juli - Jesaja spreekt over een geestelijke ontwaking die zal plaatsvinden en over het herstel van de "wijngaard" Israël. Wat betekent dit voor de toekomst?

7 oktober - Wat is in Bijbelse zin de definitie van een gemengd huwelijk? Waarom moest Ezra, na zijn aankomst in Palestina, hier drastische maatregelen tegen nemen?

2 augustus - Wat zijn de gevolgen van Jeremia's prediking? Lees hier over de geestelijke opwekking van Juda, de goede daden van koning Josia en zijn trouw aan de wetten van de Heer.

3 maart - In de Wetten van Mozes bestaat een nauw verband tussen reinheid en godvruchtigheid. Lees hier wat deze wetten zeggen over diagnoses en behandeling.

19 maart - Wanneer God Gideon als leider kiest, neemt Gideon slechts met tegenzin het bevel over de troepen op zich. Lees hier meer over deze rechter en zijn karakter.

20 maart - Eén van Gideons zonen, Abimélech, heeft niet hetzelfde sterkte karakter als zijn vader en streeft er actief naar om koning te worden. Ontdek hier de vreselijke details.

17 september - In deze laatste lezing van het boek Job neemt God zelf het woord en antwoordt Hij Job. Wat zijn de belangrijkste antwoorden op Jobs moeilijke vragen?

13 september - Opnieuw staan Jobs vrienden Zofar en Bildad erop dat Jobs lijden wel moet voortkomen uit zijn zonden en dat God hem zo terugbetaalt voor zijn goddeloosheid. Hoe reageert Job hierop? Lees het hier.

6 januari - God sluit een uniek en eenzijdig verbond met Abraham. Wat waren Gods beloften voor Abraham en wat betekenen zij voor ons?

19 juli - Voor wie is Gods verlossing? Jesaja maakt duidelijk dat Gods verlossing voor alle mensen beschikbaar is, als zij bereid zijn tot inkeer te komen en zich van hun zonden af te keren. Ontdek hier meer.

15 september - Job zweert tegenover God dat hij geen groot zondaar is. Waarom heeft God hem dan toch zijn gezondheid, zijn bezittingen en zijn reputatie afgenomen? Zijn Gods wegen ondoorgrondelijk?

17 februari - In zijn laatste toespraak legt Mozes aan de jonge generatie Israëlieten uit wat God van en voor hen wil. Lees dit artikel om meer te weten te komen.

18 mei - Salomo's spreuken vertellen ons een heleboel over goed en kwaad. Vertellen zij ons ook hoe wij goed van kwaad kunnen onderscheiden?

14 juni - Koning Joas besluit dat de tempel hoognodig moet worden gerestaureerd. Toch wordt Joas na deze geestelijke opleving uiteindelijk verleid en accepteert hij het heidendom. Lees hier hoe.

10 oktober - Nu de stadsmuur van het herbouwde Jeruzalem voltooid is, ziet Nehemia in dat de stad te groot is voor het aantal inwoners. Lees hier over de herverdeling van de bevolking om de stad te versterken.

20 augustus - Zedekia komt tegen Nebukadnezar in opstand. Nebukadnezar reageert heel voorspelbaar door Jeruzalem met zijn machtige Babylonische leger te belegeren. Lees hier verder.

Het beloofde land - Lees in deze maand alles over de inname van het Beloofde Land door de Israëlieten, het tijdperk van de Rechters en het verhaal over Ruth.

13 oktober - Waarom is een bevolkingsregister belangrijk voor de geschiedenis van elk volk? Waarom geldt dit in het bijzonder voor Israël en wat heeft dat te maken met de identiteit van de Messias?

14 oktober - De nationale archieven uit het boek 1 Kronieken worden in deze Bijbellezing vervolgd. Leer hier meer over deze genealogieën en over het bevolkingsregister van Jeruzalem uit die tijd.

21 oktober - De Magiërs reisden naar Jeruzalem af vanwege een ster die verscheen ten tijde van de geboorte van Jezus. Wie waren zij? En waarom vluchtte Jozef na de geboorte van Jezus met zijn gezin naar Egypte?

4 november - Wat gebeurde er toen Jezus het jaarlijkse Feest der Tabernakels (het Loofhuttenfeest of Inzamelingsfeest) in Jeruzalem ging vieren? Ontdek het hier.

31 januari - Aäron wordt overgehaald om een gouden kalf te maken, dat door de Israëlieten wordt aanbeden. Hoe reageert God hierop?

26 mei - Naast de spreuken die hij schreef en inspireerde, schreef Salomo ook de teksten van meer dan duizend liederen, waaronder Psalmen 72 en 127 en het Hooglied. Lees hier meer.

2 maart - Lees hier alle details uit de wetten van Mozes over het huwelijk, over echtscheiding en over seksuele relaties.

24 februari - Wat is een jubeljaar? Wat is een sabbatsjaar? Waarom werden door God bepaalde jaren als bijzondere jaren aangewezen?

15 mei - Terwijl Salomo's tempel werd gebouwd, werd ook begonnen met de bouw van zijn koninklijk paleis, een toonbeeld van Salomo's onbeschrijflijke glorie en weelde. Leer meer van dit artikel.

14 november - Wat gebeurt er tijdens het zogenaamde laatste avondmaal? Wat onderwijst Jezus Zijn discipelen en waarom is dit voor ons tegenwoordig nog steeds van belang?

8 maart - God geeft Mozes een lied dat hij de Israëlieten moet leren. Het lied is een oproep tot het volgen van de wet en een belofte van het Goddelijk erbarmen wanneer de menselijke pogingen falen.

22 november - Lukas legt de gebeurtenissen vast rond de allereerste martelaar van het geloof, Stefanus. Wie was hij en waarom stierf hij een martelaarsdood?

30 juli - Terwijl Jeremia profeteert over het naderende gevaar dat Juda bedreigt, wendt het volk zich tot andere profeten. Hoe reageert Jeremia hierop?

17 april - Koning David roept alle leiders van het volk bijeen voor een nationaal congres. Wat waren de belangrijkste doelen van dit congres?

18 april - Tijdens het nationale congres werden diverse verantwoordelijkheden gedefinieerd, maar werden ook de bouwplannen voor de tempel aan Salomo overhandigd. Lees hier de details.

9 oktober - De wederopbouw van de stad Jeruzalem en haar stadsmuren wordt door een aantal problemen bemoeilijkt, zoals sabotage van tegenstanders. Wat was Nehemia's plan om dit werk toch te voltooien?

17 maart - Het tijdperk van de rechters is een tijd waarin Israël kwetsbaar is voor de heidense invloeden om hen heen en verschillende cycli van zonde en onderdrukking passert.

1 september - Er zijn twintig jaar verstreken sinds de eerste gevangenen uit Juda werden gedeporteerd en de ballingschap begon. Ontdek hier meer over Gods verbannen volk.

5 februari - Waarom gaf God de Wetten van Mozes aan Israël? Wat is de betekenis van dit verbond voor de Israëlische natie en mensen over de hele wereld?

7 maart - Nadat de Wetten van Mozes aan het volk zijn bekendgemaakt, is het een goed moment om het verbond met God te vernieuwen. Lees hier waarom.

Het verdeelde koninkrijk - Juist toen koning Salomo ongekende hoogten had bereikt op het gebied, viel hij ten prooi aan morele zwakheden en politieke conflicten. Lees hier hoe ook zijn koninkrijk ten onder ging.

13 november - Judas heeft uit persoonlijke overwegingen besloten om Jezus te verraden en is naar de leden van de raad toegestapt om met hen te onderhandelen. Ontdek hier de details van zijn verraad.

24 juni - Lees hier over het visioen van Jesaja, waarin hij zichzelf in de hemelse aanwezigheid van God ziet. Wat betekent dit visioen?

15 oktober - Nu het historische verslag over de periode van het Oude Testament ten einde loopt, valt het doek voor de vroege eeuwen van de mensheid. Wat gebeurde er in het historisch intermezzo tussen het Oude en het Nieuwe Testament?

18 juni - Hosea's profetie is een aanklacht tegen het geestelijke verval van Israël. Waaruit bestaat deze aanklacht en wat zijn de gevolgen?

19 juni - De profeet Hosea voorspelt de gevangenschap van Israël. Toch bevat de voorspelling ook een verzekering van Gods liefde voor het volk, zoals de liefde een goede vader voor zijn zoon. Lees hier meer.

3 februari - Na de voltooiing van het tabernakel, worden Aäron en zijn zonen als priesters bevestigd. Lees hier alle details over deze gebeurtenis.

14 mei - Salomo brengt het volk bijeen voor een plechtige inwijding van de tempel, die gebouwd is om God te dienen en te eren. Wat vraagt Hij God in zijn inwijdingsgebed?

8 januari - Wanneer Sara een zoon krijgt blijkt er onrust te ontstaan tussen deze Isaäk en zijn oudere halfbroer Ismaël. Wat gebeurde er?

10 januari - Het huwelijk tussen Isaäk en Rebekka spreekt nog steeds tot onze verbeelding. Ontdek hier hoe God deze twee mensen bij elkaar bracht.

12 januari - Jakob werd door zijn moeder Rebekka aangezet om Isaäk te bedriegen en zo de zegen van Isaäk te ontvangen. Wat waren de gevolgen?

26 maart - Na het tijdperk van de rechters volgt voor Israël de onvermijdelijke overgang van een theocratie naar een monarchie. Ontdek hier hoe die overgang plaatsvindt.

13 februari - Een volkstelling wordt gehouden om de militair kracht te meten en om het beloofde land eerlijk te verdelen. Lees de details hier.

11 januari - Op profetische wijze wordt Rebekka verteld dat haar zonen Jakob en Esau de vaders van grote volken zullen zijn. Hoe werd dit bewaarheid?

14 januari - Jakob besluit Laban stiekem te verlaten, samen met zijn vrouwen en zijn bezittingen. Lees hier alles over Jakobs terugkeer naar Kanaän.

15 januari - Een opsomming van de twaalf zonen van Jakob: het begin van de twaalf stammen van Israël. Wat gebeurde er met Jakobs dochter Dina?

21 maart - Wie was Jefta? Waarom wordt hij geëerd met een vermelding in Hebreeën 11, waar helden uit het Oude Testament zoals Gideon en David worden beschreven?

26 juli - Jeremia's ondankbare karwei is om de boodschap van oordeel en nationale kwetsbaarheid over te dragen aan mensen die dat niet willen horen. Hoe reageert Juda op deze doemprofeet?

25 juli - Een voorbeeld van de manier waarop God Zijn profeten roept, en hoe zij soms enorm aarzelend reageren, is te zien in de roeping van Jeremia. Waarom wordt hij “de wenende profeet” genoemd?

27 augustus - Waarom wordt Jeremia, vlak voor de val van Jeruzalem, weer opgesloten en hoe ontsnapt hij ternauwernood aan de dood? Lees het hier!

28 juli - Jeremia profeteert over de vernietiging die zal volgen vanwege de zonden van Juda. Voorspelt hij echt de vernietiging van de tempel in 586 voor Christus?

27 juli - Een van de toekomstige gebeurtenissen waarover Jeremia profeteert, is het beleg van Jeruzalem. Lees hier meer over deze profetie.

22 augustus - Zedekia realiseert zich tijdens het beleg dat het tijd is om God te raadplegen. Het antwoord van Jeremia is: geef je over of maak je klaar om vernietigd te worden. Wat doet Zedekia?

29 augustus - Jeruzalem is gevallen, precies zoals Jeremia had voorspeld. Is Jeremia nu boos of vooral verdrietig? Zijn Klaagliederen spreken boekdelen.

30 augustus - Jeremia's Klaagliederen beschrijven de ellende die hij gezien heeft als gevolg van Gods toorn, maar ook de goedheid van de Heer. Lees hier de hele tekst.

31 juli - De mensen van Juda worden gestraft voor hun gezamenlijke zonden als volk. Jeremia gaat duidelijk gebukt onder de last die op zijn schouders is gelegd. Kan het nog erger?

11 maart - De stad Jericho wordt op miraculeuze wijze door de Israëlieten ingenomen. Hoe gebeurt dit precies? Zal de inname van de stad Ai net zo gemakkelijk zijn?

2 juni - Het volk van Juda blijft, zelfs onder het bewind van een koning als Rehabeam, enigszins trouw aan God, maar Jerobeam leidt het volk van Israël al snel tot afgoderij. Lees hier meer.

17 juli - In Jesaja 53, het prachtige hoofdstuk over de Messias als de lijdende dienaar, vangen wij glimpen op van wat er eeuwen later tijdens het leven van Jezus zal plaatsvinden. Ontdek hier de prachtige details!

15 juli - Jesaja profeteert vervolgens over de val van Babylon. Lees hier over Zijn plan voor Babylon en haar rol in Zijn grotere plan.

29 juni - Jesaja's profeteert in zijn messiaanse profetieën over de gerechtigheid, vrede en vreugde die in de laatste dagen zullen heersen in het koninkrijk van de Redder. Lees hier meer.

16 juli - Waarom zijn Jesaja's profetieën over Israëls herstel en de komende Messias misschien wel de meest verbazingwekkende, wonderbaarlijke, troostende, inspirerende, optimistische en bemoedigende woorden die een gelovige ooit kan lezen?

13 juli - Jesaja zegt dat zijn missie op dit moment bestaat uit het troosten van de mensen die zich in ballingschap bevinden of dat spoedig zullen zijn. Ontdek hier meer.

9 juli - Gaat de profeet Jesaja echt drie jaar lang naakt door het leven? Lees hier over Jesaja's oordeel over Egypte en Ethiopië.

12 juli - Jesaja's profetieën dienen onder andere om de mensen vooruit te laten kijken naar de komst van de Messias en Zijn eeuwigdurende koninkrijk. Lees dit artikel eens!

Jezus Christus en de vroege kerk - De lezingen van de maand november beslaan de bediening van Jezus, Zijn dood en wederopstanding, de handelingen der apostelen en het begin van de kerk.

18 oktober - Wie is Jezus de Christus, de Messias? Hij is God, de God van de Schepping, maar ook mens. Lees hier meer dit wonderbaarlijk en prachtig mysterie!

11 november - Waarom vonden er zo veel confrontaties plaats tussen Jezus en de Farizeeërs? Lees hier hoe Jezus hun steeds weer verraste met Zijn antwoorden op hun vragen.

24 oktober - Wanneer Jezus in Nazareth wordt afgewezen door de mensen die Hem het beste zouden moeten kennen, reist Hij niet af naar Jeruzalem, maar begint Hij Zijn grote bediening in Galilea. Welke profetie wordt hierdoor vervuld?

7 november - Waarom is Jezus niet bang voor Herodes Antipas wanneer hij Zijn bediening in Perea begint? Wat leert Hij de mensen in deze streek met Zijn gelijkenissen?

2 november - Lees hier meer over Jezus' uitgebreide bediening in Galilea, waar Hij nog meer wonderen verricht en de Farizeeërs terechtwijst omdat zij tekenen eisen als bewijs dat Hij God is.

8 september - Waarom is Job zo'n beroemd figuur? Wie was Job en hoe had hij zelf te kampen met “het probleem van het lijden”? Vind hier de antwoorden.

16 september - Een man genaamd Elihu beweert dat lijden vaak door God gebruikt wordt om lessen te leren en om een mens te sterken. Is dit het volledige antwoord op de moeilijke vragen van Job?

12 september - Wanneer ook Jobs vriend Elifaz beweert dat Job niet zo rechtvaardig kan zijn als hij beweert, staat Job erop dat hij onschuldig is. Heeft Job nog hoop?

14 september - Voor de derde keer uit Elifaz zijn mening dat Job niet zo rechtschapen kan zijn als hij zelf beweert, maar dat God hem wel moet straffen omdat hij zo slecht is! Lees hier Jobs antwoord op deze beschuldiging.

11 september - Nadat ook een andere vriend, Zofar, suggereert dat Jobs eigen zondigheid de reden is voor al zijn rampspoed, worden zijn drie vrienden door Job op hun plaats gezet. Waaruit put Job hoop?

9 september - Waarom moet Job, een rechtschapen mens, lijden? Welke zonden hebben dit leed over hem afgeroepen? Hebben zijn vrienden antwoorden op zijn moeilijke vragen?

22 oktober - De weg wordt geplaveid voor Jezus door de succesvolle bediening van Johannes de Doper, die verkondigt dat Jezus “het Lam van God” is. Leer meer over Johannes de Doper in deze Bijbellezing.

9 augustus - Koning Jojakim van Juda heeft eerst heel koudbloedig Gods geschreven Woord verbrand en nu heeft hij het lef om in opstand te komen tegen Nebukadnezar. Hoe loopt dit af?

6 juni - Waarom sloot koning Josafat van Juda een verbond met de goddeloze koning Ahazia van Israël? Vind de antwoorden in dit artikel.

20 januari - Farao is zo tevreden met Jozefs leiderschap dat hij Jozefs hele familie het beste deel van het land tot woonplaats geeft! Lees hier het hele verhaal.

18 januari - Het verhaal over Jozefs klim naar de top, van slaaf tot heerser over Egypte, is wonderbaarlijk en bekoorlijk. Ontdek hier de details.

19 januari - Door een grote droogte wordt Jozef, nu heerser over Egypte, herenigd met zijn broers. Leer hier meer over Jozefs vergeving en Gods voorzienigheid.

17 januari - Jakob, ook wel Israël genoemd, hield ontzettend veel van Jozef. Lees hier over de gevolgen hiervan voor de relatie tussen Jozef en zijn broers.

14 februari - Ontdek hier waarom Mozes het beloofde land niet mocht binnengaan. Wie was Jozua, de opvolger van Mozes?

2 januari - Lees het verhaal over Kaïn en Abel en de genealogie van de patriarchen van Adam tot Noach.

3 september - Egypte heeft de twijfelachtige eer ten voorbeeld gesteld te worden als de krachten van het kwaad. Ezechiël geeft ons een klaaglied over Egypte. Wat zal Egypte's lot zijn?

19 augustus - Ezechiël schrijft een klaagzang voor twee van Juda's koningen die door Juda's onderdrukkers werden afgevoerd. Op welke manier waren zij een getuigenis van Juda's kwetsbaarheid?

30 juni - Koning Achaz van Juda heeft Gods steun afgewezen, Jesaja's waarschuwingen genegeerd en gaat nu de strijd aan met de alliantie van Pekah en Rezin. De gevolgen zijn voorspelbaar...

Koning David - In de lezingen van de maand april lezen we over Davids klim naar de macht, zijn hoogte- en dieptepunten en zijn psalmen.

11 juni - Lees hier hoe Gods profetie over Achab en Izébel tot vervulling kwam, toen Jehu door één van Elisa's jonge profeten tot nieuwe koning van Israël werd gezalfd.

15 juni - Onder het leiderschap van Jerobeam II verheugt Israël zich over grote militaire successen en de daaruit voortvloeiende welvaart. Waarom zijn er dan toch nog drie profeten die het volk waarschuwen?

12 juni - Wanneer Athalia de macht grijpt door alle koninklijke nakomelingen, inclusief haar eigen kinderen, te doden, wordt één kind, Joas, gered en verborgen gehouden. Op zevenjarige leeftijd wordt hij uitgeroepen tot koning van Juda.

Koning Salomo - Lees hier alles over koning Salomo, de zoon van koning David. Salomo was beroemd om zijn wijsheid, die voor ons behouden is gebleven in zijn spreuken en andere werken.

14 juli - God onthult expliciet de naam van Kores (Cyrus) de Perzische koning als Zijn instrument voor toekomstige gebeurtenissen! Werden deze profetieën van Jesaja echt vervuld?

8 november - Lees hier het aandoenlijke verslag over de ontmoeting tussen Jezus en Martha en Maria, de zussen van de overleden Lazarus. Waarom werd Jezus tot tranen toe bewogen?

9 april - Nadat David, tot ontsteltenis van zijn vrouw Michal, halfnaakt gedanst heeft uit vreugde in de Heer, wil hij God eren door goed te zijn voor Jonathan's zoon Mefiboseth.

24 mei - God de Vader verlangt naar een persoonlijke relatie met ieder van Zijn schepsels. Wat betekent dat voor de relaties tussen mensen onderling? Lees het hier.

24 maart - In de bergen van Efraïm woonde een man die Micha heette. Lees hier de details over deze man en zijn afgodsbeelden en hoe dit op ons van toepassing kan zijn.

27 juni - Micha's derde vertoog beschrijft Gods aanklacht tegen Juda. Tegelijkertijd wordt uitgelegd wat God werkelijk van de mens wil. Lees hier wat dat is!

26 juni - Micha voorspelt onder andere de val van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel, de ballingschap in Babylon en het herstel van vrede en welvaart en zelfs de geboorte van de Messias in de stad Bethlehem. Lees zijn voorspellingen in dit artikel.

10 maart - Nu Jozua, na de dood van Mozes, de leider over de Israëlieten is geworden, moet het volk gemobiliseerd worden om Kanaän binnen te trekken. Lees hier hoe dat gebeurt.

22 januari - Lees hier het prachtige verhaal over de geboorte van Mozes, zijn vlucht uit Egypte en zijn roeping bij de brandende struik. Ontdek hier de hele geschiedenis.

Mozes en de Mozaïsche Wet - Lees hier alles over de bouw van de tabernakel, Israëls tocht door de woestijn en de wetten die God via Mozes aan Israël gaf.

16 februari - In zijn laatste toespraak benadrukt Mozes het belang van gehoorzaamheid aan God voor het welzijn van individu en samenleving.

10 juni - Wie was Naäman de Syriër? Waarom was zijn genezing van melaatsheid zó belangrijk, dat Jezus hier vele eeuwen later over sprak? Lees het hier.

7 september - De trotse koning Nebukadnezar wordt uiteindelijk toch nog een oprecht gelovige in de machtige God van zijn dienaar Daniël. Hoe is dit mogelijk?

8 oktober - Wie was Nehemia? Lees hier alles over de wijnschenker en -proever van koning Artaxerxes, die gourverneur van Jeruzalem werd en de stadsmuren herbouwde.

21 juli - Als een voorbeschouwing op Openbaring hoofdstukken 21 en 22 beschrijft Jesaja de glorie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ontdek hier de adembenemende details!

21 februari - Welke offers werden in de Wetten van Mozes voorgeschreven? Wat was het doel van deze offers en giften?

13 augustus - Jeremia geeft Gods oordeel over Babylon aan een functionaris, Seraja genaamd, die namens koning Zedekia naar Babylon wordt gezonden. Lees hier de details.

14 augustus - Jeremia vervolgt zijn oordeel over Babylon. Hij voorspelt dat het de Meden zullen zijn die Babylon zullen onderwerpen. Heeft hij gelijk gekregen?

1 juli - Jesaja spreekt namens God een vonnis uit over de omliggende volken, zoals de Assyriërs en de Moabieten. Waarom? Ontdek het hier.

2 juli - In deze tekst uit het boek Jesaja wordt een vonnis uitgesproken over Edom, Arabië en Tyrus. Leer hier meer.

3 juli - Koning Hizkia doet wat hij kan om Juda te doen opleven, maar Jesaja kent de uiteindelijke afloop al. Hij gaat in deze tekst verder met zijn profetieën tegen de vijanden van Gods volk.

4 augustus - Ontdek hier alles over de val van Assyrië en de opkomst van Babylon, een macht die onder Nabopolassar het hoogste gezag over de wereld zal hebben.

26 augustus - Ezechiël spreekt een vernietigend oordeel uit over Tyrus. Hoe werd deze profetie door Nebukadnezar en Alexander de Grote vervuld?

25 september - Waarom kwam de bouw van de nieuwe tempel, na de terugkeer van Israël uit de ballingschap, tot stilstand? Lees hier alles over de oppositie van vijanden, maar ook over de prioriteiten van het volk zelf.

20 februari - Wat is het Pascha-feest? Hoe is dit een voorstelling van Jezus, het Lam van God? Ontdek het hier.

23 september - Rond 538 voor Christus wordt door Kores de Grote, de Perzische heerser, een decreet uitgevaardigd dat het begin zal betekenen van de periode van herstel van het volk van Israël. Lees hier de details.

6 februari - De verschillende Levitische families kregen verschillende taken toegewezen. Op deze manier werd al het werk naar vermogen verdeeld. Ontdek hier alle details.

17 november - Wie was Pontius Pilatus? Ontdek hier meer over deze Romeinse procurator en gouverneur, die een oordeel met verstrekkende gevolgen over Jezus zou vellen.

12 augustus - Jeremia spreekt zich uit tegen de valse profeten in Juda. Kijk eens naar deze krachtige uitspraken van de profeet.

Psalm 119 - Psalm 119 is het langste hoofdstuk van de Bijbel en prijst God voor inzicht uit Zijn wetten en leiding door Zijn wetten. Elke paragraaf begint met de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet.

18 september - Een aantal sentimenten die door Job worden uitgedrukt, zijn terug te vinden in een aantal psalmen die betrekking hebben op het volk van Israël in ballingschap. Welke sentimenten zijn dat?

19 september - De psalmen van het volk van Israël in ballingschap bestaan uit klaagliederen en gebeden om genade, bevrijding en herstel. Wat betekenen deze voor mensen in onze moderne tijd?

9 mei - Wat zijn de Messiaanse Psalmen? Hebben deze betrekking op een politieke koning of op een geestelijk leider? Wie is die Messias wiens komst al zo lang geleden werd voorspeld?

10 mei - Jezus, de Messias, is Heer der Heren en Koning der Koningen. Wat zeggen de psalmen over Zijn grootsheid en de schoonheid van Zijn koninkrijk?

29 september - De feestvreugde over de voltooiing van de tempel staat slechts symbool voor de grotere vreugde die het volk van de herstelde natie heeft mogen ontvangen. Lees in deze psalmen van een hersteld volk hoe de bijbehorende gevoelens worden uitgedrukt.

30 september - De psalmen van het herstelde volk worden vervolgd met deze groep van vier psalmen. Opnieuw worden hierin Gods trouw, liefde en rechtvaardigheid met een dankbaar hart geroemd.

1 oktober - Er zijn twintig jaar verstreken sinds de eerste gevangenen uit Juda werden gedeporteerd en de ballingschap begon. Ontdek hier meer over Gods verbannen volk.

13 januari - Jakob wilde met Rachel trouwen, maar Labans bedrog zorgde er voor dat hij eerst met Lea, en daarna pas met Rachel trouwde. Lees hier het volledige verhaal.

1 maart - Wat stond er in de wetten van Mozes over de persoonlijke rechten van de mens en vergoedingen met betrekking tot zaken als schadevergoedingen, erfrecht en leningen?

26 april - Hoe is het mogelijk dat de goddelozen vaak een gerieflijker leven leiden dan rechtschapen mensen en dat mensen vol boosaardigheid hun verdiende straf vaak lijken te ontlopen? Kijk eens naar deze groep psalmen.

27 april - De dwaasheid van rijkdom wordt in deze groep psalmen vergeleken met de zegeningen van rechtschapenheid. Welk risico lopen goodeloze mensen?

28 april - Het is belangrijk niet te vergeten dat het leven vergankelijk is. Wat is dan de betekenis van voorspoed? Of de zin van een mensenleven? Lees deze psalmen over rechtschapenheid en boosaardigheid eens!

27 februari - In de theocratie van Israël is God de Koning. Hij stelt de wetten van het land vast en Hij bepaalt de koers van het volk – politiek, militair en economisch.

25 februari - Waarom bevatten de Wetten van Mozes ook regels voor reiniging? Hebben deze betrekking op lichamelijke of geestelijke onreindheid?

19 februari - De religieuze artikelen in de wetten van Mozes geven aan dat respect voor de soevereine Heerser van het universum van het grootste belang is.

23 mei - De Bijbel heeft zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament een heleboel te zeggen over economische welvaart, over rijkdom en armoede. Ontdek hier de details.

22 maart - Na het overlijden van haar eigen echtgenoot kiest Ruth ervoor om bij haar schoonmoeder Naomi te blijven, én bij de Israëlieten en hun God. Wat is haar lot?

28 mei - Alle dingen zijn relatief, horen we vaak. Maar eigenlijk geldt dat alleen in vergelijking met de dingen die eeuwig zijn. Lees hier wat het boek Prediker hierover zegt.

11 mei - Wie is koning Salomo? Hoe kwam hij aan de macht? Lees hier alles over de machtsoverdracht van koning David aan zijn zoon.

12 mei - Koning Salomo neemt meteen drastische maatregelen om zijn koningschap veilig te stellen. Hoe zijn deze maatregelen een teken van zijn wijsheid?

27 maart - Hoe zien de details over het leven van de rechter Samuël eruit? Hoe werd hij de leider van Israël?

30 maart - Welke handelingen van Saul leidden ertoe dat hij zijn koningschap zou verliezen? Hoe was hij God ongehoorzaam?

1 april - Nadat David Goliath heeft verslagen, staat hij bij het volk kennelijk in hoger aanzien dan koning Saul. Lees hier over de jaloezie van Saul die hieruit voortkomt.

28 maart - Lees hier hoe Saul, uit de stam van Benjamin, wordt uitgeroepen tot koning over Israël. Is Saul een waarschijnlijke keuze?

23 februari - Wat zijn schuldoffers? Waarom werden deze in de Wetten van Mozes voorgeschreven? Welke andere soorten offers staan er in deze Wetten?

23 maart - Wie was Simson? Zat de kracht van Simson wel in zijn haren, zoals de populaire verhalen ons soms doen geloven? Of was de kracht van God in hem aan het werk?

7 januari - De steden Sodom en Gomorra zijn tot op de dag van vandaag een symbool voor zondig gedrag. Lees hier de werkelijke geschiedenis.

21 mei - In het Nieuwe Testament lezen we dat geen mens ooit de tong heeft kunnen temmen Wat betekent dat en wat hebben de Spreuken van Salomo over de spraak te zeggen?

12 november - De discipelen willen meer weten over de vernietiging van de tempel, de tekenen van Zijn komst en de eindtijd. Ontdek hier wat Jezus hierover te zeggen heeft.

17 augustus - God laat Ezechiël twee tekenen voor zijn volk uitbeelden. Wat vinden de omstanders van dit merkwaardige schouwspel? Komt de boodschap wel over?

2 september - God geeft Ezechiël enkele fascinerende tekenen. Hoe zijn deze tekenen voorstellingen van het nieuwe leven en de hereniging van Israël? Wat heeft dit met de Goede Herder te maken?

16 april - Tijdens Davids heerschappij wordt Israël door twee grote rampen getroffen; een hongersnood en een moordende pest. Wat kunnen wij hiervan leren?

3 juni - Wat gebeurt er met een volk dat God verlaat? Lees hier over de verdeeldheid en de geschillen waar de twee koninkrijken Israël en Juda mee te maken hadden.

26 februari - Waarom schrijven de Wetten van Mozes voor dat sommigen van de geestelijke congregatie worden uitgesloten? Wat is de Narizeeërgelofte?

31 oktober - De tijd is rijp om de twaalf apostelen uit te zenden om zelf te onderwijzen en wonderen te verrichten met de macht die Jezus hun geeft. Wat is hun missie? Ontdek het hier.

22 juni - Waarom werd Jotham tijdens de heerschappij van koning Uzzia aangesteld als mederegent. Was hij de godsdienstige man dat het materialistische, immorele, onrechtvaardige en lakse volk nodig had?

9 februari - De Israëlieten brachten veertig jaar lang in de woestijn door. Waarom waren zij zo bitter, kibbelachtig en openlijk opstandig?

1 juni - Koning Salomo viel ten prooi viel aan morele zwakheden en politieke conflicten? Wat leidde vervolgens tot de verdeeldheid tussen Israël en Juda?

13 maart - Hoe werd het land van Kanaän over de twaalf stammen van Israël verdeeld? Lees hier alle details over de verdeling en de bijzondere toewijzing aan Kaleb.

14 maart - Lees in dit artikel nog meer details over de verdeling van het land van Kanaän over de twaalf stammen van Israël.

24 november - De kalme periode waarin de kerk in staat is om niet-Joden met het goede nieuws te bereiken wordt gevolgd door een nieuwe vervolging van Christenen. Was deze vervolging succesvol?

6 september - Wat is die “grote tempel” die Ezechiël beschrijft? Wat zijn de verschillen met de oude tempel in Jeruzalem? Beschrijft dit visioen het millennium?

22 februari - Wat zijn vredeoffers en zondoffers? Waarom werden deze in de Wetten van Mozes voorgeschreven?

29 april - In de volgende psalmen van vreugde en lofzang eens vinden we een verheerlijking van de almachtige Heer en een dankbaarheid voor de persoonlijke zorg die God voor elk mens heeft.

30 april - Deze groep psalmen van vreugde en lofzang verwoordt lof voor en dankbaarheid aan een machtige God die zich om problemen van individuen bekommert.

1 mei - God is heilig en rechtvaardig. In deze groep psalmen van vreugde en lofzang wordt God vooral voor die eigenschappen geroemd.

2 mei - Gods barmhartigheid en Zijn liefde voor ons komen tot uiting in deze groep psalmen van vreugde en lofzang. Hoe zijn deze eigenschappen waarneembaar in Zijn schepping?

4 mei - Er zijn zoveel dingen waar we God voor kunnen danken. Zijn goedheid en liefde voor ons zijn eeuwig. Lees deze psalmen over vreugde en lofzang eens.

5 mei - Onze God is volledig vertrouwd met elk leven. Hij kent jou van binnen en van buiten. Hij houdt van je en zorgt voor je. Er zijn zoveel redenen om Hem te danken!

6 juli - De boodschap van Jesaja is steeds hetzelfde, maar de harten van de mensen zijn zo versteend dat zij het niet horen. Daarom verder met zijn waarschuwingen voor hun zondige levens.

Wederopbouw en de komst van Jezus Christus - De Bijbellezingen voor de maand oktober beslaan de wederopbouw van Israël na de ballingschap in Babylonië, de intertestamentaire periode en de komst van Jezus Christus, de Messias.

6 maart - Welke verantwoordelijkheden hadden de Israëlieten onder de Wetten van Mozes? Welke zegeningen en straffen waren hieraan verbonden?

17 mei - Kunnen wij onze harten openen voor Gods kennis en inzicht door naar de wijze uitspraken in het boek Spreuken te luisteren? Ontdek het antwoord hier.

8 juni - Zelfs wanneer een mens zich op zijn diepste punt bevindt, laat God hem niet in de steek. Ontdek hier wat deze waarheid te maken heeft met de wonderen en bloedbaden in deze periode in de geschiedenis van Gods volk.

1 november - Jezus bereikt een hoogtepunt wat Zijn populariteit onder de menigten betreft. Maar is Hij wellicht méér dan een populaire volksheld die wonderen verricht?

2 oktober - De toekomstprofetieën van Zacharia zijn ongetwijfeld Messiaans van aard en geven enkele van de helderste details over het leven en de dood van de Messias. Lees hier de details.

11 augustus - Tijdens koning Zedekia's heerschappij voert Jeremia een scherpe aanval uit op degenen die zich voordoen als Gods profeten. Wat schrijft hij aan de ballingen in Babylonië?

20 mei - In zijn spreuken gaat Salomo uitvoerig in op het principe van zelfbeheersing. Waarom is zelfbeheersing zo belangrijk?

29 mei - Het boek Prediker beschrijft de zinloosheid van menselijke inspanningen; de ledigheid van een groot aantal zaken. Wat is dan de zin van het leven?

    * Nieuw


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen