Citaten over de wijsheid van God

VRAAG: Citaten over de wijsheid van God - Wat zeggen de theologen?

ANTWOORD:

“Omdat God oneindig en wijs is, moet Hij oneindig wijs zijn. Dit wordt omnisapiens genoemd. Wanneer het woord ‘wijsheid’ voor God wordt gebruikt, slaat het op Zijn feilloos vermogen om de beste manier te kiezen om de beste afloop te bereiken. Als zodanig staat Gods wijsheid geschreven op verscheidene van Zijn andere eigenschappen: Zijn alwetendheid biedt de kennis voor Zijn wijze keuzes; Zijn volmaakte goedheid garandeert dat dit goede keuzes zullen zijn; en Zijn almacht stelt Hem in staat om Zijn doelen te bereiken met de middelen die Hij kiest.” - Dr. Norman Geisler1

“Bid bovenal dat de poorten van het licht voor je geopend mogen worden, want deze dingen kunnen niet door alle mensen ontwaard of begrepen worden, maar alleen door de mens aan wie God en Zijn Christus wijsheid hebben geschonken.” - Justinus de Martelaar2

“Het is onmogelijk voor God om iets anders te willen dan wat Zijn wijsheid goedkeurt. Dat is Zijn wet van rechtvaardigheid. In overeenstemming met deze wet is Zijn wil goed en rechtvaardig. Wat Hij doet in overeenstemming met Zijn wil, doet Hij dus op een rechtvaardige wijze; net zoals wij op een rechtvaardige wijze doen wat in overeenstemming is met de wet. Maar terwijl wij de wet hebben ontvangen van een hogere macht, is God een wet voor Zichzelf.” - Thomas van Aquino3

“Gods wijsheid kan gezien worden in zijn werken: schepping, behoud en verlossing. Het is Zijn keuze met Zijn eigen glorie als Zijn doel (Psalm 46:11; Jesaja 42:8; 48:11), en Zijn beslissing om dit doel op de eerste plaats te bereiken middels de schepping van een wonderbaarlijke variëteit van dingen en mensen (Psalm 104:24; Spreuken 3:19-20), op de tweede plaats middels allerlei welwillende voorzienigheden (Psalm 145:14-18; Handelingen 14:17), en op de derde plaats middels de verlossende “wijsheid” van de “gekruisigde Christus” (1 Korintiërs 1:18-2:16) en de resulterende wereldwijde gemeente (Efeziërs 3:10).” - J.I. Packer4

“In de Heilige Schriftteksten draagt het woord wijsheid - gebruikt voor God en goede mensen - altijd een krachtige morele lading. Wijsheid wordt beschouwd als rein, liefdevol en goed... Wijsheid is, onder andere, het vermogen om perfecte doeleinden te bedenken en die doeleinden met de meest perfecte middelen te volbrengen. Wijsheid ziet het begin en het einde, dus is er nooit een reden om te raden of te gissen. Zij ziet alles kristalhelder, alles in de juiste relatie tot alle andere dingen, en kan daarom met vlekkeloze precisie naar voorbestemde doelen toewerken.” - A.W. Tozer5

“Wijsheid is de macht om de beste en hoogste doelen te zien en het vermogen om die doelen te kiezen, met daarbij de zekerste middelen om ze te bereiken. Wijsheid is feitelijk de praktische zijde van morele goedheid. Als zodanig kan volledige wijsheid alleen in God worden gevonden. Alleen Hij is natuurlijk en volledig en onveranderlijk wijs.” J.I. Packer6

Voetnoten:
1 Geisler, Dr. Norman. Systematic Theology, 211.
2 Justinus de Martelaar. Dialogue with Trypho in Roberts en Donaldson, The Ante-Nicene Fathers.
3 Thomas van Aquino. Summa Theologica, 1a. 21, 1.
4 Packer, J.I. Concise Theology.
5 Tozer, A.W. The Knowledge of the Holy, 66.
6 Packer, J.I., Knowing God, 80.

De wijsheid van God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen