De wijsheid van God

VRAAG: Is de wijsheid van God voor ons beschikbaar?

ANTWOORD:

De wijsheid van God is een geschenk van Hem. We lezen in Jakobus 1:5: “En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet.”

Dit vers vinden we in een langere passage en het is dus belangrijk dat we de hele context lezen:

    “Wees blij, broeders en zusters, als je geloof door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld. Want daardoor zul je leren geduld te hebben. Zo zal je geloof sterker worden en zul je een volwassen geloof krijgen. Daardoor zul je altijd het goede doen. En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet. Maar je moet daar wel vol geloof om bidden, zonder te twijfelen. Want als je twijfelt, lijk je op een golf van de zee die door de wind steeds een andere kant wordt opgejaagd. Als je twijfelt, zul je niets van de Heer krijgen. Je weet dan namelijk zelf niet wat je wil en bent onzeker bij alles wat je doet” (Jakobus 1:2-8).
Wat heeft wijsheid te maken met het doorstaan van moeilijkheden? Mogelijk bedoelt deze aansporing van Jakobus wel dat we wijsheid nodig hebben om op God te kunnen vertrouwen. Zelfs wanneer we niet eens weten waarom we met moeilijkheden te maken hebben, kunnen we onder die omstandigheden leren om op God te vertrouwen. Job is een geweldig Bijbels voorbeeld. Hij ontving Gods wijsheid niet om zijn omstandigheden te veranderen. Nee, God gaf hem wijsheid om op Hem te kunnen vertrouwen.

“Terwijl menselijk wezens wel, op zijn minst gedeeltelijk, verantwoordelijk zijn voor hun morele ontwikkeling, komt wijsheid alleen van God. In het Nieuwe Testament gaat wijsheid in het algemeen hand in hand met het begrijpen van Gods plan en doelen, en duidt wijsheid op een vastberadenheid om daarnaar te leven. Wij hebben wijsheid nodig om met moeilijkheden te kunnen omgaan, want wijsheid geeft ons een duidelijk beeld van onze situatie vanuit Gods perspectief.”1

De vrees voor de Heer en de wijsheid van God.
Spreuken 1:7 spreekt over de wijsheid van God: “De vrees voor de Heer is het begin van de kennis; wijsheid en discipline worden door de dwazen verworpen.”

Voor de gelovige is “de vrees voor de Heer” een diep ontzag voor God. Hebreeën 12:28-29: “Het Koninkrijk dat we hebben gekregen, kan niet schudden. Het staat stevig en vast [en zal dus blijven bestaan]. Laten we daarom vast vertrouwen op Gods goedheid, en God dienen en aanbidden op een manier waar Hij blij mee is. Dat is dus: vol ontzag. Want onze God is als een vuur dat alles verbrandt.”

De vrees voor de Heer maakt ons nederig genoeg om ons aan God te onderwerpen. Spreuken 1:7 legt het verband tussen het begrijpen van deze vrees en wijsheid. Totdat we begrijpen hoe God de zonde ziet, Zijn oordeel vrezen en ontzag hebben voor Zijn hoogste gezag, kunnen we geen wijsheid verkrijgen.

God vrezen betekent dat we zó’n diep ontzag voor Hem hebben dat het een grote invloed heeft op de manier waarop we leven. De vrees voor God betekent dat we Hem respecteren, gehoorzamen, ons onderwerpen aan Zijn tuchtiging en Hem met ontzag aanbidden.

Voetnoot:
1 Nystrom, David P. The NIV Application Commentary: James, 50.

De wijsheid van God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen