God is alomtegenwoordig

VRAAG: Staan er verzen in de Bijbel die zeggen dat God alomtegenwoordig is?

ANTWOORD:

Ja, er zijn verzen die ons vertellen dat God alomtegenwoordig is. Wanneer we op zoek gaan naar Bijbelse teksten die getuigen van Gods aanwezigheid, moeten we een eeuwig perspectief innemen. De volledige betekenis van Gods aanwezigheid is niet gemakkelijk te bevatten. God staat boven alle ruimtelijke begrenzingen, maar is toch zo dichtbij dat Hij elk gefluisterd gebed kan horen.

  • God is alomtegenwoordig: Hij heerst over alle koninkrijken. “Dit zegt de Heer: ‘De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbankje...’” (Jesaja 66:1-2). De profeet spreekt weliswaar in figuurlijke zin over God, alsof de Schepper Zijn voet rust op onze planeet, maar Jesaja bevestigt dat God aanwezig was om over het volk Israël te heersen. De Messias, gezeten op Davids troon (Lukas 1:32–33) is eeuwig aanwezig; Hij is de heerser over een duizendjarig rijk en over de hele eeuwigheid.

  • God is alomtegenwoordig: Hij vult hemel en aarde met Zijn karakter. “‘Ben Ik alleen een God van dichtbij? zegt de Heer. Ben Ik niet ook een God van ver weg? Zou iemand zich zó ver van Mij kunnen verbergen dat Ik hem niet zou zien? zegt de Heer. Ik ben toch overal in de hemel en overal op de aarde? zegt de Heer” (Jeremia 23:23–24). God is geen plaatselijke God voor wie wij ons zouden kunnen verbergen. Vanaf Zijn hemelse troon ziet Hij alles met een scherp oog. Nabijheid of afstand hebben geen enkele invloed op wat God ziet of doet.

  • God is alomtegenwoordig: Hij doorklieft de duisternis met Zijn glorieuze licht. “Waar is de weg naar de plaats waar het licht woont? En waar woont de duisternis? Kun jij daar komen, om ze op te halen en weer terug te brengen? Ken jij de weg naar hun huis?” (Job 38:19–20). God herinnert Job eraan dat Hij het licht bij zonsondergang niet kan volgen en de duisternis niet kan najagen bij zonsopkomst. In het begin spreidde God de duisternis uit over de diepten, waarna Hij met de aanwezigheid van Zijn Woord het licht beval om vanuit die duisternis te stralen.

  • God is alomtegenwoordig: Hij heeft de sterren aan de hemel geplaatst. “Zet jij de sterrenbeelden op het juiste moment aan de hemel? Bestuur jij de Grote Beer en de Kleine Beer? Ken jij de natuurwetten van de hemel? Bepaal jij hoe die over de aarde heersen?” (Job 38:32–33). Ondanks hun enorme afstand tot de aarde, oefenen de sterren invloed uit op de aarde. De sterren aan de hemel staan onder Gods gezag; Hij kent ze allemaal en heeft ze allemaal een naam gegeven (Psalm 147:4). Het heelal is doordrongen van Zijn aanwezigheid.

  • God is alomtegenwoordig: Hij ziet alle goede en slechte dingen. “De Heer woont in zijn heilige paleis. Zijn troon staat in de hemel. Hij ziet alles wat er gebeurt. Hij beoordeelt alles wat de mensen doen en denken. De Heer stelt goede mensen op de proef. Maar Hij haat mensen die van geweld houden” (Psalm 11:4–5). Gods aanwezigheid is zo intiem dat Hij het werkelijke karakter van alle mensen ziet; Hij ziet niet alleen wat zij zeggen en doen, maar ook wat zij denken en van plan zijn.

God is alomtegenwoordig – Wat betekent dat voor mij?
Door de hele Bijbel heen zien we dat God alomtegenwoordig is. Dat heeft een heel diepe betekenis voor ons. Psalm 139:7-10 zegt: “Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw Geest? Waar zou ik me voor U kunnen verbergen? Als ik naar de hemel zou gaan - U bent daar. Als ik naar dodenrijk zou afdalen - U bent daar óók. Als ik zou meevliegen met de opkomende zon, of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan - ook daar zou U mij leiden. Ook daar zou uw hand mij vasthouden.”

En in Matteüs 6:6 staat: “Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je Vader terwijl niemand het ziet. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen.”

God is alomtegenwoordig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen