Gods liefde en gerechtigheid

VRAAG: Gods liefde en gerechtigheid - Hoe werken ze samen?

ANTWOORD:

Hoe zijn liefde en gerechtigheid met elkaar te verenigen? Kan God zowel liefdevol als rechtvaardig zijn? In de Schriften zien we vele malen dat God Zijn gerechtigheid uitstort over de mensen. Het lijkt vaak zo streng en liefdeloos. God oordeelde, om een paar voorbeelden te noemen, Adam en Eva (Genesis 3), de wereld ten tijde van Noach (Genesis 6-8), Sodom en Gomorra (Genesis 18-19), en de Egyptenaren met de 10 plagen (Exodus 7-12). God oordeelde ook veel mensen persoonlijk, zoals: Nadab and Abihu (Leviticus 10:1-3), Achan (Jozua 7), Beltsazar (Daniƫl 5). Hoe kon God deze mensen veroordelen en toch nog steeds gezien worden als liefdevol, genadig, welwillend en vergevingsgezind? Ook vandaag nog zien we vaak dat mensen veroordeeld worden terwijl ze dat niet lijken te verdienen. Hoe kunnen de liefde van God en Zijn gerechtigheid samengaan?

We weten dat Gods eigenschappen met elkaar in harmonie zijn. Alleen wanneer je gerechtigheid en liefde los van elkaar definieert, ontstaat het idee dat ze met elkaar in strijd zijn. Anders gezegd: om Gods gerechtigheid te begrijpen, moeten we Zijn liefde begrijpen. Om Zijn liefde te begrijpen, moeten we Zijn gerechtigheid begrijpen.

"Gerechtigheid betekent dat de liefde altijd getoond moet worden, of een situatie daar nu wel of niet dringend en dwingend om vraagt. Liefde in de Bijbelse zin betekent niet dat je iemand maar in alles tegemoet komt; het is duidelijk verbonden aan gerechtigheid. Dat betekent dat er zorg moet zijn om het uiteindelijke welzijn van de hele mensheid, een passie om te doen wat juist is en de implementatie van passende gevolgen voor verkeerde handelingen. Liefde en gerechtigheid gaan steeds hand in hand in de omgang van God met de mens. De gerechtigheid van God vraagt om betaling van de straf op de zonde. Echter, de liefde van God wil de relatie van mensen met Hemzelf herstellen. Het offer van Jezus Christus als verzoening voor zonde betekent dat zowel de gerechtigheid als de liefde van God behouden zijn," schrijft Millard Erickson.1

Als de ene eigenschap begrepen wordt in het licht van de andere, zijn liefde en gerechtigheid in harmonie met elkaar. Ze zijn niet strijdig met elkaar, maar staan naast elkaar, en stemmen volkomen met elkaar overeen.

Voetnoot:
1 Enns, Paul, The Moody Handbook of Theology, (Chicago: Moody Press), 324.

God is rechtvaardig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen