De definitie van alomtegenwoordigheid

VRAAG: De definitie van alomtegenwoordigheid - Wat betekent de alomtegenwoordigheid van God?

ANTWOORD:

Dr. Norman Geisler legt de alomtegenwoordigheid van God als volgt uit:

  “Het betekent dat de volledigheid van God overal tegelijkertijd is. Als het ondeelbare Wezen heeft God niet één deel hier en een ander deel daar, want Hij heeft geen delen. God is aanwezig in de schepping, maar maakt er geen deel van uit. God is is overal, maar Hij is geen iets. Hij bevindt Zich op elk punt in de ruimte, maar Hij is niet ruimtelijk. Hij bevindt Zich op elk punt in de ruimte, maar is niet verbonden aan enig punt in de ruimte... God is ‘in’ of aanwezig in het hele universum zoals gedachten in hun verstand zijn, of de manier waarop schoonheid in een kunstwerk zit, of de boodschap in een geschreven zin. In al deze gevallen is het een aanwezig in het andere en doordringt het een het andere volledig, maar zonder er deel van uit te maken.”1
Clemens van Alexandrië zei:
  “God bevindt zich niet in duisternis of op op een plaats, maar Hij bevindt Zich boven tijd, ruimte en fysieke eigenschappen. Daarom bevindt Hij zich op geen enkel moment in een bepaald deel. Hij bevat geen andere delen en wordt Zelf door geen ander deel bevat, noch middels begrenzingen, noch middels verdelingen... Al wordt de hemel Zijn troon genoemd, toch kan die Hem zelfs niet bevatten.”2
Augustinus zei:
  “De waarheid is dat al deze handelingen en energie toebehoren aan de ene ware God, die werkelijk een God is die overal volledig aanwezig is, die niet beperkt wordt door grenzen en niet gebonden wordt door belemmeringen, die ondeelbaar en onveranderlijk is, en die zowel de hemel als de aarde vult met Zijn aanwezigheid en Zijn macht, al heeft Zijn natuur geen van beide nodig."3
Charles H. Spurgeon verkondigde:
  “Wij geloven dat Hij [God] de hemel en de aarde, en de hel, vult... Zelfs de ruimte die wordt ingenomen door Zijn schepping wordt nog steeds door Hemzelf gevuld. De stenen diepten [van de aarde] zijn gevuld met God; waar de zee schuimt, of waar het solide graniet geen enkele tussenruimte of vacuüm heeft, zelfs daar is God; Hij is niet alleen in de open ruimte en in de kloof, maar Hij doordringt alle materie, is in alles overvloedig aanwezig en vult alle dingen met Zichzelf.”4
J.I. Packer schreef:
  “God is geen lichaam. Daarom staat Hij los van alle beperkingen van ruimte en afstand; en Hij is alomtegenwoordig. God bestaat niet uit onderdelen. Dit betekent dat Zijn persoonlijkheid en krachten en eigenschappen perfect geïntegreerd zijn, zodat niets in Hem ooit verandert."5
Charles Ryrie schreef:
  “Alomtegenwoordigheid betekent dat God te allen tijde met Zijn volledige wezen overal aanwezig is... In Psalm 139:7-10 vraagt David of er een plek is waar iemand aan de aanwezigheid van God kan ontsnappen. Zijn antwoord is ‘nee’, want Zijn alomtegenwoordigheid wordt niet begrensd door ruimte (vers 8), is onaangetast door snelheid (vers 9) en blijft onveranderd in de duisternis (verzen 11-12)."6

Voetnoten:
1 Geisler, Systematic Theology (Vol 2). Bethany House.
2 Clemens, Stromata in Roberts and Donaldson, The Ante-Nicene Fathers. Geciteerd in Geisler.
3 Augustinus, The City of God. Geciteerd in Geisler.
4 Charles H. Spurgeon, Sermon: Jacob's Waking Exclamation (21 juli, 1861).
5 Paker, J.I., Knowing God. Geciteerd in Geisler.
6 Ryrie, Charles, Basic Theology. Wheaton: Victor Books.

God is alomtegenwoordig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen