Gods goedheid wil je tot inkeer brengen

VRAAG: Gods goedheid wil je tot inkeer brengen

ANTWOORD:

“Of misken je zijn rijkdom aan goedheid en geduld en lankmoedigheid, en besef je niet dat Gods goedheid je tot inkeer wil brengen?” (Romeinen 2:4, WillibrordBijbel).

Leidt de goedheid van God tot inkeer? Is inkeer een gevolg van een werkelijk begrip van Gods goedheid?

Hoe meer we leren over Gods goedheid, hoe meer we worden aangetrokken tot het wonderbaarlijke geschenk dat Hij ons aanbiedt: verlossing via Zijn Zoon Jezus Christus. Vanwege Zijn goedheid en liefde voor ons heeft God ons Zijn enige Zoon, die geen enkele zonde heeft begaan, gegeven om te sterven voor onze zonden.

2 Korintiërs 5:21 vertelt ons: “Hem die geen zonde heeft gekend [Jezus], heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden.”

Zelfs wanneer we goede dingen doen of een goed leven proberen te leiden, zijn we van nature niet goed. De apostel Paulus schreef in Romeinen 3:10: “Er is geen rechtvaardige, zelfs niet één.”

Onze goedheid moet uit de bron van alle goede dingen komen: God, die zelf van nature goed is. Hij spoort ons aan om tot inkeer te komen en Hij wacht geduldig op ons, zoals we in Romeinen 2:4 lezen: “Of misken je zijn rijkdom aan goedheid en geduld en lankmoedigheid, en besef je niet dat Gods goedheid je tot inkeer wil brengen?”

De Bijbelse definitie van inkeer is “van gedachten veranderen”. De Bijbel vertelt ons dat de handelingen van een mens zullen veranderen, wanneer hij of zij tot inkeer komt. In Handelingen 3:19-20 lezen we: “Kom daarom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist. Dan komen er van Godswege tijden van verademing...”

Handelingen 26:20 stelt: “Ik heb... verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen, zich bekeren tot God en doen wat bij die omkeer past.” De volledige Bijbelse definitie van inkeer is een verandering in het denken die leidt tot een verandering in gedrag.

Gods goedheid wil je tot inkeer brengen - Wat de theologen zeggen
Justinus de Martelaar schreef: “Daarom moeten wij belijden dat Hij, die altijd dezelfde is, deze en vergelijkbare voorschriften [besnijdenis, sabbat, enz., red.] heeft geboden ten behoeve van zondige mensen, en moeten wij verkondigen dat Hij ons goedgezind is, alles van tevoren weet, niets nodig heeft en rechtschapen en goed is.”1

J.I. Packer zei: “Gods liefde is een uitoefening van Zijn goedheid naar zondaars toe. Als zodanig heeft zij de natuur van genade en barmhartigheid. Het is een uitdrukking van Gods vriendelijkheid die niet slechts onverdiend is, maar zelfs ingaat tegen wat wij verdienen; want de ontvangers van Gods liefde zijn rationele schepselen die Gods wet hebben overtreden, wier natuur in Gods ogen verdorven is, en die niets meer verdienen dan een veroordeling en uiteindelijk de verbanning uit Zijn aanwezigheid.”2

Voetnoten:
1 Justinus de Martelaar, Dialogue of Justin in Roberts and Donaldson, The Ante-Nicene Fathers. Zoals geciteerd in Systematic Theology door Dr. Norman Geisler.
2 J.I. Packer, Knowing God.

De goedheid van God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen