Is God alomtegenwoordig?

VRAAG: Is God alomtegenwoordig? Hoe kan God tegelijkertijd zowel oneindig als persoonlijk aanwezig zijn?

ANTWOORD:

Wanneer we de oneindige aanwezigheid van God overdenken, kunnen wij ons al snel klein en onbeduidend voelen. We worden met ontzag vervuld door de enormiteit en de grandioze ordelijkheid van Gods schepping. God is de meester over tijd en afstand en is de schepper van al het leven.

“Hoe kan het dat U [God] aan de mens denkt? Hoe kan het dat U Zich met hem bezighoudt?” (Hebreeën 2:6).

Hoewel God vanuit een hemels perspectief alomtegenwoordig is, is Zijn hoogste verlangen altijd al geweest dat de mens Zijn aanwezigheid persoonlijk zou ervaren. “Hij heeft uit één enkele mens alle volken gemaakt om over de hele aarde te gaan wonen. Hij heeft de grenzen vastgesteld van hun woongebieden. Hij heeft bepaald wanneer en hoelang zij zouden bestaan. En Hij wil dat de mensen Hem zoeken. En als ze Hem zoeken, zullen ze Hem vinden. Want Hij is niet ver bij ons vandaan. Want wij leven, bewegen en bestaan dankzij Hem…” (Handelingen 17:26–28).

God is weliswaar oppermachtig, maar is nooit zo ver van ons vandaan, dat Hij niet gevonden kan worden of Zijn aanwezigheid niet ervaren kan worden. De apostel Paulus noemt elke gelovige een verblijfplaats van de Heilige Geest. “Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods Geest” (1 Korintiërs 3:16). Jezus Christus leeft via Zijn Geest in alle ware gelovigen.

Is God zelfs in de hel aanwezig?
Hoe kan God ook in een dergelijke folterplaats alomtegenwoordig zijn? Is de hel niet het tegenovergestelde van Gods aanwezigheid, of de afwezigheid van God in een mensenleven? Amos 9:1-4 geeft ons een angstaanjagende passage over de aanwezigheid van God bij het oordeel. Deze verzen benadrukken dat het onmogelijk is om aan Hem te ontsnappen. Gods alomtegenwoordigheid betekent dat Hij echt overal aanwezig is, zelfs “al groeven ze tot in het dodenrijk om zich te verbergen” (Amos 9:2). Zelfs als de goddelozen naar de verste uithoeken van het heelal zouden proberen te ontsnappen, zou God hen nog steeds vinden en doden. Noch de hoogste hoogten van de hemel, noch de diepste diepten van het graf kunnen boosaardige mensen een schuilplaats bieden. Jezus herinnerde Zijn toehoorders eraan dat alleen God “de macht heeft om in de hel te gooien” (Lukas 12:5).

Hoe is God dan aanwezig om ons van een eeuwige foltering te redden? Net zoals een mens niet kan ontsnappen aan Gods oordeel, zo kan ook niets de gelovige afzonderen van Gods waakzame oog. “Geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer” (Romeinen 8:39).

We kunnen berusten in de zekerheid dat wij ons onophoudelijk in Zijn aanwezigheid bevinden, zelfs in de donkerste tijden. De Zoon van God, de verheerlijkte Christus, heeft gezag over het dodenrijk, zodat “Jezus door zijn dood de duivel zijn macht kon afnemen. De duivel heeft niet langer de macht over de dood. En zo kon Hij alle mensen bevrijden die hun leven lang slaven van het kwaad waren door hun angst voor de dood” (Hebreeën 2:14–15). Alleen de Zoon van God, Jezus Christus, heeft absolute controle over elk stoffelijk en geestelijk domein; Hij heeft de sleutels tot de dood en de hel (Openbaring 1:18).

Is God alomtegenwoordig? Laat je raken door Zijn alomtegenwoordigheid.
Psalm 139:7-10 zegt: “Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw Geest? Waar zou ik me voor U kunnen verbergen? Als ik naar de hemel zou gaan - U bent daar. Als ik naar dodenrijk zou afdalen - U bent daar óók. Als ik zou meevliegen met de opkomende zon, of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan - ook daar zou U mij leiden. Ook daar zou uw hand mij vasthouden.”

De wetenschap dat God overal aanwezig is kan een vernederende ervaring zijn. God bestaat overal tegelijkertijd, maar staan wij toe dat Hij ook in onze levens bestaat? Willen wij dat Hij actief in onze harten leeft omdat wij Jezus Christus willen volgen? Een almachtige, alwetende God had gemakkelijk onze volledige toewijding kunnen eisen. Maar in plaats daarvan heeft Hij ons een vrije wil gegeven, waarmee Hij ons de keuzemogelijkheid heeft gegeven om Hem zelf in onze harten uit te nodigen. Is dat geen wonderbaarlijke gedachte? Hoe prachtig is het dat God het liefst plaatsneemt in onze harten, van alle plekken in het uitgestrekte universum die God zou kunnen innemen?

In Openbaring 4:11 lezen we: “Heer, alle macht en eer en kracht is voor U. Dat bent U waard. Want U heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn er omdat U wilde dat ze er waren en omdat U ze heeft gemaakt.”

God is alomtegenwoordig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen