De definitie van alwetendheid

VRAAG: Hoe definiëren theologen alwetendheid?

ANTWOORD:

“God weet alles - verleden, heden en toekomst; Hij weet wat werkelijk is en wat mogelijk is; alleen het onmogelijke (het tegenstrijdige) ligt buiten de feitelijke kennis van God.” - Geisler1

"God kent ogenblikkelijk en zonder enige inspanning alles wat er is en elke aangelegenheid, alle gedachten en elk verstand, alles wat bestaat en elk wezen, alle complexiteiten en elke menigte, alle wetten, alle relaties, alle oorzaken, alle gedachten, alle mysteries, alle raadsels, alle gevoelens, alle onuitgesproken geheimen, alle koningen en wereldheersers, alle persoonlijkheden, alle zichtbare en onzichtbare dingen in de hemel en op aarde, beweging, ruimte, tijd, leven, dood, goed, kwaad, hemel en hel... Omdat God alle dingen perfect weet, weet Hij niets beter dan enig ander iets, maar Hij weet alle dingen even goed. Hij ontdekt nooit iets. Hij is nooit verrast, nooit verbaasd. Hij vraagt Zich nooit iets af, Hij is nooit op zoek naar informatie en stelt nooit vragen (behalve wanneer Hij iets aan mensen wil ontlokken voor hun eigen goed).” - Tozer2

“Alwetendheid betekent dat God van alle feitelijke en mogelijke dingen altijd even goed en zonder enige inspanning op de hoogte is.” - Ryrie3

De definitie van alwetendheid in het leven van de gelovige
“Geen informant kan over ons klikken, geen vijand kan een beschuldiging aanvoeren, geen duveltje kan uit een doosje springen om ons te beschamen met ons verleden, en geen verborgen zwakke karaktertrek kan aan het licht gebracht worden die ertoe zal leiden dat God ons in de steek laat, omdat Hij ons al volledig kende voordat wij Hem kenden en Hij ons tot Zichzelf heeft getrokken terwijl Hij al volledig wist wat tegen ons gebruikt zou kunnen worden.” - Tozer2

“God kent alle details van ons leven. Er is niets wat aan Zijn aandacht ontsnapt. ‘Ook weet Hij precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben’, zei Christus (Lukas 12:7)... Misschien is dit wel het meest verbazingwekkende van Gods alwetendheid: Hij kent elk detail van ons, maar houdt toch van ons... Hij wist alles over onze zonden, maar was toch bereid om Zijn Zoon te geven om voor ons aan het kruis te sterven.” - MacArthur4

“Omdat God alles weet, kunnen we vertrouwen hebben in Hem en in Zijn beloften - niet alleen voor vrede in dit leven, maar voor een eeuwigheid van vreugde in het komende leven. En ben jij niet blij dat Hij jou kent, dat Hij jou in de buik van je moeder in elkaar heeft gevlochten, dat Hij jou heeft gevormd en precies weet waarvoor jij gemaakt bent, dat elke dag van jouw leven al in Zijn boek was opgetekend voordat je geboren werd? Ja mijn vriend, God weet echt alle dingen.” - Hanegraaff5

Voetnoten:
1 Geisler, Norman. Systematic Theology. (Minneapolis, MN: Bethany House, 2003), 180.
2 Tozer, A.W., The Knowledge of the Holy. (New York: Harper and Row, 1978) 62-63.
3 Ryrie, Charles, Basic Theology. (Wheaton, IL: Victor Books, 1986) 40.
4 MacArthur, John Jr., God: Coming Face to Face with His Majesty. (Wheaton, IL: Victor Books, 1993), 52.
5 Hanegraaff, Hank, CRI (www.equip.org).

De alwetendheid van God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen