De definitie van Gods genade

VRAAG: Wat is de definitie van Gods genade?

ANTWOORD:

Om de definitie van Gods genade te kunnen begrijpen, is het wijs om de betekenis van de Griekse en Hebreeuwse woorden achter dit begrip te leren.

Een Oudtestamentisch woord dat vaak wordt gebruikt om Gods genade te beschrijven is chesed. Dit woord beschrijft de verlossing van vijanden, leed of tegenspoed. Het wijst ook op het geven van macht, dagelijkse leiding, vergeving en bescherming.

Het Nieuwtestamentische woord is charis. Dat woord concentreert zich op de voorziening van verlossing.

De definitie van Gods genade - Hoe wordt genade door theologen beschreven?
“Wat is genade? In het Nieuwe Testament betekent genade: Gods liefde in actie voor mensen die eigenlijk het tegenovergestelde van liefde verdienen. Genade betekent dat God hemel en aarde beweegt om zondaars te redden, die zelf geen vinger zouden kunnen uitsteken om zichzelf te redden. Genade betekent dat God Zijn enige Zoon zond om via het kruis naar de hel af te dalen, zodat wij - de schuldigen - met God verzoend en in de hemel ontvangen konden worden. ‘God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. [Aan het kruis droeg Jezus ónze straf.] Maar Hij is Zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon Hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid [en daarmee ook van Gods straf]’ (2 Korintiërs 5:21).”1

“Genade kan gedefinieerd worden als de onverdiende gunst van God voor mensen die Zijn veroordeling verdienen.” – Enns2

De definitie van Gods genade - Wat zegt de Bijbel?
“Iedereen kan nu vrijgesproken worden, door te geloven in Jezus Christus. Het maakt voor God niet uit wie of wat je bent. Want álle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten álle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Maar door Gods liefdevolle goedheid [genade] worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus” (Romeinen 3:22-24).

“Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade!” (Efeziërs 1:7).

“Want omdat God zo liefdevol en goed [genadig] is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen. Want God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ook Zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren al voor ons had bedacht” (Efeziërs 2:8-10).

“In de wet van Mozes is ons al verteld wat wij wel en niet moeten doen. Maar Jezus Christus bracht ons genade en waarheid” (Johannes 1:17).

“Door de ongehoorzaamheid van één mens (Adam) is de dood als een koning gaan heersen. Maar door Gods Geschenk [genade] is er iets veel groters gebeurd: de mensen die Gods Geschenk aannemen, zullen door die ene Mens (Jezus) vrij zijn van schuld en dood. Door Jezus Christus zullen ze als koningen heersen in het leven” (Romeinen 5:17).

Voetnoten:
1 Packer, J.I. Knowing God, 226.
2 Enns, Paul. Moody Handbook of Theology, 196

God is genadig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen