Trouw aan God

VRAAG: Waarom is trouw aan God een belangrijk onderdeel van het Christelijke leven?

ANTWOORD:

Zonder trouw aan God is er geen Christelijk leven. Het Christelijke geloof is op de eerste plaats gebaseerd op het geloof dat God bestaat, en vervolgens dat wij door Christus Jezus vergeven en gered kunnen worden. Onze trouw is een toewijding om de ene ware en oppermachtige God te blijven volgen en Zijn geboden te gehoorzamen.

De eerste twee van de Tien Geboden (Exodus 20) gaan zelfs uitdrukkelijk over trouw aan God. “Jullie mogen geen andere goden hebben dan Mij alleen. Maak geen godenbeelden van iets wat in de lucht, op de aarde of in het water onder de aarde is. Ga niet zulke beelden aanbidden en dienen. Want Ik, jullie Heer God, ben een jaloers God...” Deze woorden werden door God zelf aan Mozes gegeven, voor alle mensen in alle tijden.

Omdat God een verbondsrelatie aangaat met Zijn volk, verkondigt Hij dat Hij ontrouw en concurrentie van andere mensen of dingen niet zal dulden. Een afgod kan bestaan uit alle dingen die je een hogere prioriteit geeft dan God. Denk hierbij aan godenbeelden of afgodenverering of bepaalde zaken die in onze levens een hogere plaats innemen dan God.

Wat zijn de voordelen van trouw aan God?
Veel mensen zouden zeggen dat het grootste voordeel van trouw aan God is dat de mensen die Hem trouw zijn Gods oordeel niet hoeven te ondergaan. Maar tot de dag van het oordeel zijn er hier op aarde al vele andere voordelen.

  • Psalm 37:27 - “Let op de mensen die God dienen. Want met hen loopt het uiteindelijk goed af.”
  • Spreuken 3:1-2 - “Mijn zoon, vergeet niet wat ik je leer. Bewaar in je hart wat ik je zeg. Dan zul je heel veel langer leven en zul je veel meer vrede hebben.”
  • Spreuken 16:6-7 - “Door liefde en trouw krijg je vergeving voor wat je verkeerd hebt gedaan. Maar als je diep ontzag voor de Heer hebt, doe je geen slechte dingen. Als de Heer blij is met hoe je leeft, zorgt Hij ervoor dat zelfs je vijanden vrede met je sluiten.”
  • Spreuken 28:20a - “Voor een betrouwbaar mens zal God goed zijn.”
  • Openbaring 2:10 - “Wees niet bang voor wat jullie zullen moeten lijden. De duivel zal sommigen van jullie in de gevangenis gooien, in de hoop dat jullie je geloof zullen opgeven. Tien dagen lang zullen jullie worden verdrukt. Blijf trouw aan Mij, zelfs als je dat je leven zal kosten. Dan zal Ik jullie de levenskroon geven.”
Het belangrijkste element in onze Christelijke levens is trouw aan God. Vandaag de dag hebben we geen zekerheid over wat er nu weer aan de andere kant van de aardbol zal gebeuren. Er zijn oorlogen, hongersnoden, instortende economieën en een groot aantal natuurrampen. Trouw aan God geeft ons vrede en de zekerheid dat wij ons er doorheen zullen slaan met de belofte van Zijn zegeningen en de beloning van het eeuwige leven in de hemel.

Onze trouwe loyaliteit aan de almachtige God is het enige waar we werkelijk op kunnen bouwen; Hij is onze hoop in een donkere wereld. Zijn voorziening van vergeving en verlossing door Jezus is het grootste voordeel van alle, als wij trouwe gelovigen zijn.1

Voetnoot:
1 1 Johannes 3:16-19 stelt: “Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden. Iedereen die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar iedereen die níet gelooft, ís al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God. Die mensen zullen worden veroordeeld omdat het Licht in de wereld is gekomen, en ze liever het donker hadden dan het Licht. Dat is omdat ze slechte dingen doen.”

Gods trouw - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen