De definitie van Gods oppermacht

VRAAG: De definitie van Gods oppermacht - Wat is het?

ANTWOORD:

“Gods heerschappij over Zijn schepping in relatie met Zijn bestuur ervan; soevereiniteit is Gods heerschappij over de volledige realiteit.” - Dr. Norman Geisler1

“Het woord betekent voornaamste, hoofd, opperste. Het spreekt allereerst over positie (God is het Opperwezen in het heelal), dan over macht (God is de hoogste macht in het heelal). Hoe Hij die macht aanwendt wordt in de Schrift geopenbaard. Een soevereine God zou een dictator kunnen zijn (wat God niet is). Of een soevereine God zou afstand kunnen doen van het gebruik van Zijn krachten (wat God niet doet). Uiteindelijk heeft God de volledige controle over alle dingen, ook al kan Hij ervoor kiezen om bepaalde gebeurtenissen te laten plaatsvinden volgens de natuurwetten die Hij heeft uitgevaardigd.” - Charles Ryrie2

“De oppermacht van God betekent dat Hij alle dingen in het verleden, in het heden en in de toekomst volledig in Zijn hand heeft. Er is niets wat buiten Zijn kennis en controle kan plaatsvinden. Alle dingen worden of door Hem veroorzaakt of door Hem toegestaan, voor Zijn eigen doeleinden en middels Zijn perfecte wil en timing (Romeinen 11:36; 1 Korintiërs 8:6). Hij is de enige absolute en almachtige heerser over het heelal en heerst soeverein over de schepping, voorzienigheid en verlossing.” - www.GotQuestions.org3

“Wat bedoelen we met de soevereiniteit van God? We bedoelen de suprematie van God, het koningschap van God, de Godheid van God. Wanneer we zeggen dat God soeverein is, verkondigen we dat God God is. Wanneer we zeggen dat God soeverein is, verkondigen we dat Hij de Allerhoogste is, die handelt naar Zijn wil in de legers van de hemel en onder de bewoners van de aarde, zodat “niemand Hem kan tegenhouden als Hij besloten heeft iets te doen. Niemand kan tegen Hem zeggen: 'Wat doet U daar?'” (Daniël 4:35). Wanneer we zeggen dat God soeverein is, verkondigen we dat Hij de Almachtige is, de Eigenaar van alle macht in hemel en aarde, zodat niemand Zijn raad kan dwarsbomen of Zijn wil kan weerstaan (Psalm 115:3). Wanneer we zeggen dat God soeverein is, verkondigen we dat “de Heer Koning is. Hij heerst over alle volken.” (Psalm 22:28). Hij sticht koninkrijken, werpt keizerrijken omver en bepaalt de loop van dynastieën zoals het Hem het meest behaagt. Wanneer we zeggen dat God soeverein is, verkondigen we dat Hij “de goede en enige Heerser is, de hoogste Koning en de machtigste Heer” (1 Timoteüs 6:15). Zo is de God van de Bijbel.” - A.W. Pink4

“Als er enig element van het universum buiten Zijn gezag zou staan, dan zou Hij niet meer God over alle dingen zijn. Met andere woorden, soevereiniteit is een eigenschap van Zijn Godheid. Soevereiniteit is een natuurlijke eigenschap van de Schepper. God bezit wat Hij heeft gemaakt en Hij heerst over Zijn bezit.” - R.C. Sproul5

”Goddelijke soevereiniteit is een uitgestrekt onderwerp: het omhelst alles wat te maken heeft met het Bijbelse plaatje van God als Heer en Koning in deze wereld, de Ene die “altijd doet wat Hij van plan is” (Efeziërs 1:11), die elke ontwikkeling leidt en elke gebeurtenis rangschikt voor de vervulling van Zijn eigen eeuwige plan.”- J.I. Packer6

Voetnoten:
1 Geisler, Dr. Norman. Systematic Theology, Vol 2., 536.
2 Ryrie, Charles. Basic Theology, 43.
3 http://www.gotquestions.org/sovereign-grace.html
4 Pink, A.W. The Sovereignty of God, hoofdstuk 1.
5 Sproul, R.C. Now That's A Good Question.
6 Packer, J.I. Evangelism and the Sovereignty of God.

God is oppermachtig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen