Hoe is God alomtegenwoordig?

VRAAG: Hoe is God alomtegenwoordig in de Bijbel?

ANTWOORD:

Omdat Gods aanwezigheid mensen vaak angst inboezemt, kunnen we ons wellicht beter afvragen: “Hoe kan Gods alomtegenwoordigheid onze angsten juist wegnemen?”

Toen de Israëlieten uit Egypte trokken, kwam Gods alomtegenwoordigheid tot uiting in Zijn manifestatie als hun Trouwe Gids. Overdag toonde God Zich aan hen als een grote, hoge wolk, en ’s nachts als een wolk van vuur om hen door de woestijn te leiden (Exodus 13:21–22).

De ark van het verbond was de basis voor het “verzoendeksel”; dit diende als de troon waarop de Heer verscheen en vanaf welke Hij sprak. De Israëlieten namen de ark vaak mee in veldslagen als Jehova-Nissi (“De Heer ons Vaandel”). Als Beschermer huisde Gods aanwezigheid in de tabernakel in het centrum van het kampement, en als wolkkolom over de tabernakel. De psalmen spreken herhaaldelijk over de troost die David vond in de wetenschap dat de alomtegenwoordige God dicht blijft bij mensen met gebroken harten en teneergeslagen zielen (Psalm 34:19).

Als de alomtegenwoordige God wonderdadig is, hoe houdt Hij Zijn schepping dan in stand?
Al sinds het meest prille begin van de schepping heeft God “alle dingen in de hemel en op de aarde gemaakt: de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen” (Kolossenzen 1:16). Als de alomtegenwoordige God, die “er eerder was dan al het andere”, houdt Hij de hele eeuwigheid in stand. Gods betrokkenheid bij alles wat Hij heeft geschapen, vooral de mens, is onwrikbaar. Hij is geen onverschillige God. Hij overziet alles wat te maken heeft met het bestaan van de mens op aarde en houdt alle dingen die Hij geschapen heeft in stand. God vraagt Job: “Waar was jij, toen Ik de aarde maakte? Vertel dat eens, als je zo wijs bent!... Toen de zee ontstond, wie heeft toen haar grenzen vastgesteld?” (Job 38:4, 8). God is altijd en op elk ruimtelijk punt met Zijn volledige Wezen aanwezig; “Hij beheerst alles met Zijn machtig woord” (Hebreeën 1:3).

Alle dingen die gebeuren, vinden plaats in de aanwezigheid van God. Zelfs iets relatief onbeduidends als de dood van een mus ontsnapt niet aan Zijn aandacht (Matteüs 6:26). Er gebeurt helemaal niets buiten de kennis en de macht van de alomtegenwoordige God, die er tot in de eeuwigheid voor zorgt dat alle dingen ten goede gebruikt zullen worden. Elke situatie ligt stevig in Zijn handen; tijd en ruimte kunnen die waarheid niet doen wankelen. God is aanwezig in elke omstandigheid en daarom kunnen we op Hem vertrouwen. Hij blijft altijd aanwezig, niet alleen om het heelal in stand te houden, maar ook in de worstelingen van ons dagelijkse leven. In elke onzekerheid en angst is God “onze schuilplaats, onze burcht waar we veilig zijn” (Psalm 46:1).

Hoe beïnvloedt de alomtegenwoordige God de mensheid?
God wenst Zijn genade en barmhartigheid aan ons bekend te maken. Al sinds het allereerste begin was de mens geschapen om in Gods aanwezigheid te bestaan. Toen de zonde de mensheid beroofde van deze Goddelijke nabijheid, gaf God Zichzelf voor ons op in een menselijke gedaante: Jezus Christus was een zondeloos offer, zodat wij de volkomenheid van Zijn aanwezigheid weer zouden kunnen ervaren.

“Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven, omdat Hij zo ontzettend veel van ons houdt. Daarom heeft Hij ons tegelijk met Christus geestelijk levend gemaakt. Want we waren geestelijk dood door alle slechte dingen die we hadden gedaan. We zijn dus alleen maar gered doordat God zo geweldig goed voor ons is geweest, en niet omdat we het verdiend hadden” (Efeziërs 2:4–5). Van de verste uithoeken van het universum tot de diepten van onze geest is Hij Jehova-Sjamma (“De Heer die aanwezig is”).

God is alomtegenwoordig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen