De namen voor God

Namen voor God - Een manier om Zijn aard en karakter te begrijpen
De namen die in de Bijbel voor God gebruikt worden dienen als een wegenkaart om het karakter van God te kunnen ontwaren. Omdat de Bijbel Gods Woord aan ons is, zijn de namen die Hij voor zichzelf in de Bijbel heeft gekozen bedoeld om Zijn ware aard aan ons te openbaren.

Namen voor God - Zijn titels in de Schriftteksten
"ELOHIM" (of Elohay) is de allereerste naam voor God in de Bijbel. Deze wordt door het Oude Testament heen meer dan 2.300 keer gebruikt. Elohim komt van het Hebreeuwse stamwoord dat "sterkte" of "macht" betekent en heeft de ongewone eigenschap dat het een meervoudsvorm is. In Genesis 1:1 lezen we: "In het begin schiep Elohim de hemel en de aarde." Meteen vanaf het begin wordt deze meervoudsvorm voor de naam van God gebruikt om de Ene God te beschrijven, een mysterie dat in de rest van de Bijbel wordt geopenbaard. Door de Schriftteksten heen wordt Elohim gecombineerd met andere woorden om bepaalde karakteristieken van God te beschrijven. Enkele voorbeelden: Elohay Kedem - God van het begin (Deuteronomium 33:27). Elohay Mishpat - God van rechtvaardigheid (Jesaja 30:18). Elohay Selichot - God van vergeving (Nehemia 9:17). Elohay Marom - God van hoogten (Micha 6:6). Elohay Mikarov - God Die dichtbij is (Jeremia 23:23). Elohay Mauzi - God van mijn kracht (Psalmen 43:2). Elohay Tehilati - God van mijn aanbidding (Psalm 109:1). Elohay Yishi - God van mijn redding (Psalm 18:47, 25:5). Elohim Kedoshim - Heilige God (Leviticus 19:2, Jozua 24:19). Elohim Chaiyim - Levende God (Jeremia 10:10). Elohay Elohim - God der goden (Deuteronomium 10:17).

"EL" is een andere naam die in de Bijbel voor God gebruikt wordt. Deze naam kun je meer dan 200 keer in het Oude Testament vinden. El is een vereenvoudiging van Elohim en wordt vaak met andere woorden gecombineerd om een beschrijvende nadruk te leggen. Enkele voorbeelden: El HaNe'eman - De trouwe God (Deuteronomium 7:9). El HaGadol - De grote God (Deuteronomium 10:17). El HaKadosh - De heilige God (Jesaja 5:16). El Yisrael - De God van Israël (Psalm 68:35). El HaShamayim - De God van de hemel (Psalm 136:26). El De'ot - De God van kennis: (1 Samuël 2:3). El Emet - De God van de waarheid (Psalm 31:6). El Yeshuati - De God van mijn verlossing (Jesaja 12:2). El Elyon - De allerhoogste God (Genesis 14:18). Immanu El - God is met ons (Jesaja 7:14). El Olam - De God van oneindigheid (Genesis 21:33). El Echad - De Ene God (Maleachi 2:10).

"ELAH" is een andere naam voor God die ongeveer 70 keer in het Oude Testament voorkomt. Ook wanneer deze naam wordt gecombineerd met andere woorden zien we verschillende eigenschappen van God. Enkele voorbeelden: Elah Yerush'lem - De God van Jeruzalem (Ezra 7:19). Elah Yisrael - God van Israël (Ezra 5:1). Elah Sh'maya - God van de hemel (Ezra 7:23). Elah Sh'maya V'Arah - God van hemel en aarde (Ezra 5:11).

"YHVH" is het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt als "HEER". Deze titel wordt in het Oude Testament vaker aangetroffen dan enige andere naam voor God (ongeveer 7.000 keer). Deze naam wordt ook vaak het "Tetragrammaton" genoemd, wat "de vier letters" betekent. YHVH vindt zijn oorsprong in het Hebreeuwse woord "zijn" en is de bijzondere naam die God aan Mozes openbaarde bij de brandende struik. "Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: 'IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.' Ook zei hij tegen Mozes: 'Zeg tegen hen: De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.'" (Exodus 3:14-15). Daarom staat YHVH voor het absolute wezen van God; de bron van alles, zonder begin en zonder einde. Hoewel sommigen YHVH uitspreken als "Jehova" of "Jahweh", weten geleerden eigenlijk niet wat de juiste uitspraak van het woord is. De Joden spraken deze naam na ongeveer 200 na Christus niet meer uit, uit vrees voor het gebod in Exodus 20:7: "Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan" (de rabbijnen gebruiken tegenwoordig meestal "Adonai" in plaats van YHVH). Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van YHVH in de Bijbel: YHVH Elohim - HEER God (Genesis 2:4). YHVH M'kadesh - De HEER Die heilig maakt (Ezechiël 37:28). YHVH Yireh - De HEER Die ziet/voorziet (Genesis 22:14). YHVH Nissi - De HEER mijn vaandel (Exodus 17:15). YHVH Shalom - De HEER van vrede (Rechters 6:24). YHVH Tzidkaynu - De HEER van gerechtigheid (Jeremia 33:16). YHVH O'saynu - De HEER onze Schepper (Psalm 95:6).

Namen voor God - De Heer geopenbaard in YHVH is de Heer geopenbaard in Yeshua (Jezus)
De HEER die Zichzelf in het Oude Testament heeft geopenbaard als YHVH, wordt in het Nieuwe Testament geopenbaard als Yeshua (Jezus). Jezus heeft dezelfde eigenschappen als YHVH en beweert duidelijk YHVH te zijn. In Johannes 8:56-59 laat zien dat Jezus Zichzelf presenteert als de "IK BEN". Toen Jezus door enkele Joodse leiders werd uitgedaagd, omdat Hij beweerde Abraham gezien te hebben (die zo'n 2.000 jaar eerder leefde), antwoordde Hij: "Waarachtig, ik verzeker u, van voordat Abraham er was, ben ik er." Die Joodse leiders begrepen dat Jezus beweerde YHVH te zijn. Dit wordt duidelijk wanneer zij Hem proberen te stenigen vanwege godslastering onder de Joodse Wet. In Romeinen 10:9 schrijft Paulus: "Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered." Meteen daarop, in Romeinen 10:13, zet Paulus deze woorden kracht bij door uit het Oude Testament te citeren: "Ieder die de naam van de Heer (YHVH) aanroept, zal worden gered" (Joël 3:5). Yeshua (Jezus) aanroepen is dus hetzelfde als YHVH (HEER) aanroepen; Hij is de Messias die door het hele Oude Testament heen wordt voorspeld.

Leer nu meer over Yeshua!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen