God is rechtvaardig

God is rechtvaardig - Wat betekent dit?
De Bijbel vertelt ons dat God rechtvaardig is. Dit betekent dat Hij eerlijk en onpartijdig is. Het betekent ook dat Hij het haat wanneer de mensen en de natuur, die Hij geschapen heeft, slecht behandeld en onderdrukt worden. Hij haat leugens, bedrog en overig gedrag waar anderen het slachtoffer van worden. Het feit dat God rechtvaardig is betekent dat Hij kan en zal oordelen tussen goed en kwaad, en dat Hij recht zal spreken in overeenstemming met Zijn maatstaven. In de Bijbel wordt God veelvuldig voorgesteld als een rechter. De Bijbel zegt dat Hij ooit op een dag over de wereld zal oordelen. Velen van ons deinzen een beetje terug voor de gedachte dat God een rechter is, omdat het nodige mankeert aan onze eigen rechtspraak op aarde: sommige rechters zijn corrupt en, zelfs wanneer ze goede bedoelingen hebben, kunnen ze fouten maken. Maar het feit dat God rechtvaardig is verzekert ons ervan dat wanneer Hij optreedt als rechter, Hij volkomen recht zal spreken. Daarbij zijn ook andere aspecten/eigenschappen van Zijn karakter betrokken, zoals Zijn vermogen om in elke omstandigheid de waarheid te onderscheiden, en in de harten en gedachten van de mensen te kijken. Hij beschikt over Zijn wijsheid, Zijn kracht, Zijn gezag en Zijn morele karakter om vast te stellen wat goed en wat fout is.

Een God die niet geeft om het verschil tussen goed en kwaad, en mensen niet zou veroordelen om hun gedrag zou geen bewonderenswaardig wezen zijn dat onze liefde en vertrouwen waardig was. Het feit dat God rechtvaardig is en zal oordelen tussen goed en kwaad geeft de ultieme morele betekenis aan onze levens en maakt ons verantwoordelijk voor wat we doen.1

Als er een almachtig, alwetend Opperwezen is dat van nature rechtvaardig is en als onze rechter zal optreden, wat betekent dat dan voor mensen zoals jij en ik? Het betekent dat ons handelen op aarde en onze houding ten opzichte van God uiteindelijk geoordeeld zal worden. Daar moeten we ons ernstig zorgen over maken, omdat we allemaal tekortschieten bij Gods volmaakte maatstaven en de prijs moeten betalen voor die tekortkomingen (Romeinen 3:23, Romeinen 6:23). Gelukkig weten we ook dat God een genadige God is. In Zijn genade heeft Hij voor ons een manier voorzien waarop we met Hem verzoend kunnen worden en aan Zijn maatstaven kunnen voldoen. Hij heeft een plaatsvervanger geschonken die bereid was om onze boete te betalen mits wij bereid zijn om dat aanbod te aanvaarden. Hij deed dit middels de dood van Zijn Zoon, Jezus Christus, die gestorven is om de straf te ondergaan die ons toekwam voor onze misstappen (Romeinen 3:24). Alles wat wij hoeven te doen is deze vervanging te aanvaarden. Dan zal de God die zowel rechtvaardig als barmhartig is onze tekortkomingen vergeven en vergeten. De Bijbel vertelt ons dat Hij ons zelfs zal accepteren en behandelen als Zijn kinderen en Zijn erfgenamen. Toen God Zijn Zoon Jezus als plaatsvervanger aanbood om de prijs voor onze fouten te betalen, deed Hij dat volgens de Bijbel om Zijn rechtvaardigheid te laten zien: “...dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft” (Romeinen 3:26).

God is rechtvaardig - Wat betekent dit nadat ik het offer van Zijn Zoon aanvaard heb?
Zodra jij je verzoend hebt met God en Hij jou ziet als een van Zijn kinderen, betekent Gods rechtvaardigheid dat Hij wil dat jij rechtvaardig bent en rechtvaardig handelt. De profeet Micha vatte dit samen door te zeggen: “Je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God” (Micha 6:8). In de Bijbel waarschuwt God Zijn volk herhaaldelijk om anderen rechtvaardig te behandelen, in het bijzonder degenen die wellicht in minder fortuinlijke omstandigheden verkeren zoals weduwen, wezen, de armen en buitenlanders of vreemdelingen. De leer van Jezus gaat nog verder, en zegt dat wij elkaar dienen lief te hebben en (zelfs) goed moeten doen jegens hen die ons slecht behandelen (Johannes 13:34, Lucas 6:27-28).

Het feit dat God rechtvaardig is kan je ook rust geven wanneer je te maken hebt met moeilijkheden in je leven of getuige bent van schrijnende onrechtvaardigheid. Je kunt er op vertrouwen dat Gods rechtvaardigheid uiteindelijk zal zegevieren. Het feit dat de almachtige en alwetende God ook rechtvaardig is, betekent dat het kwaad uiteindelijk met gezag en beslissend aangepakt zal worden.

God is rechtvaardig - Waarom zien we zoveel oneerlijkheid op aarde, als God rechtvaardig is?
De onrechtvaardigheid die wij op aarde zien, wordt veroorzaakt door mensen, niet door God. God heeft mensen vrije wil gegeven, maar de meesten gaan daar niet verantwoordelijk mee om, of op een manier die past bij Gods karakter als een rechtvaardige God. Zoals bovengenoemd, zal de tijd komen wanneer God zal oordelen over de wereld en allen die op de wereld wonen. Hij zal afrekenen met kwaad en onrechtvaardigheid en Hij zal degenen straffen die zich van Hem en Zijn maatstaven hebben afgekeerd. Maar in Zijn wijsheid doet Hij dat nu nog niet. De apostel Petrus vertelt ons dat God wacht, omdat Hij geduldig is en wil dat iedereen een kans krijgt om het offer van Zijn Zoon te aanvaarden, in plaats van de boete te betalen die gerechtigheid eist voor hun zonden (2 Petrus 3:9).

Leer meer over Gods eigenschappen!

Voetnoten:
1 Packer, J.I., Knowing God, (Downers Grove, IL: InterVarsity Press).


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen