Zekerheid hebben over je redding

Zekerheid hebben over je redding - Is dat mogelijk?
Het is mogelijk om zekerheid over je redding te hebben. Kijk eens naar 1 Johannes 5:11-13: "Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God" (NBV). God wil dat wij weten dat we eeuwig leven hebben. Deze verzen vertellen ons duidelijk dat mensen het eeuwige leven hebben, als zij in Jezus Christus geloven en Hem als hun persoonlijke Redder hebben aanvaard. En dat is precies wat het eeuwige leven is: eeuwig.

Romeinen 8:38-39 zegt: "Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer." Niets kan een kind van God van zijn Vader afscheiden.

Zekerheid hebben over je redding - Waarom twijfel ik?
Veel Christenen hebben twijfels over hun redding; sommigen omdat zij zich in een periode van emotionele instabiliteit bevinden, anderen omdat ze dergelijke twijfels hebben toegelaten in hun denken of geleid worden door hun gevoelens. Weer anderen gaan door een tijd van geestelijke droogte en beleven daardoor geen plezier aan hun geestelijke levenswandel. Daarnaast kan een zondig leven ook de oorzaak zijn. Tenslotte is het mogelijk dat Satan mensen probeert te misleiden met het idee dat ze niet goed genoeg zijn om Gods vergeving en eeuwige beloning te ontvangen.

Je kunt er zeker van zijn dat er een heleboel mensen zijn die af en toe met één of meer van bovenstaande problemen worstelen. Kijk eens naar deze nuttige suggesties:

  • Vraag de Heer om zonden te openbaren die je nog niet beleden hebt. Geef dit een vervolg door vervolgens tot inkeer te komen van deze zonden.
  • Lees je Bijbel dagelijks. Bestudeer specifieke verzen over verlossing.
  • Bid regelmatig. Praat met God en vraag Hem om je te helpen.
  • Vertrouw op de Heer. Onthoud dat Hij ontzettend veel van je houdt.
  • Werp alle twijfels van je af.
  • Prijs en dank aan de Heer. Laat je gevoelens jou niet beroven van je vreugde.

Zekerheid hebben over je redding - De Bijbelse onderbouwing begrijpen
Jezus vertelt ons persoonlijk dat Hij ons het eeuwige leven geeft. Niets kan dat wegnemen: "Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één." (Johannes 10: 27-30)

Redding is een geschenk uit genade. Efeziërs 2:8 zegt: "Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God."

Laten ons ook veilig voelen in de zekerheid dat "ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered" (Romeinen 10:13).

Deze wetenschap geeft ons hoop. We kunnen weten dat Christus ons voor altijd zal opeisen. "Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn." (1 Tessalonicenzen 4: 16-17)

Als jij worstelt met vragen of twijfels, bid dan een gebed als het volgende: “Beste God, Ik weet niet zeker of ik Uw kind ben. Ik geloof dat U Uw Zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om voor mijn zonden te sterven. Ik geloof dat Hij uit de dood is opgestaan en mij eeuwig leven aanbiedt. Ik aanvaard Hem als mijn Redder. Dank U voor Uw vergeving en het eeuwige leven met U. Help mij om zekerheid te hebben over het feit dat U mijn gebed hebt beantwoord. In de naam van Jezus. Amen.”

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen