De voorstelling van engelen

De voorstelling van engelen - Treden Engelen werkelijk op als beschermers?
Wanneer we proberen om een engel voor te stellen, dan denken we vaak aan een statige "beschermengel" wiens specifieke taak bestaat uit het beschermen van onze levens. Heeft deze voorstelling enige wortels in de Bijbel? In Matteüs 18:10 lezen we: "Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader". In deze context kunnen "deze geringen" slaan op de mensen die in Hem geloven (Matteüs 18:6) of op kleine kinderen (Matteüs 18:3-5). Dit is de sleutelpassage waar mensen naar verwijzen wanneer de mogelijkheid van het bestaan van beschermengelen wordt besproken.

De voorstelling van engelen - De diverse rollen van engelen
Wat is de juiste voorstelling van engelen? Het staat vast dat goede engelen mensen beschermen (Daniël 6:20-23; 2 Koningen 6:13-17), informatie openbaren (Handelingen 7:52-53; Lucas 1:11-20), leiding en aanwijzingen geven (Matteüs 1:20-21; Handelingen 8:26), in menselijke behoeften voorzien (Genesis 21:17-20; 1 Koningen 19:5-7) en gelovigen in het algemeen dienen (Hebreeën 1:14). Maar het is niet zo duidelijk uit de Schriftteksten of elk mens of elke gelovige een eigen engel heeft die specifiek aan hem of haar is toegewezen. In het Oude Testament was de aartsengel Michaël toegewezen aan het volk Israël (Daniël 10:21; 12:1), maar er is geen passage in de Schrift te vinden die uitdrukkelijk stelt dat een engel ooit aan een individu werd "toegewezen" (ze werden soms op verschillende gelegenheden naar individuen gezonden, maar van een "duurzame" toewijzing wordt geen gewag gemaakt).

Een bepaalde schriftgeleerde stelt dat de Joden in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament een geloof in beschermengelen al volledig hadden ontwikkeld. Sommige vroege kerkvaders geloofden dat elk mens niet alleen een goede engel toegewezen had gekregen, maar ook een demon (het is niet duidelijk of zij geloofden dat deze demon door Satan of door God werd toegewezen). Hoe dan ook, het geloof in beschermengelen bestaat al geruime tijd.

Als we Matteüs 18:10 interpreteren als een verwijzing naar "beschermengelen", dan lijken deze engelen niet actief aan het werk zijn, maar "onophoudelijk het gelaat van de hemelse Vader te aanschouwen". In dat geval lijken de actieve werkzaamheden meer door God dan door de engelen te worden uitgevoerd. In onze moderne samenleving is het "in" om in engelen te geloven. We hebben films en TV-series die engelen afschilderen als wezens die bestaan om ons te helpen. De Schriftteksten maken het duidelijk dat engelen geschapen wezens zijn, net als wij. Maar ook al bezitten zij bovenmenselijke kracht en kennis, ze zijn "niets" in vergelijking met God. Als zodanig moeten zij niet aanbeden worden (Exodus 20:1-6; Kolossenzen 2:18). In plaats daarvan moet onze aanbidding volledig aan God voorbehouden zijn.

De voorstelling van engelen - Het gaat om God, de Maker van mensen en engelen!
Nou, wat is dan de werkelijke manier waarop we engelen moeten "zien"? Treden engelen werkelijk op als onze individuele beschermers? De Schriftteksten zijn hier niet helemaal duidelijk over. Zoals we eerder al zeiden, gebruikt God engelen om voor ons te zorgen. Maar de Bijbel beschrijft duidelijk hoe God engelen op eenzelfde manier gebruikt als mensen: Hij heeft ons of de engelen op geen enkele manier nodig om Zijn doelen te bereiken, maar Hij kiest er toch voor om ons te gebruiken (Job 4:18; Job 15:15). Waar het op neerkomt, of we nu wel of niet een engel toegewezen hebben gekregen die ons beschermt, is dat we een grotere zekerheid hebben die God ons geeft: dat Hij alle dingen tot een goed resultaat zal brengen, als we Zijn kinderen zijn door in Christus te geloven (Romeinen 8:28-30), en dat Jezus Christus ons nooit zal verlaten of in de steek zal laten (Hebreeën 13:5-6). Als we een alwetende, almachtige, volledig liefdevolle God aan onze zijde hebben, wat doet het er dan nog toe of we een eindige engel aan onze zijde hebben?

Groei verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen