Strijdende engelen

VRAAG: Wat zijn strijdende engelen?

ANTWOORD:

Strijdende engelen of vorsten van de hemel zijn er om de kinderen van God bij te staan in extreme, gevaarlijk situaties (2 Koningen 6:18-19); zoals toen Elisa op de berg stond en omsingeld was door het Syrische leger. De Syrische koning had bevolen dat er met Elisa moest worden afgerekend.

We lezen over de strijd van de machtige vorsten om Daniël van antwoorden te voorzien na zijn drie weken van vasten en bidden (Daniël 10:11-15). Deze machtige engelen zijn georganiseerd in “heerschappijen en machten” en zijn gezeten op tronen (Kolossenzen 1:16; 2:18; Romeinen 8:38; Efeziërs 6:10-18; 1 Petrus 3:22). Zij hebben strijdwagens met paarden (2 Koningen 2:11-12) en bewaken poorten (Openbaring 21:12).

Strijdende engelen vechten in letterlijke veldslagen (Openbaring 12:7-9; 2 Tessalonicenzen 1:7-10); engelen heersen over de volken (Daniël 10:13-21; 12:1). De sterkere engelen zullen de satan na de slag om Armageddon ketenen (Openbaring 20), terwijl andere engelen verantwoordelijk zullen zijn voor de bewaking van de bodemloze put (Openbaring 20:1-3).

Veel mensen geloven dat engelen een belangrijke rol in hun levens hebben gespeeld en hen in moeilijke situaties hebben beschermd. Deze verhalen vinden hun weg naar onze harten, waar zij geloof in God en hoop op God doen ontbranden; de God die ons laat zien hoeveel Hij van ons houdt door Zijn engelen op te dragen om ons veilig te houden.

  • Er zijn engelen die de heiligen gedurende beproevingen sterken en bijstaan (Matteüs 4:11; Lukas 22:43). Er zijn ook engelen die zondaars naar evangelisten leiden wanneer hun harten er gereed voor zijn (Handelingen 10:3).
  • Engelen kunnen in onze dromen verschijnen om ons Gods aanwijzingen te geven (Matteüs 1:20-24).
  • De engelen zijn druk aan het werk om de Joden weer in Israël bijeen te brengen. De engelen helpen dus ook om de vervulling van Bijbelse profetieën tot stand te brengen (Matteüs 24:31).
  • Engelen op hemelse paarden zullen Christus vergezellen wanneer Hij tijdens Zijn wederkomst naar de aarde terugkeert (Matteüs 16:27; 25:31; 2 Tessalonicenzen 1:7-10).
  • Engelen zijn de stille getuigen van de belijdenissen van mensen (Lukas 15:7-10).
  • Gods wetten worden door engelen overhandigd (Handelingen 7:53; Hebreeën 2:2).
  • De levensboom wordt bewaakt door engelen (Genesis 3:24).
  • Openbaringen worden aan mensen gegeven door de engelen van God (2 Koningen 1:15; Daniël 8:19; 9:21-23; 10:10-20).
  • Zij zijn gehoorzaam aan God en vertellen mensen wat Gods wil is (Handelingen 5:19-20; 10:1-6).
Het is belangrijk dat we onthouden dat het onzichtbare leger dat ons beschermt ons volledig omringt: “Maar Elisa zei: "Wees niet bang, want het leger dat bij óns is, is machtiger dan hún leger” (2 Koningen 6:16; Romeinen 8:31; Psalm 118:6; Hebreeën 13:6).

De voorstelling van engelen - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen