Verschillende soorten engelen

VRAAG: Welke zijn de verschillende soorten engelen?

ANTWOORD:

Wanneer we over engelen spreken, dan moeten we niet vergeten dat er eigenlijk twee klassen engelen bestaan: goede en slechte engelen. In dit artikel concentreren wij ons op de goede engelen. Er zijn verschillende soorten goede engelen. Laten we beginnen met de hoogste in orde:

 • Christus als de Engel van God of de Engel van de Heer (Hebreeën 1:5-2:16).
 • Cherubs staan bekend om hun macht en schoonheid (Genesis 3:24; Ezechiël 1:5-28; 28:12, 13, 17; 8:1-4; 10:1-22).
 • Serafs voeren de priesterlijke taken uit (Jesaja 6:1-7).
 • Het boek Openbaring spreekt over levende wezens die God aanbidden (Openbaring 4:6-5:14; 6:1-8; 7:11; 14:3, 9-11; 15:7; 19:4).
 • Aartsengelen of de “voornaamste engelen” heersen over koninkrijken en hemellichamen (Kolossenzen 1:15-18; 1 Tessalonicenzen 4:16; Judas 1:9).
 • Michaël is een van deze voornaamste vorsten, de vorst van Israël (Daniël 10:13, 21; 11:1; 12:1; 1 Tessalonicenzen 4:16; Judas 1:9; Openbaring 12:7-9).
 • Gabriël staat voor God en bezorgt belangrijke boodschappen (Daniël 8:16-19; 9:21-23; 10:8-11:1; Lukas 1:19, 26).
 • Gewone engelen zijn hemelse geestelijke wezens (Matteüs 1:20-29; 2:13-19; 28:2-5; Lukas 1:11-38; 2:9-21; Handelingen 5:19; 8:26; 10:3; 12:7-23).
 • Beschermengelen waken over ons zodat wij “onze voeten niet zullen stoten” (Psalm 91:11-12).
 • Dienende engelen zijn als de engelen die een maaltijd voor Elia bereidden toen hij op de vlucht was voor de boze Izebel (1 Koningen 19:5-7).
 • Wraakengelen zijn de engelen die Gods oordeel uitvoeren over de mensheid, vanwege hun boosaardige daden (Genesis 19:1-29).
 • Doodsengelen brengen een oordeel ten uitvoer over mensen die onschuldige bevolkingsgroepen vervolgen (Exodus 12: 23; Openbaring 6:8).
Engelen kunnen zich met onvoorstelbare snelheden voortbewegen (Ezechiël 1; Openbaring 8:13; 9:1). Trouwe engelen van de Heer hebben hun loyaliteit bewezen in de tijd van Lucifers opstand. Lucifer veroorzaakte een grote oproer in de hemel en viel uit Gods genade (1 Timoteüs 5:21; Job 4:18). De engelen beproeven de mensen door soms in menselijke vorm te verschijnen, om te kijken hoe zij vreemdelingen behandelen (Hebreeën 13:2). De bruid van Christus (de gemeente) wordt door God gebruikt om de engelen wijsheid bij te brengen (Efeziërs 3:10; 1 Korintiërs 4:9).

De voorstelling van engelen - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen