Christelijke werkethiek

VRAAG: Wat is de Christelijke werkethiek?

ANTWOORD:

Ethiek is een verzameling waarden en gedragsnormen die mensen als moreel goed beschouwen. Een positieve werkethiek is dus de verzameling van alle waarden en handelingen die mensen gepast vinden op de werkvloer. De Christelijke werkethiek is een werkethiek waarin werk gezien wordt als een deugdelijke verplichting die ons door God is opgedragen, zowel voor als na de zondeval van de mens. Luiheid wordt als een zonde beschouwd. Omdat we leven in een wereld die door de zonde is aangetast, zullen er tijden zijn waarin ons werk van ons vergt dat we onszelf op rigoureuze wijze ontkennen. Werknemers zouden niet alleen voldoening moeten vinden in hun werk, maar ook een geest van vreugde blijven uitstralen. De Christelijke werkethiek vereist dat we ons best doen om uit te munten in het werk dat we voor de kost doen.

Gods gedachten over de Christelijke werkethiek:

 • Werk en werkethiek werden door God in de hof van Eden aan de mens opgedragen. Adam kreeg de opdracht om de hof te bewerken en de dieren te benoemen (Genesis 1:27-30; 2:15-20).

 • Het vierde gebod vertelt ons dat we zes dagen per week horen te werken (Exodus 20:8-9).

 • In Leviticus 25:3 geeft God ons aanwijzingen voor het bewerken van de velden, het snoeien van de wijngaarden en het inzamelen van de oogst. Hij verzekerde het volk ervan dat zij veilig in het land zouden wonen als ze Zijn aanwijzingen zouden volgen en Zijn wetten zouden gehoorzamen (Leviticus 25:18).

 • De schrijver van het boek Spreuken vertelt de luiaard om te overdenken hoe de mier werkt en in de oogsttijd voedsel opslaat. Hiermee laat hij ons zien hoe we kunnen voorkomen dat we arm worden (Spreuken 6:6-11). Dezelfde schrijver draagt ons in Prediker 9:10 op om te doen wat we moeten doen, en dat zo goed mogelijk.

 • Deze werkethiek weergalmt ook in het Nieuwe Testament, zoals bijvoorbeeld in de gelijkenis van de tien goudstukken (Lukas 19:11-27). Let vooral op het gedeelte waarin de man niet aan het werk ging met zijn geld. Zijn meester nam het van hem af en gaf het aan de man die zijn geld wijs geïnvesteerd had, met de woorden: “Ik zeg jullie dat iedereen die heeft, nog meer zal krijgen. Maar van iedereen die niet heeft, zal worden afgenomen ook wat hij wel heeft.”

 • Paulus vertelt ons dat we ons volledig moeten inzetten voor het werk van de Heer (1 Korintiërs 15:58), en hij zegt verder: “Dien je meester met je hele hart, alsof je de Heer dient in plaats van een mens” (Efeziërs 6:7).

 • Om echte kinderen van God te kunnen zijn te midden van de slechte en ongehoorzame mensen van deze tijd, moeten we alles doen zonder mopperen of klagen (Filippenzen 2:14). We moeten onze werkgevers gehoorzamen door hard en opgewekt te werken, ook wanneer zij niet toekijken (Kolossenzen 3:22-25).

 • Paulus vervolgt deze gedachtelijn in 2 Tessalonicenzen 3:6-13, waarin hij zegt dat mensen die niet werken zich alleen maar bezighouden met dingen die hen niets aangaan. Hij voegt daaraan toe dat iemand die niet werkt, ook niets te eten zal krijgen. Hij waarschuwt ons om niets met deze mensen te maken te hebben.

 • Paulus geeft Timoteüs richtlijnen voor zijn onderwijs, waaronder de opdracht dat mensen voor hun eigen familie moeten zorgen. Als iemand dat niet doet, vooral als het om zijn eigen gezin gaat, dan ontkent hij het geloof (1 Timoteüs 5:8).

 • Een hard werkende boer zou het eerste aandeel van zijn oogst moeten krijgen (2 Timoteüs 2:6). Dat wijst op rechtvaardigheid als een component van een goede werkethiek.

 • Werknemers moeten hun managers/werkgevers niet tegenspreken en mogen niet van hen stelen. In plaats daarvan moeten werknemers laten zien dat zij volledig vertrouwd kunnen worden (Titus 2:9-10), wat wijst op eerlijkheid als een kenmerk van een goede werkethiek.

 • Het meest positieve kenmerk van een gezonde werkethiek vinden we in 2 Timoteüs 2:15: “Doe je uiterste best om God goed te dienen. Zorg dat je je niet hoeft te schamen voor het werk dat je hebt gedaan. Zorg er dus voor dat je Gods woord van de waarheid op de juiste manier leert, uitlegt en toepast.”

Ethiek op de werkplek - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen