Ethisch gedrag op de werkvloer

VRAAG: Wat is Christelijk ethisch werkgedrag?

ANTWOORD:

Bij praktisch ethisch werkgedrag moet je je voorstellen dat alle dingen “fatsoenlijk en ordelijk” gedaan moeten worden (een beroemd citaat uit 1 Korintiërs 14:40). Met andere woorden, ethiek moet gebaseerd zijn op iets wat dieper gaat dan de gepresenteerde situatie of het menselijke oogpunt. Elke keuze of beslissing kan gerationaliseerd worden, maar op die manier ontbreekt een duidelijk moreel kompas. Daarom moet persoonlijk gedrag op de werkvloer gebaseerd zijn op een solide ethisch fundament. De enige plek waar dat fundament gevonden kan worden is in het Woord van God.

Het woord “fatsoenlijk” in de bovenstaande passage is afkomstig van een Grieks stamwoord dat “eerlijk” of “op een betamelijke manier” betekent. In een wereld waarin eerlijkheid niet erg hoog wordt aangeslagen en situationele ethiek de boventoon voert, zal een goede naam wat betreft eerlijkheid in het zakenleven niet alleen tot innerlijke vrede leiden, maar ook beloningen opleveren. Ethisch werkgedrag betekent een eerlijke behandeling van alle betrokkenen: de werkgever, medewerkers, leveranciers en klanten. Het is een kwaliteit die waardering verdient. Het zou geweldig zijn als dit soort ethiek begint bij de top van het bedrijf. Maar zelfs als dat niet zo is, is de aansporing om alles “fatsoenlijk en ordelijk” te doen de minimum standaard waarmee elk individu in het bedrijf te werk zou moeten gaan. Dat betekent dat we moeten begrijpen dat situationele ethiek niet tot persoonlijke integriteit leidt.

Het woord “ordelijk” in diezelfde passage betekent: rangschikking, rangorde, een vaste volgorde waarin vaste tijden in acht worden genomen, een verschuldigde of gepaste orde, een ordelijke toestand, of de plaats, positie of rang die iemand inneemt in burgerlijke of andere aangelegenheden. Omdat deze positie in het algemeen afhankelijk is van persoonlijke talenten, ervaring en middelen, slaat dit ook op persoonlijk karakter, handelswijze, kwaliteit en werkstijl. Met andere woorden, deze orde omvat ook alle relaties en alle doelen in het leven. En dat omvat dan weer de werkplek. Ethisch gedrag kan eigenlijk niet in hokjes ingedeeld worden, maar is feitelijk consequent gedrag dat een kenmerk is van het volledige leven van een mens.

Men zegt wel dat ethisch of moreel correct gedrag niets anders is dan het doen wat juist is wanneer niemand toekijkt. “Wees goed voor andere mensen. Maar doe dat niet om iedereen te laten zien hoe geweldig je bent. Want dan krijg je geen beloning van je hemelse Vader. Als je een bedelaar iets geeft, laat dat dan niet aan iedereen weten. De schijnheilige mensen in de synagogen en op straat doen dat wél. Want zij willen graag door de mensen geprezen worden. Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen. Maar als je een bedelaar iets geeft, zorg er dan voor dat je linkerhand niet weet wat je rechterhand doet. Zo is het geheim wat je gedaan hebt. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen” (Matteüs 6:1-4).

Ethisch werkgedrag is doen wat juist is omwille van je eigen persoonlijke integriteit en je relatie met God. Wanneer de verticale relatie (met God) goed is, dan zullen de horizontale relaties (met andere mensen) vanzelf op hun plaats vallen. Daarom is dit méér dan de “gouden regel” dat we andere mensen moeten behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Het omvat het idee dat we altijd een stapje verder willen gaan om ons ervan te verzekeren dat ons werkgedrag te allen tijde onberispelijk is en dat we niet alleen werken om zelf te behagen, maar ook voor het welzijn van anderen en om God met onze levens te verheerlijken.

“Wat u ook doet, doe het tot eer van God...” (1 Korintiërs 10:31).

Ethiek op de werkplek - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen