Clicky 

Kolossenzen 2


Christus is God zelf, en de gelovigen zijn ��n met Hem
1 Ik wil graag dat jullie weten dat ik vurig voor jullie bid. En niet alleen voor jullie, maar ook voor de gelovigen in Laodicea en voor alle andere mensen die mij nooit ontmoet hebben.
2 Want ik wil dat ze bemoedigd zullen worden. En ik wil graag dat ze ��n zullen zijn door van elkaar te houden. Alleen d�n zullen ze ten volle kunnen genieten van het kennen van Christus. Christus is het verborgen plan van God.
3 Alle schatten van wijsheid en kennis zijn in Hem verborgen.
4 Ik zeg jullie dit, zodat jullie je door niemand met mooie praatjes en leugens laten bedriegen.
5 Ik ben zelf wel niet bij jullie, maar mijn geest is w�l bij jullie. En ik zie met plezier hoe het bij jullie toegaat. Want jullie zijn ordelijk, jullie zijn ��n in jullie geloof en jullie hebben een sterk geloof in Christus.
6 Nu jullie Jezus Christus als Heer hebben aangenomen, moeten jullie ook in Hem leven.
7 Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat, zo moeten jullie stevig in Hem geworteld staan. Dan zullen jullie in Hem opgebouwd worden. En jullie zullen stevig blijven staan in het geloof dat we jullie geleerd hebben. Wees ook dankbaar.
8 Let er op dat jullie je niet laten bedriegen door de zogenaamde wijsheid en mooie praatjes van andere mensen. Want hun idee�n zijn menselijke idee�n. Het zijn de gedachten van deze wereld. Niet die van Christus.
9 In de mens Jezus woont God Zelf.
10 En als jullie ��n zijn met Christus, woont God Zelf ook in j�llie. Christus is het Hoofd van alles wat heerst en macht heeft.

Het nieuwe leven met Christus
11 In Hem zijn jullie ook besneden (Lees Genesis 17:9-13. Alle Joodse mannen moesten hun geslachtsdeel laten besnijden. Dat was het teken van het verbond van God met het Joodse volk.), maar niet in je lichaam, door mensen. Nee, jullie zijn besneden doordat jullie je 'oude ik' (Met het 'oude ik' wordt onze eigen menselijke aard bedoeld. Het wordt in de meeste vertalingen 'vlees' genoemd. In onszelf, als mens, is niets goeds. Maar doordat Gods Geest in ons is komen wonen, is dat veranderd. We zijn opnieuw geboren (lees Johannes 1:12). We zijn nieuwe mensen geworden (lees Romeinen 6:4). Onze oude menselijke aard bestaat nog wel, maar is geen slaaf meer van het kwaad. We hebben de mogelijkheid gekregen om 'nee' te zeggen tegen het kwaad (lees Romeinen 6:6).) hebben uitgetrokken, dankzij Christus.
12 Dat gebeurde bij jullie doop. Toen zijn jullie samen met Christus gestorven en begraven. Maar jullie zijn ook samen met Hem weer als nieuwe mensen uit de dood opgestaan. Dat gebeurde doordat jullie geloven in de kracht van God. Zijn kracht heeft eerst Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. En daarna jullie.
13 Eerst waren jullie geestelijk dood. Dat kwam doordat jullie ongehoorzaam aan God waren en niet bij zijn volk hoorden. Maar nu heeft Hij jullie samen met Christus geestelijk levend gemaakt, toen Hij al jullie schuld vergaf.
14 Hoe vergaf Hij onze schuld? Door het bewijsmateriaal uit te wissen! Hij heeft namelijk de wet van Mozes, die bewees dat we schuldig waren, aan het kruis gespijkerd.
15 We waren ongehoorzaam doordat het kwaad macht over ons had. Maar nu heeft Hij aan het kruis het kwaad ontwapend, overwonnen en voor iedereen te kijk gezet.

Geen regels, maar gehoorzaamheid aan Jezus
16 Laat je dus door niemand nog regels opleggen over wat jullie wel of niet mogen eten en drinken, of welke feestdagen jullie moeten vieren. (De Joodse christenen vonden dat de niet-Joodse christenen het niet goed deden. De Joodse christenen vonden dat de niet-Joodse christenen zich aan de Joodse regels moesten houden over wat ze wel en niet mochten eten, en dat ze de Joodse feesten moesten vieren. Ook andere mensen wilden graag allerlei regels maken voor de gelovigen. Maar Paulus legt hierna uit dat het niet gaat om regels, maar om gehoorzaamheid aan Jezus.)
17 Want die dingen zijn een afbeelding en een schaduw van de werkelijke dingen die nog zouden komen in Christus.
18 Er zijn mensen die vinden dat de engelen aanbeden moeten worden. (De vertaling "Het Leven" zegt hierover dat in die tijd sommige mensen dachten dat je alleen dan bij God kon komen.) Ze zijn overdreven nederig en proberen van alles in de geestelijke wereld te zien. Ze zeggen dat jullie niet gered zijn als jullie niet hetzelfde doen als zij. Maar laat je niets wijsmaken! Want die mensen hebben gewoon een heleboel verbeelding en zijn trots.
19 Maar ze zijn helemaal niet gehoorzaam aan het Hoofd: Jezus. Maar het hoofd is juist het belangrijkste van elk lichaam. Want het lichaam wordt wel door pezen en banden ondersteund en bij elkaar gehouden, maar alleen dankzij het hoofd kan het groeien zoals God het wil.
20 Jullie zijn met Christus gestorven. Daarom heeft de wereldse manier van denken geen macht meer over jullie. Waarom laten jullie je dan toch nog allerlei regels opleggen? Jullie horen toch niet meer bij deze wereld?
21 De mensen komen met allerlei regels. "Dat mag je niet aanraken." "Dat mag je niet eten." "Daar mag je niet aankomen."
22 Maar al die regels zullen in de loop van de tijd weer verdwijnen. Zo gaat dat nu eenmaal met wetten en regels van mensen.
23 Het klinkt allemaal wel erg wijs en mooi, maar toch is het een zelfbedachte godsdienst. Het heeft helemaal geen zin om overdreven nederig te zijn en om hard te zijn voor je eigen lichaam. (Er waren bijvoorbeeld mensen die hun eigen rug stuksloegen met een zweep, omdat ze dachten dat alleen d�n God hun vergeving zou willen geven.) Mensen die daarmee bezig zijn, willen alleen maar laten zien hoe geweldig godsdienstig ze zijn.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands