De Romeinse weg

De Romeinse weg - Een goed uitgestippeld pad naar jouw redding
“De Romeinse weg” is een verzameling van Bijbelverzen in de brief van Paulus aan de Romeinen die een duidelijk en gestructureerd pad naar Jezus Christus aanreikt. Hoewel veel mensen geloven dat zij naar de hemel zullen gaan omdat ze een goed leven hebben geleid, liefdadigheidswerk hebben gedaan, als kind gedoopt zijn, naar de kerk gaan, of anderen eerlijk hebben behandeld, stelt de Bijbel dat niemand van ons volgens Gods rechtvaardige standaarden kan leven. Daarom hebben we een weg naar God nodig die niet afhankelijk is van wat wij zelf kunnen doen, maar in plaats daarvan alleen afhankelijk is van het geschenk van Zijn genade.

De Romeinse weg - Volg deze wegenkaart
De Romeinse weg biedt ons een gedetailleerde wegenkaart aan voor onze redding en een eeuwig samenzijn met God. Volg gewoonweg deze stappen:

1. We moeten God erkennen als de Schepper van alles, terwijl we onze nederige positie in Gods geschapen rangorde en doel aanvaarden. Romeinen 1:20-21:

"Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd."

2. We moeten ons realiseren dat we zondaars zijn en dat we vergeving nodig hebben. Afgezet tegen Gods normen is niemand onder ons waardig. Romeinen 3:23:

“Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.”

3. God gaf ons een manier om van onze zonden vergeven te worden. Hij toonde ons Zijn liefde door ons een nieuw leven aan te bieden door middel van de dood van Zijn Zoon, Jezus Christus. Romeinen 5:8:

“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

4. Als we zondaars blijven, zullen we sterven. Maar als we tot inkeer komen van onze zonden en Jezus Christus als onze Heer en Verlosser aanvaarden, dan zullen we eeuwig leven hebben. Romeinen 6:23:

“Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.”

5. Belijd dat Jezus Christus de Heer is en geloof in je hart dat God Hem uit de dood heeft opgewekt en je bent gered. Romeinen 10:9-10:

“Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.”

6. Er bestaan geen andere godsdienstige formules of rituelen. Roep eenvoudig de naam van de Heer aan en je zult gered worden! Romeinen 10:13:

“Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.”

7. Beslis in je hart om vandaag Jezus Christus de Heer van je leven te maken. Romeinen 11:36:

"Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen."

De Romeinse weg - Ben je er klaar voor?
De Romeinse weg toont je het pad. Ben jij er nu klaar voor om Gods verlossende geschenk te aanvaarden? Als dat zo is, geloof dan in wat Jezus Christus aan het kruis voor jou gedaan heeft, kom tot inkeer van je zonden en geef de rest van je leven aan Hem. Dit is geen ritueel, maar slechts een richtlijn voor een oprechte stap in je geloof:

    “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden" (Handelingen 2:38).

Als jij vandaag hebt besloten om Jezus te ontvangen: welkom in Gods gezin! De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om een vervolg te geven aan onze beslissing.

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
  • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
  • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen