Christelijke liefde

Christelijke liefde - Het gebod van Christus
Wat is het hart van Christelijke liefde? Jezus zei: "Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn" (Johannes 13:35). Johannes schreef ooit, geïnspireerd door de Heilige Geest: "Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood" (1 Johannes 3:14). En "dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last" (1 Johannes 5:2-3).

Christelijke liefde - Geen gevoel, maar een leefstijl
Nou, wat betekenen deze Schriftteksten dan werkelijk die over "Christelijke liefde" gaan? Is het een warm, knuffelig gevoel? Ik heb namelijk geen warm en knuffelig gevoel voor iedereen die ik tegenkom, of dat nu een Christen is of niet. Betekent dat dan dat ik niet gered ben? Nee, een "warm knuffelig gevoel” is niet de Bijbelse definitie van "liefde". Nou, wat is dan de Bijbelse definitie van liefde? Laten we de Schriftteksten eens bekijken en dit zelf ontdekken...

Een Farizeeër, een rechtsgeleerde, vroeg ooit aan onze Heer: "Meester, wat is het grootste gebod in de wet?" Jezus antwoordde: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat" (Matteüs 22:36-40).

Volgens het Evangelie van Matteüs bestaat de essentie van de Wet en de Profeten juist uit het liefhebben van God en andere mensen. En we zien dat deze term "de Wet en de Profeten" nog op een andere plek in het Evangelie van Matteüs wordt gebruikt. En in deze passage vinden we de Bijbelse definitie van liefde: "Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten" (Matteüs 7:12).

Zou jij willen dat je vrouw overspel pleegt? Zou jij willen dat iemand jou vermoordt? Of iemand waarvan je houdt? Zou jij willen dat iemand van je steelt, tegen je liegt of op je bezittingen aast? Natuurlijk niet! Ben er dan ook niet op uit om andere mensen deze dingen aan te doen! Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, gebiedt ons om "elkaar niets schuldig [te zijn], behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde" (Romeinen 13:8-10).

In het Evangelie van Lucas wijdt Jezus uit over dit principe van "het behandelen van anderen zoals je zelf behandeld wil worden". Hij zegt: "Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is" (Lucas 6:30-36).

Christelijke liefde - Onzelfzuchtig zijn en liefde geven
Christelijke liefde bestaat uit het geven van die dingen aan andere mensen, die jij zelf zou willen ontvangen als jij in een vergelijkbare situatie zou verkeren. En dat zelfs als zij je niet terug kunnen betalen. Sterker nog: vooral als ze je niet terug kunnen betalen! Christelijke liefde is respect voor anderen. Het is genade. Het is barmhartigheid.

Toen de vertalers van de King James Bijbel het Griekse woord “agape” (Gods liefde) tegenkwamen, gebruikten zij niet alleen het Engelse woord "love" (liefde) om dit woord te vertalen, maar kozen zij ook vaak voor het woord "charity" (naastenliefde, barmhartigheid, liefdadigheid). Zij wilden hiermee het idee benadrukken dat “agape” een onzelfzuchtig, gevend soort liefde is. Gods Liefde is onzelfzuchtig en onvoorwaardelijk. Nu weten we wat bedoeld wordt met Christelijke liefde. Nu weten we waar we naar moeten streven...

Groei nu verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen