Christelijk zakenadvies

(Lees eerst deel 1 van "Christelijk zakenadvies")

Christelijk zakenadvies - Ken je teamleden
Een belangrijke taak van de Christelijke zakenadviseur is om de teamleden in de Christelijke onderneming te helpen om succesvol te zijn. Het gaat eenvoudig om een oprechte interesse in het kennen van je team. "Weet hoe het met je schapen en geiten gaat, zorg goed voor je kudde" (Spreuken 27:23). Ieder van ons is een uniek individu dat door God is geschapen. Net als sneeuwvlokken is niemand van ons gelijk aan een ander. We hebben allemaal verschillende persoonlijkheden, verlangens, visies en onze eigen optimale werkomgeving. Als we niet op de hoogte zijn van deze informatie, dan is het onmogelijk om "anderen te helpen om succesvol te zijn".

Christelijk zakenadvies - Zorg ervoor dat je teamleden een onderdeel worden van de identiteit van je onderneming
In het verhaal over de Toren van Babel zag de Heer het volgende: "Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik" (Genesis 11:6). Deze observatie onthult drie sleutels tot succes: één volk, één taal, één doel. Een Christelijke onderneming moet dus bestaan uit: (i) één volk; een groep individuen die zichzelf als een team beschouwt; (ii) één taal; een team dat, als onderdeel van de bedrijfscultuur, collectieve woorden en taalgebruik hanteert; en (ii) één doel; een team dat zich toewijdt aan het specifieke doel en de specifieke strategie van de organisatie.

Hoe kan een Christelijke bestuurder/manager een groep individuen helpen om naar een dergelijke "eenheid" toe te werken? Amos 3:3 stelt: "Gaan er ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen?" Overeenstemming is de sleutel. Elk teamlid moet continu en bewust door de Christelijke onderneming in de identiteit van het bedrijf worden opgenomen; het wezen, de missie, de strategische visie, de waarden, de cultuur en de doelen. Wij mensen hebben slechts een beperkt vermogen om de aandacht erbij te houden. Als we er niet voortdurend aan herinnerd worden, verliezen we deze dingen uit het oog. Sterker nog, de Christelijke bestuurder moet er zelfs fanatiek naar streven om zijn of haar teamleden in deze grondbeginselen op te nemen. Als het team er niet in slaagt om de bedrijfsidentiteit gestalte te geven, dan zal de organisatie uit versplinterde onderdelen bestaan (niet één volk) met meerdere persoonlijkheden/culturen (niet één taal) en zich in meerdere richtingen begeven (niet naar één en hetzelfde doel).

Christelijk zakenadvies - Zorg ervoor dat al je teamleden zich in hun functie geliefd en thuis voelen
Het opbouwen van een team (dat wil zeggen: één volk) binnen een Christelijk bedrijf vereist dat we elk puzzelstuk zorgvuldig op de juiste plek inpassen. Dit wordt bereikt door elk teamlid op een liefdevolle manier te "omarmen". Het doel hiervan is dat elk teamlid het gevoel heeft een "insider" te zijn, die als een belangrijk en noodzakelijk onderdeel in het team thuishoort. In 1 Korintiërs 12:1-31 worden door Paulus de aard van het Lichaam van Christus en de belangrijke rol van alle onderdelen daarvan uitgelegd. Paulus deelt de volgende belangrijke principes met ons: (i) elk teamlid moet de belangrijke rol begrijpen die hij of zij in het succes van het team speelt; (ii) elk teamlid moet alle andere teamleden als integrale en belangrijke onderdelen van het team aanvaarden en omarmen; en (iii) elk teamlid moet van de andere teamleden dezelfde mate van aandacht en zorg ontvangen. Als deze dingen bereikt worden, dan zal het Christelijke bedrijf uit "één volk" bestaan – een verenigd team - en elk van de teamleden zal het gevoel hebben dat zijn of haar bijdrage aan het team begrepen en gewaardeerd wordt.

Christelijk zakenadvies - Zorg ervoor dat er enigheid bestaat over wederzijdse verwachtingen
Elke partij in elke relatie heeft verwachtingen. We ontwikkelen relaties wanneer we elkaars verwachtingen ontdekken en hier ook aan voldoen. Relaties verbrokkelen vaak doordat de verwachtingen niet bekend zijn of verkeerd begrepen worden. Nogmaals: "Gaan er ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen?" Het is belangrijk dat de Christelijke bestuurder en het teamlid samen verwachtingen opstellen waarover zij het eens kunnen zijn. Deze verwachtingen moeten duidelijk en kwantificeerbaar zijn en moeten bovendien op papier gezet worden. Dit zal de kans op verslechterende relaties enorm doen afnemen. Het beste moment om deze wederzijdse verwachtingen te ontwikkelen is het moment waarop de manager en het teamlid samen de taakomschrijving op papier zetten.

Christelijk zakenadvies - Zorg ervoor dat je teamleden de gereedschappen hebben om succesvol te zijn
Het Christelijk zakenadvies draait volledig om het uitrusten van de Christelijke zakenman of -vrouw met de juiste gereedschappen voor het succes van zijn of haar team. Om dit te bereiken moet de Christelijke bestuurder op zijn (of haar) beurt de teamleden op een zodanige manier uitrusten dat zij succesvol kunnen zijn. Elk teamlid zal zelf een stuk "gereedschap" met zich meebrengen. Andere worden door de onderneming aangereikt. "Gereedschappen" zijn in dit opzicht zaken als technische vaardigheden, sociale vaardigheden en materiële hulpmiddelen (werkomgeving, materieel, software, enzovoorts). Als een teamlid wordt toegevoegd met de wetenschap dat er aanvullende "gereedschappen" nodig zijn, dan moet de Christelijke onderneming er voor zorgen dat deze werknemer wordt gegeven wat hij of zij nodig heeft. Op eenzelfde manier zullen er na verloop van tijd bepaalde zwakheden of "gaten" opduiken in de prestaties van het teamlid. In dat geval moet hem of haar de ruimte worden gegeven om de vaardigheden te ontwikkelen die nog niet voldoende aanwezig zijn.

Lees nu deel 3 van "Christelijk zakenadvies"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen